Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Moravskoslezské sdružení

 

Vančurova 54, 615 00 Brno                                                                                    IČO 71248111

tel. 585954028                                                                                            č.úč.195518001/0300

 

Zápis ŘV 2/2007

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) MSS CHPH, konané dne 22.8.2007 v 16.00 hod. v Brně-Líšni, restaurace zámek „Belcredi“

 

Přítomni:  ŘV - Ing.Novotný J., Polívka A., Strachota F., Swaczyna  J., Bátěk V. 

                  RK – Ing.Kusák T. - předseda  

                 

Nepřítomni:  ŘV – Drápal C.               

 

Schůzi zahájil a řídil Ing. Novotný zastupující předseda MSS CHPH dle následujícího programu.       

 

Program:

1.Odvolání ZO CHPH Valašské Meziříčí

2.Kontroly závodního provozu

3.Zemské závody 2007 + 2008

4.Zemské výstavy 2007

5. Různé org. záležitosti

 

1. Odvolání ZO CHPH Valaš. Meziříčí

1.1    Ing. Novotný přečetl písemné odvolání ZO CHPH Valašské Meziříčí proti vyřazení z dvojzávodu Chomutov 1 + Jiřice konaného 27.5.2007.

1.2   Vzhledem k tomu, že z uvedených dokumentů vyplývá, že nebyl naplněn jednoznačně ZŘ, nelze odvolání vyhovět. ŘV odvolání s odkazem na §10 bod 14 EKS – ZŘ odvolání zamítl.

1.3  Na návrh RK se bude sportovní komise ČMS zabývat technickými rozdíly mezi EKS, speciálně těmi, které mají vztah k regulérnosti nasazování a vyhodnocování závodů.

          

2. Kontroly závodního provozu

2.1    Testy vedoucích ZS – neprovedla OS Znojmo, Beskydy. Pokud mají uvedená OS k dispozici dokumentaci o provedení testů zaslat okamžitě, nejpozději do 10.9.2007 na tajemníka ČMS A. Polívku.

2.2    Patnáct kontrol nařízených prezidiem ČMS (z toho 10 kontrol u chovatelů, 5 kontrol v ZS) – nesplnila OS BE 7/3, HO 7/1, VY 0/0. Pokud mají OS doklady o kontrolách zaslat okamžitě, nejpozději do 10.9.2007 na tajemníka ČMS A. Polívku. Při nesplnění platí sankce dle rozhodnutí prezidia.

2.3    Kontroly MMDT nařízené MSS – neprovedla OS, Koblenz – VY, Oostende – HO, BR, Oldenburg – UN, Brusel – HA. Pokud mají OS podklady o provedených kontrolách zaslat okamžitě, nejpozději do 10.9.2007 na vycvikáře MSS Ing. Novotného. Platí sankce dle rozhodnutí MSS 500,-Kč / neprovedená kontrola.

2.4     Závady kontrol, které byly řešeny v kompetenci příslušných OS:

- ZS Dol. Bojanovice – vyřeší OS HO, zápis výsledku zašle na vycvikáte MSS Ing. Novotného

- ZS Staré Město – ŘV ukládá OS UH projednat závady zjištěné v ZS dne 22.7.2007 – závod Feuerbach 3 a zápis s výsledkem řízení zaslat na vycvikáře MSS Ing. Novotného

2.5  Konference MSS uložila kontrolu dokladů OS Uh. Hradiště za záv. sezony 2005 + 2006. Zápisy o výsledku kontrol obdrželi tajemníci ČMS a MSS. ŘV MSS se bude zjištěnými závadami zabývat. Zprávu předá ŘV konferenci MSS.

2.6  RK MSS prováděla samostatné kontroly závodního provozu – bylo provedeno cca 5 kontrol, bez závad.

2.7   Na základě výsledků kontrol u chovatelů – systém EKS VISION musí od roku 2008 pracovat se softwarem v české verzi schválené prezidiem ČMS. Při nedodržení tohoto nařízení, bude chovatel vyřazen ze závodu.

 

3. Zemské závody 2007 + 2008

3.1      ŘV příznivě zhodnotil záv. sezonu 2007.Starty ZZ hodnoceny jako dobré.

3.2      ŘV navrhuje závodní plán DT 2008 ve složení – Koblenz, Ostende, Oldenburg, Harlingen.

3.3      Závody 1000 km v roce 2008 (Oostende,Harlingen) startovat jako v sezoně 2007 dle aktuálního počasí.

 

4. Zemské výstavy 2007

4.1 - Výstava pásma Jih + Střed – 3.11.2007 , poř. OS Brno , Komořany KD

      - Výstava pásma Sever         3.11.2007 , poř. OS Opava , Bolatice KD

      - Celomoravská výstava       – 24.11.2007 , poř. ZO Holešov , Prusinovice KD (na základě odřeknutí pásma Sever)

4.2  Ocenění Celomoravské výstavy zajistí fa Kertész. Podklady pro ocenění předá výcvikář MSS Ing. Novotný.

4.3  Nenahlášení PH z DT, kteří nebudou na výstavě MSS ocenění: Koblenz 5. HE Furo J.OS VA, Oldenburg 4. HE Lekač A. OS BE, 5 HE Olszový V. OS TŘ, Brusel 2.c Preissner H. OS HL, 3.c Laňka A. ing. OS HL.

 

5. Různé org. záležitosti

5.1  OS CHPH zašlou přihlášky do soutěže mladých chovatelů nejpozději do 15.9.2007 na vycvikáře MSS.

5.2  OS Uh. Hradiště – uhradí okamžitě sankci 500,-Kč viz. zápis ZK 1/2007 , bod 10.1 b.

5.3  Předseda RK informoval ŘV MSS o konečném vyúčtování CV 2007 v Hluku a o provedené revizi vyúčtování , příjmy – výdaje.RK neshledala závad a závěr předloží svazové konferenci ČMS.

5.4  OS CHPH zašlou návrhy kandidátů do voleb ŘV + RK + předsedy MSS nejpozději do 15.11.2007 na tajemníka MSS Vl. Báťka.

5.5  Podzimní volební konference MSS se uskuteční 30.11.2007 (pátek) v Olomouci v 17.00 hod. hotel Hesperia.

 

 

 

 

Zapsal:Bátěk Vlad.,tajemník MSS CHPH                                            Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                            zast. předseda MSS CHPH

 

 

Příloha:Propozice výstavy MSS + výstavní karta