Zápis ŘV 3/2007

 

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) MSS CHPH, konané dne 17.10.2007 v 15.00 hod. v Brně-Líšni, restaurace zámek „Belcredi“

 

 

Přítomni:      ŘV - Ing.Novotný J., Polívka A., Strachota F., Drápal C., Bátěk V. 

                                

Nepřítomni:  ŘV – Swaczyna J. 

                       RK – Ing.Kusák T. - předseda       

 

Hosté:           Palíšek J., Adamík Z., Ing.Ondrušek J., Uherek M.

 

Schůzi zahájil a řídil Ing. Novotný zastupující předseda MSS CHPH dle následujícího programu.           

 

Program:

1. Odvolání Z. Adamíka proti discipl. trestu OS Zlín

2. Protokol o kontrole v ZS Dol. Bojanovice – OS Hodonín

3. Výsledky kontroly záv. dokumentace OS Uh. Hradiště za roky 2005 + 2006

4. Protokol o kontrole v ZS Staré Město – OS Uh. Hradiště

5. Různé org. záležitosti

 

1. Odvolání Z. Adamíka proti discipl. trestu OS Zlín

1.1   ŘV MSS projednal odvolání Z. Adamíka proti rozhodnutí výboru OS Zlín. Výbor OS Zlín jako orgán 1. stupně udělil trest v rozporu s Disciplinárním řádem ČMS.

1.2   ŘV MSS po seznámení s dokumentací celého případu rozhodl:

         „Zrušil rozhodnutí disciplinárního orgánu 1. stupně a vrátil celý případ zpět k dalšímu řízení v OS Zlín v souladu s §8, bod 3 Disciplinárního řádu ČMS CHPH“

          

2. Protokol o kontrole v ZS Dol. Bojanovice – OS Hodonín

2.1    ŘV MSS projednal zápis jury a výboru OS Hodonín ze dne 14.6.2007 týkající se kontroly v ZS Dol. Bojanovice, závod Würzburg 2.6.2007. Závady uvedené v protokole:

a) člen týmu v zasazovací komisi

b) chovatelé sami uzavírají a plombují KH

c) nezapsání čísel dutinek a potažení pásky KH

ŘV MSS konstatoval, že postup i výše trestu není v souladu s Disciplinárním řádem ČMS CHPH. 

2.2    ŘV MSS zrušil rozhodnutí orgánu 1. stupně OS Hodonín a vrátil případ k novému disciplinárnímu řízení v OS Hodonín.

 

3. Výsledky kontroly záv. dokumentace OS Uh. Hradiště za roky 2005 + 2006

3.1      ŘV MSS projednal výsledek kontrol závodní dokumentace v zasazovacích střediscích OS CHPH Uh. Hradiště za roky 2005 a 2006. Na základě zjištěných nedostatků uvedených v zápise z kontrol, ŘV MSS ukládá výboru OS Uh. Hradiště zajistit v závodní sezoně 2008:

a)      Důkladné proškolení a přezkoušení funkcionářů zasazovacích středisek, týkající se ustanovení Závodního řádu CHPH.

b)      Zajistit důslednou kontrolu v zasazovacích střediscích Uh. Ostroh, Hluk, Ostrožská Nová Ves, Staré Město, Havřice tj. v zasazovacích střediscích kde byly zjištěny nejzávažnější závady v porušování Závodního řádu CHPH.

c)      Zajistit dodržování ustanovení Závodního řádu CHPH týkající se zasílání a archivace závodní dokumentace v zasazovacích střediscích Nedakonice a Korytná.

V případě opakování zjištěných závad uvedených v zápise z kontrol za rok 2005 a 2006 v roce 2008, ŘV MSS převezme z pravomoci OS CHPH disciplinární řízení s příslušnými zasazovacími středisky.

Za plnění uvedených opatření odpovídá výbor OS CHPH Uh. Hradiště.

 

4. Protokol o kontrole v ZS Staré Město – OS Uh. Hradiště

4.1 ŘV MSS projednal zápis z provedené kontroly v ZS Staré Město z OS Uh. Hradiště ze dne 22.7.2007 členy základní organizace Kněžpole při otevírání hodin ze závodu Feuerbach 3. Kontrolou bylo zjištěno následující:

      a) Komise pracující při otevírání hodin ESR byla pouze 2členná (chovatel tiskl sám svoje vlastní výsledky doletu), což je v rozporu s ustanovením Závodního řádu §8 bod 3.

      b) Vedoucí ZS sám konstatovací hodiny otevíral a tyto přiděloval komisi, tímto porušil ustanovení Závodního řádu §8 ,bod 7, písmeno a).     

4.2  ŘV MSS rozhodl následovně:

1)      Vedoucí zasazovacího střediska Staré Město pan Milan Hampala se odvolává z funkce na dobu 1 roku dle Disciplinárního řádu §3, bod 1, písmeno j).

2)      Uzavření zasazovacího střediska Staré Město na dobu určitou do 31.5.2008, dle Závodního řádu §21, bod 2, písmeno a).

 

5. Různé org. záležitosti

5.1  OS CHPH zašlete vyplněné formuláře nově zvolených výborů ZO + OS CHPH na tajemníka MSS. Termín do 5.11.2007.

5.2  ŘV MSS upozorňuje OS CHPH na zaslání návrhu kandidátů na předsedu MSS, do řídícího výboru MSS, revizní komise MSS. Termín do 20.11.2007 na tajemníka MSS.

5.3  Volební podzimní konference MSS se uskuteční v pátek 30.11.2007 v 17.00 hod, Olomouc, hotel Hesperia.

5.4  OS Zlín urguje zaplacení částky 4325,- Kč za přepravu PH Oostende, Brussel u OS Třinec.

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Bátěk Vl.,tajemník MSS CHPH                                              Ing. Jaroslav Novotný

             Polívka A.                                                                             zast. předseda MSS CHPH