Z á p i s

č.  4/2008

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 8.7.2008 v 16.00 hod. v Brně-Líšni, restaurace zámek „Belcredi“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr.Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, František Strachota,

                                   Ing.Oldřich Planka,  MVDr.Martin Polášek

                        RK:      Zdeněk Meisl – předseda

Omluven:                  Vladimír Bátěk, Jindřich Swaczyna

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu: 

 

Program:        1.         Propozice Moravské zemské výstavy

2.                  Projednání návrhů sportovní komise

3.                  Stanovisko ŘV k OS B.Karpaty

4.                  Stížnost ZO Třebíč na OS Znojmo

5.                  Vyhodnocení testů vedoucích Zasazovacích středisek

6.                  Provádění kontrol, průběžné výsledky

7.                  Udržování webových stránek svazu

8.                  Organizační záležitosti

 

1.      Propozice Moravské zemské výstavy

1.1.      Dr. Uherek přednesl rámcový návrh propozic Moravské zemské výstavy.

1.2.      Konečné znění propozic je součástí zápisu jako příloha č.1.

1.3.      ŘV odsouhlasil zaplacení klecného ve výši 100 Kč/holuba pro 56 holubů mimo kolekce OS (Mistři  GM, DT, MKST, 20 holubů ze soutěže mladých MSS, Eso MDT a Eso MKST a vítězů ZZ) z pokladny MSS

1.4.      Vyplněné výstavní karty je nutné zaslat v elektronické podobě MVDr.Poláškovi na email: martin.polasek@centrum.cz  nejpozději do 1.11.2008, výstavní karta je přílohou zápisu č.2

 

2.       Projednání návrhů sportovní komise

2.1.      ŘV projednal návrhy sportovní komise a odsouhlasil je v následujícím znění:

2.1.1.   Návrhy na změny v ZŘ

a)         Potvrzování startovacích protokolů – ŘV navrhne, aby „Protokol o vypuštění holubů“ byl potvrzen „startérem“. Startér by neurčoval čas startu, pouze by dohlížel na správnost a regulérnost vypouštění holubů. Ve výjimečných případech (nedostavení se startéra) je povoleno potvrzení nejbližší organizace

b)         ŘV navrhne, aby  Základní organizace měly povinnost vést podrobnou evidenci rodových kroužků.

c)         ŘV navrhne, aby každý chovatel, závodící s holuby s rodovými kroužky jiných spolků, než je jeho mateřská základní organizace, doložil v Základní organizaci před závodní sezónou kopie průkazů původu od těchto holubů. V Základních organizacích budou tyto kopie uloženy po celý průběh závodní sezóny.

d)         ŘV ukládá MVDr. Martinu Poláškovi zpracovat a předložit do Zemské konference nový paragraf ZŘ- „Povinnost vakcinace proti Paramyxo“

e)         ŘV navrhne rozšířit § 10 ZŘ bod 8 o větu: „Časová prodleva mezi připojením EKS a začátkem nasazování nesmí být větší než 5 minut…“

f)          ŘV požádá výpočtáře p.Stanislava Škovrana o úpravu čísla rodového kroužku zahraničních holubů ve výpočetních programech tak, aby bylo ve výsledcích uvedeno číslo holuba včetně zkratky příslušného státu.

2.1.2.      Návrhy na změny soutěží CM

a)         Celostátní mistrovství ročních holubů – ŘV navrhne, aby se Celostátní mistrovství ročních holubů počítalo jako součet koeficientů 5-ti nejlepších ročních holubů chovatele dle propozic ESO roční holub.

b)                    Celostátní mistrovství holoubat – ŘV navrhne změnu v propozicích Mistrovství holoubat 4.1.4. pís. d takto: Z 5 předem označených závodů v plánu OS jsou započítány 3 dle nejlepšího umístění.

c)         Celostátní mistrovství mladých chovatelů – ŘV navrhne snížit horní věkovou hranici na 18 let (tj. 7-18). Výpočet soutěže ponechat stávajícím způsobem.

