Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Moravskoslezské sdružení

 

Vančurova 54, 615 00 Brno                                                                                    IČO 71248111

tel. 585954028                                                                                            č.úč.195518001/0300

 

Zápis ŘV 1/2007

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) MSS CHPH, konané dne 19.2.2007 v 15.00 hod. v Brně-Líšni, restaurace zámek „Belcredi“

 

Přítomni:  ŘV - Ing.Novotný J., Polívka A., Strachota F., Swaczyna, J. Bátěk V. 

                    RK – Ing.Kusák T. - předseda  

                 

Nepřítomni:  ŘV – Drápal C.               

 

Schůzi zahájil a řídil Ing. Novotný zastupující předseda MSS CHPH dle následujícího programu.  

 

Program:

1.Kontrola úkolů z poslední schůze ŘV a ZK MSS

2.Odvolání OS Uh. Hradiště

3.Zhodnocení CV 2007

4.Propozice a ocenění soutěží MSS 2007

5.Přeprava a počty PH na ZZ 2007

6.Rozpočet – návrh na rok 2007

7.Výstavy – termínový kalendář

8.Různé org. záležitosti

 

1. Kontrola úkolů z poslední schůze ŘV a ZK MSS

1.1       Všechny úkoly byly splněny.

          

2. Odvolání OS Uh. Hradiště

2.1   Ing. Novotný přečetl odvolání předsedy OS Uh. Hradiště ing. Ondruška a odvolání M. Uherka výcvikáře OS z 30.11.2006 proti trestu uloženému výcvikáři OS v zápise ŘV 5/2006,bod 1.6 b).

2.2   ŘV MSS po diskusi uložený disciplinární trest výcvikáři OS M. Uherkovi většinou hlasů zrušil. ŘV konstatoval, že trest byl uložen jako nepřiměřený.

2.3   Zast. předseda ing. Novotný zašle dopis na OS Uh.Hradiště (předseda, výcvikář) oznamující zrušení trestu.

 

3. Zhodnocení CV 2007

3.1     Ing. Novotný zhodnotil CV jako výstavu na vysoké úrovni. Nedostatky které se vyskytly org. výbor vzal na vědomí a provede patřičnou nápravu (úroveň a podmínky večírku atd.).

3.2     Návštěva výstavy celkem 1830 návštěvníků + 30 čestných vstupenek (sobota 1004 + neděle 826).

3.3     Výsledek CV je ziskový ve výši 168500,- Kč k 14.2.2007.Zbývá však ještě uhradit a vyrovnat drobné závazky vůči pořadatelům. O naložení s konečným ziskem z CV rozhodne prezidium ČMS CHPH.

 

4. Propozice a ocenění soutěží MSS 2007

4.1  Propozice soutěží MSS 2007 zůstávají stejné jako v roce 2006 – viz. IZ „Poštovní holub“ 2/2006 strana 13 bod 4.3.

4.2 ŘV MSS navrhuje k projednání ZK MSS novou soutěž „Mistrovství mladých chovatelů MSS do 18 let“:

a) samostatně evidovaný chovatel do 18 let

b) započítává se 5 libovolných závodů nad 100 km v konkurenci OS

c) mistrovské družstvo 5/4

d) vítězí chovatel s nejvyšším počtem umístěných mistrů (max.20), při rovnosti rozhoduje lepší součet koeficientů Ke

4.3 Ocenění soutěží MSS 2007 – rozpočtová částka 65000,-Kč zůstává. Finanční ocenění 25000,- ,věcné ceny 40000,- Kč.

a) v každé soutěži 1-5 místo věcná cena – pohár

b) finanční ocenění – Koblenz, Oldenburg, Brussel 1 cena = 5000,-Kč, Oostende 1 cena = 10000,-Kč.

 

5. Přeprava a počty PH na ZZ 2007

5.1 Zájemci z OS o přepravu zem. závodů se přihlásí u tajemníka MSS do 25.3.2007.

5.2 OS CHPH nahlásí počty přihlášených PH na zemské závody DT do 25.3.2007 na tajemníka MSS.

 

6. Rozpočet – návrh na rok 2007

6.1 Rozpočet bude vycházet z rozpočtu roku 2006. Náklady na závodní sezónu MSS 2007 budou kryty ze zisku s ceny rod. kroužků a příspěvku 20,-Kč z evidovaného člena OS. Závodní gumičky z rozhodnutí ČMS budou prodávány na OS bez zisku za cenu nákupu. O konečné podobě rozpočtu rozhodne ZK MSS.

 

7. Výstavy – termínový kalendář

7.1 Celomoravská výstava – 24.11.2007 – pořadatel Sever

7.2 Výstavy pásem Sever, Jih, Střed – plán. termíny 3.11. a 10.11. 2007 – upřesní pásma

7.3 CV 2008 se uskuteční v lednu v Hluku – termín upřesní ČMS

 

8. Různé org. záležitosti

8.1 ŘV schválil na základě žádosti z 25.11.2006 vydávání společných výsledků OS Bílé Karpaty + Valašsko v roce 2007.

8.2 ZK MSS se uskuteční 30.3.2007 (pátek) v 16.30 hod v Olomouci, hotel „Hesperia“.

 

 

 

 

 

Zapsal:Bátěk Vlad., tajemník MSS CHPH                                            Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                            zast. předseda MSS CHPH