Z á p i s

č.  5/2008

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 22.9.2008 v 16.00 hod. v Brně-Líšni, restaurace zámek „Belcredi“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr.Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Vladimír Bátěk,

                                   Ing.Oldřich Planka, Jindřich Swaczyna, MVDr.Martin Polášek, František Strachota

                        RK:      Zdeněk Meisl – předseda

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu: 

 

Program:        1.         Vypracování definitivního návrhu zemských závodů pro rok 2009

2.                  Propozice moravských soutěží

3.                  Příprava podzimní zemské konference

4.                  Moravská zemská výstava Babice

5.                  Informace pokladníka o platbách a stavu pokladny

6.                  Zpráva revizní komise o provedené kontrole v OS B.Karpaty

7.                  Organizační záležitosti

 

1.      Definitivní návrh zemských závodů pro rok 2009

1.1.      ŘV na základě nových podnětů znovu projednal návrh ZZ pro rok 2009 (viz zápis č.4/08)

            a)         Po obšírné diskusi se ŘV rozhodl navrhnout podzimní zemské konferenci 3 zemské       

závody dlouhých tratí, z nichž jeden závod bude Oostende a vypouštěcí místa zbylých

dvou závodů nad 800 km, budou upřesněny na základě návrhů Oblastních sdružení na

podzimní zemské konferenci.

            b)         Termíny závodů navrhuje ŘV následovně:

                        13.6.2009        ZZ nad 800 km

                          4.7.2009        ZZ Oostende

                          1.8.2009        ZZ nad 800 km

c)         Oblastní sdružení zašlou do 15.10.2008 na adresu jednatele MSS MVDr. Martina Poláška návrhy na vypouštěcí místa ZZ nad 800 km.

1.2.            Pásma v MMDT navrhuje ŘV tři (pásmo Sever, pásmo Střed a pásmo Jih). Jejich složení bude

vycházet z modelu z roku 2007 a definitivně bude stanoveno na podzimní zemské konferenci.

 

2.      Propozice moravských soutěží

2.1.            Soutěže MMDT budou upřesněny na zemské konferenci na základě schválení Zemských závodů.

2.2.            ZZ Cheb se uskuteční v termínu 7.6.2009, propozice ZZ navrhuje ŘV ponechat v nezměněné podobě jako v roce 2008.

 

3.   Příprava podzimní zemské konference

3.1.      ŘV se zabýval přípravou zemské konference a rozdělením úkolů jednotlivým členům výboru.

3.2.      Podzimní zemská konference se uskuteční 31.10.2008 v 17:00 v hotelu Hesperia v Olomouci.

3.3.      Zemské konference se zúčastní výhradně předsedové Oblastních sdružení MSS, nebo jejich písemně pověření zástupci, členové ŘV a členové RK.

 

4.      Moravská zemská výstava Babice

4.1.      Předseda ŘV Dr.Uherek informoval o přípravách na Moravskou zemskou výstavu 2008.

4.2.      Oceněním Moravské zemské výstavy byla pověřena fa. Economic Ing.Matušky, podklady pro ocenění připraví Ing. Novotný. Částka na věcné ocenění 40.000,- Kč.

4.3.      ŘV připomíná všem Oblastním sdružením:

a)         Seznam vystavovaných holubů a vyplněné výstavní karty s uvedením vystavované kategorie zašlou OS nejpozději do 1.11.2008 na elektronickou adresu MVDr. Martina Poláška, email:   martin.polasek@centrum.cz

b)         Na Moravské zemské výstavě mohou být vystaveni pouze holubi uvedení v propozicích Moravské zemské výstavy !

4.4.      Přesné znění propozic je na webových stránkách ČMSCHPH a bylo i součástí zápisu č.4/08.

4.5.      Oficiální výstavní karta je k dispozici na webových stránkách ČMSCHPH a je přílohou tohoto zápisu.

 

5.   Informace pokladníka o platbách a stavu pokladny

5.1.      Pokladník MSS Vl.Bátěk informoval o stavu pokladny k 31.8.2008 a upozornil, že k tomuto datu

            nebyly uhrazeny poplatky za rodové kroužky a závodní gumičky na rok 2009 od následujících

            Oblastních sdružení: Haná, Hlučín, Brno-venkov, Karviná-Ostrava, Opava, Beskydy a Znojmo.

5.2.            Termín pro zaplacení těchto položek je do 31.10.2008.

 

6.   Zpráva RK o kontrole v OS B.Karpaty

6.1.      Předseda RK Zdeněk Meisl informoval ŘV o výsledcích kontroly provedené v OS B.Karpaty, týkající se počtu účastníků závodů v závodní sezóně 2008 v jednotlivých zasazovacích střediscích.

 

7.   Organizační záležitosti

7.1.      ŘV navrhne na udělení čestného členství ČMS CHPH pana Ing.Tomáše Kusáka.

7.2.      ŘV bere na vědomí odstoupení Ing.Romana Randjaka ze všech funkcí ČMS CHPH v souvislosti s umožněním nasazování holubů Zdeňka Ličky v zasazovacím středisku Frýdek II v OS Beskydy.

7.3.      Na základě odstoupení Ing.Randjaka ze Sportovní komise MSS navrhne ŘV konferenci nového člena této komise.

7.4.      Ing.Planka požádal ŘV o uvolnění z funkce člena prezidia ČMS CHPH. Na jeho místo byl ŘV navržen František Strachota.

 

           

 

 

Přílohy:          č.1 Výstavní karta Moravské zemské výstavy

 

 

 

 

V Brně dne 22.9.2008

 

Zapsal: Polášek M.    

           

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                      Předseda MSS CHPH