            2.1.3.   Mistrovství mladých chovatelů MSS od 7 do 18 let

a)         ŘV navrhne změnit v propozicích písm. c) mistrovské družstvo 5/3

2.1.4.   Návrh Zemských závodů pro rok 2009

a)         ŘV navrhne pro rok 2009 tři Zemské závody MSS nad 800 km

b)         Termíny závodů a místa startů navrhne ŘV následovně:

                                   13.6.2009        ZZ Utrecht – pracovní název

                                     4.7.2009        ZZ Oostende

                                      1.8.2009        ZZ Brusel (lichý rok) / ZZ Haarlingen (sudý rok)

c)         ŘV navrhne vypočítat Mistrovství MSS pouze z těchto závodů při mistrovské sérii 3/3, všechny závody započítávat do mistrovství bez možnosti škrtnutí nejhoršího.

2.1.5.   Složení pásem MSS pro rok 2009

a)         ŘV navrhne složení pásem pro ZZ Cheb ponechat stejným způsobem jako v roce 2008.

b)         Pásma v MMDT navrhne ŘV stejná jako pro ZZ Cheb a vyhodnocení těchto pásem navrhne uspořádat v rámci vyhodnocení Moravy.

2.2.            ŘV navrhuje stanovit ZZ Oostende od roku 2009 jako zásadně dvoudenní závod

2.3.      ŘV ukládá sportovní komisi projednat problematiku tzv. komerčních závodů, které nejsou oficiálně pořádány Oblastními sdruženími.

 

3.   Stanovisko ŘV k OS B.Karpaty

3.1.      A.Polívka a MVDr.Polášek informovali o vyjádření OS B.Karpaty k počtu závodících členů v tomto OS. Řídícímu výboru byl zaslán dopis se jmenným seznamem a adresami závodících členů v OS B.Karpaty. Po porovnání seznamu se závodními výsledky OS B.Karpaty byl zjištěn nesoulad se skutečnými počty nasazujících chovatelů.

3.2.            ŘV na základě předložených dokumentů OS navrhne prezidiu svazu projednat další možnosti existence OS B. Karpaty od roku 2009. ŘV pověřuje revizní komisi MSS provedením kontrol počtu účastníků závodů v jednotlivých ZS oblastního sdružení.

 

4.   Stížnost ZO Třebíč

4.1.            ŘV projednal stížnost ZO Třebíč na jednání OS Znojmo. Na základě zápisu ze schůze OS Znojmo kde bylo jednoznačně zapsáno: Auto, nástavba a boxy budou v majetku OS a všichni členové se budou podílet na tomto majetku, při odchodu ZO, nebo člena se podíly nebudou vracet.

4.2.            Rozhodl výbor o neoprávněnosti této stížnosti.

 

5.   Vyhodnocení testů vedoucích Zasazovacích středisek

5.1.      Do dnešního dne chybí zápis o provedení testů od OS Hlučín, OS Beskyd, OS Brno-venkov a OS Hodonín.

5.2.      Výše uvedená OS jsou povinna zaslat tyto zápisy na místopředsedu MSS A.Polívku do 30.7.2008 Při nesplnění této povinnosti budou dotčená OS sankcionována dle zápisu prezidia.

 

6.      Provádění kontrol, průběžné výsledky

6.1.      Ing.Planka informoval o průběhu kontrol v jednotlivých OS a vyslovil velkou nespokojenost s kvalitou těchto kontrol. Více jak 50% zatím provedených kontrol je bez charakteristiky            kontrolované činnosti.

6.2.            ŘV bere na vědomí tento stav a výsledek bude podroben hlubšímu rozboru po ukončení závodní sezóny.

6.3.            ŘV navrhne doplnění formulářů pro záznamy kontrol o některé chybějící údaje.

 

7.   Udržování webových stránek

7.1.      ŘV hledá případného zájemce o tuto službu, který by byl schopen i za případnou finanční odměnu, vést webové stránky svazu (zejména dílčí úkoly jako vkládání výsledků).

7.2.            Bližší informace o této činnosti podá Ing.Jaroslav Novotný, E.Krásnohorské 39, 618 00 Brno, email: jaroslav.novotny@ukzuz.cz

 

8.   Organizační záležitosti

8.1.      Výstavu MSS pásma střed pořádá ZO Holešov (OS Zlín) dne 1.11.2008 v Prusinovicích.

 

 

 

 

Přílohy:

č.1       Propozice Moravské zemské výstavy 2008

č.2       Výstavní karta MSS

č.3       OS B.Karpaty-nasazující chovatelé

 

 

 

 

V Brně dne 8.7. 2008

 

Zapsal: Polášek M.    

