Z á p i s

č.  3/2008

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 23.4.2008 v 16.00 hod. v Brně-Líšni, restaurace zámek „Belcredi“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr.Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Vladimír Bátěk,

                                   Ing.Oldřich Planka, Jindřich Swaczyna, MVDr.Martin Polášek

                        RK:      Zdeněk Meisl – předseda

Omluven:                  František Strachota

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu: 

 

Program:        1.         Stanovení úkolů řídícího výboru na rok 2008

2.                  Zabezpečení Zemských závodů v roce 2008

3.                  Organizační záležitosti

 

1.      Stanovení úkolů ŘV na rok 2008

1.1.            ŘV ukládá sportovní komisi vypracovat pro podzimní konferenci návrhy na změny v ZŘ a v soutěžích CM. ŘV projedná na své schůzi v měsíci září.

 

1.2.      ŘV ukládá sportovní komisi jednoznačně určit složení pásem, ve kterých se bude soutěžit v zemských závodech v roce 2009. Předložit na schůzi ŘV v měsíci září.

 

1.3.            ŘV ukládá sportovní komisi vypracovat podmínky soutěže pro mladé moravské chovatele od 7 do 18 let. Předložit na schůzi ŘV v měsíci září.

 

1.4.            Sportovní komise dále vypracuje návrh soutěží a zemských závodů pro rok 2009, který bude po schválení ŘV v měsíci září otištěn v časopise „Poštovní holub“ č. 3/2008.

 

1.5.      ŘV navrhuje schválit všechny propozice zemských soutěží a závodů již na podzimní konferenci.

 

1.6.            ŘV rozhodl, že součástí informací o přepravě na ZZ bude již od letošního roku i časový harmonogram krmení a napájení !

1.6.1.   ŘV výbor proto ukládá přepravcům ZZ vypracovat a rozeslat časový harmonogram krmení a napájení, který bude součástí svozného plánu.

 

1.7.            ŘV ukládá p.Polívkovi vypracovat formulář o „Pověření ke kontrole na ZZ“ do 10.5.2008.

 

1.8.            ŘV ukádá MVDr. Poláškovi zpracovat důležité body z jednání ŘV a konferencí do forem, které budou otištěny v časopise „Poštovní holub“ pro lepší informovanost širší chovatelské veřejnosti.

 

1.9.            p.Polívka informoval o nutnosti zvýšení úrovně a celkového zvýraznění celomoravské výstavy

1.9.1.   Oficiální název výstavy bude „Moravská zemská výstava poštovních holubů“

1.9.2.   ŘV ukládá p.Polívkovi vypracovat rámcový návrh propozic pro Moravskou zemskou výstavu 2008 v Babicích, pořadatel OS Uh. Hradiště.

1.9.3.      ŘV se zasadí o zorganizování setkání potencionálních sponzorů, kteří by se podíleli na ocenění zemských závodů a soutěží.

 

1.10.    Stanovení termínů schůzí ŘV a zemské konference.

            1.10.1. schůze ŘV:     polovina července a konec září 2008

            1.10.2. podzimní konference: 31.10.2008

 

1.11.    ŘV připraví po skončení závodní sezóny 2008 setkání mladých chovatelů s předními moravskými chovateli s předem stanoveným programem.

 

 

 

2.            Zabezpečení zemských závodů v roce 2008

2.1.            Zemský závod Cheb - start  

2.1.1.   Ing.Novotný osobně prověřil a vybral vhodné vypouštěcí místo pro ZZ Cheb

2.1.1.   Start ZZ bude proveden z letiště Milhostov, orient.souřadnice: 50°09‘52“, 12°27‘56“

2.1.2.   Příjezd k místu startu je po silnici č.21, ze které je sjezd na Třebeň a Milhostov.

 

2.2.      Zemský závod Cheb – ocenění a dotvoření pásem

            2.2.1.   Ocenění závodů v rámci Moravy:                  Ocenění v rámci pásem:

                        1. místo pohár + 3000 Kč                              pásmo 1:        1.-5.místo  pohár

                        2. místo pohár + 2000 Kč                              pásmo 2:        1.-5. místo pohár

                        3. místo pohár + 1000 Kč                              pásmo 3:        1.-5. místo pohár

                        4.-10. místo pohár                                         pásmo 4:        1.-5. místo pohár

            2.2.2.   Konečná podoba pásem pro ZZ Cheb:

                        Pásmo 1: OS Beskydy, Karviná-Ostrava, Hlučín, Opava, Třinec

                        Pásmo 2: OS Haná, Uničov, Zlín, Valašsko

                        Pásmo 3: OS Brno-město, Brno-venkov, Vysočina, Znojmo

                        Pásmo 4: OS Jižní Morava, Hodonín, U.Hradiště

           

2.3.      Ing.Novotný informoval o startu závodu Maastricht, který bude proveden z velkého parkoviště v místě Maastricht-Beek (cca 13 km od Maastrichtu)

 

2.4.            Konání pásmových výstav Moravy

2.4.1.   Výstavu pásma sever pořádá OS Beskyd dne 8.11.2008

2.4.2.   Výstavu pásma jih pořádá OS Vysočina dne 8.11.2008

2.4.3.   pásmo střed upřesní místo a datum konání své pásmové výstavy do 30.7.2008

 

3.      Organizační záležitosti

3.1.            Předseda ŘV Dr.Uherek ještě jednou upozornil na nutnost předělání razítek ZO a OS (viz zápis ZK 1/2008).

 

3.2.            A. Polívka informoval o vyjádření OS B.Karpaty o počtu závodících členů v tomto OS.

3.2.1.   Jelikož se vyjádření netýká úkolu, který byl OS B. Karpaty uložen Zemskou konferencí dne 27.3.2008 (viz zápis ZK 1/2008, bod 10.5.1.), ŘV ukládá OS B.Karpaty zaslat jmenný seznam závodících chovatelů v OS B.Karpaty včetně jejich přesných adres do 20.5.2008 na adresu jednatele MVDr.Poláška.

 

3.3.            Malým Základním organizacím, které objednávají do 500 rodových kroužků, budou od roku 2009 dodávány kroužky, které budou pokračovat v číselné řadě vzestupně od konce roku předešlého.

 

3.4.      Technická komise při ŘV nebude ustanovena.

 

 

 

 

V Brně dne 23.4.2008

 

Zapsal: Polášek Martin

           

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                      Předseda MSS CHPH