           

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                      Předseda MSS CHPH 

 

 

 

 

 

 

----  příloha č.1  ----

 

 

 

P r o p o z i c e

Moravské zemské výstavy 2008  

 

 

1.      Výstava se bude konat dne 22. 11. 2008 v prostorách Kulturního domu v Babicích u Uherského Hradiště.

 

2.      Pořadatelem výstavy je z pověření řídícího výboru Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů Oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů Uherské Hradiště.

 

3.      Program výstavy:       7.00. – 8.30 hodin    přejímky holubů

9.00             hodin     otevření výstavy

11.00           hodin     slavnostní vyhodnocení soutěží

                                   a zemských závodů pořádaných MSS

                                   v roce 2008 s předáním ocenění

                                               16.00          hodin      ukončení výstavy

 

4.      Vystavované kolekce:

a)     každá OS CHPH vystaví kolekci 8 holubů, nejúspěšnějších v zemských závodech a soutěžích Moravy 2008

b)     vítěz generálního mistrovství Moravy 2008 vystaví kolekci 5 holubů

c)      vítěz mistrovství Moravy krátkých a středních tratí 2008 vystaví kolekci 5 holubů

d)     kolekce 20 holubů mladých chovatelů Moravy, vítězů soutěže 2008. Prvních 5 chovatelů vystaví 4 holuby

e)     prvních 5 holubů v pořadí zemských závodů Moravy 2008, Ostende, Harlingen a Cheb

f)        první 3 holubi v soutěží ESO holub dlouhých tratí  a ESO holub krátkých a středních tratí 2008

g)     vítěz mistrovství Moravy dlouhých tratí 2008 vystaví kolekci 5 holubů

Celkem bude vystaveno 192 holubů.

 

5.      Řídící výbor Moravskoslezského sdružení zajistí vydání výstavní karty, včetně jejího vyplnění dle dosažených výkonů vystavovaného holuba na základě podkladů z Oblastních sdružení.

 

6.      Seznam vystavovaných holubů a vyplněné výstavní karty s uvedením vystavované kategorie v kolekci Oblastního sdružení, a vystavovaných holubů, vítězů jednotlivých mistrovství,  ESO holubů a kategorie mladých chovatelů za celé Oblastní sdružení, potvrzené předsedou Oblastního sdružení, zašlou Oblastní sdružení nejpozději do 1.11.2008 na elektronickou adresu MVDr. Martina Poláška, email   martin.polasek@centrum.cz

 

7.      Vystavení holubi musí být zdraví a vakcinováni proti pseudomoru holubů. Vakcinace a zdravotní stav musí být doložen veterinárním potvrzením ne starším 3 dnů.

 

8.      Při předání holubů odevzdá předávající seznam předávaných holubů za celé Oblastní sdružení, vyhotovený dvojmo. Jeden mu bude potvrzený vrácen pořadatelem a tento předloží po ukončení výstavy při vydávání holubů.

 

9.      Klecné za 136 holubů ve výši 100,- Kč za jednoho holuba v kolekci 8 holubů Oblastního sdružení uhradí předávající zástupce Oblastního sdružení při přejímce holubů. Klecné 100,- Kč za jednoho holuba v kolekci 56 holubů vítězů jednotlivých mistrovství, mladých chovatelů, vítězů zemských závodů Ostende, Harlingen, Cheb a ESO holubů, uhradí řídící výbor Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů pořadateli výstavy.

 

10. Zájemci o prodej holubů v holandské dražbě se přihlásí  nejpozději do 15.11.2008 na adresu: Josef Gajdoš, Babice 134, 687 03 Babice. Telefon 739224997. Pořadatel si vyhrazuje právo strhnou 10% z konečné ceny vydraženého holuba.

 

11. Zájemci o prodejní stánky se přihlásí do 15.11.2008 na adresu: Josef Gajdoš, Babice 134, 687 03 Babice. Telefon 739224997

 

     

 

Uherské Hradiště  8.7.2008

 

 

 

 

 

 

                        Ing. Josef Ondrušek                                    RSDr. Zdeněk Uherek

                    předseda OS Uh. Hradiště                                        předseda MSS CHPH