Z á p i s

č.  2/2008

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 29.2.2008 v 16.00 hod. v Brně-Líšni, restaurace zámek „Belcredi“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr.Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Vladimír Bátěk,

                                    Jindřich Swaczyna, MVDr.Martin Polášek, František Strachota

                        RK:      Zdeněk Meisl - předseda

Omluven:                   Ing.Oldřich Planka - ŘV

Hosté:                        Stanislav Bojko

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu: 

 

Program:        1.         Moravské závody dlouhých tratí – dohodnutá seskupení OS, zajištění přepravy,

                                   koordinátoři jednotlivých uskupení, stanovení časů startů, cena za holuba

2.                  Moravský zemský závod Cheb

3.                  Moravské soutěže – propozice, vyhodnocení a ocenění

4.                  Návrh rozpočtu na rok 2008

5.                  Příprava jarní konference – stanovení termínu

6.                  Dopis Stanislava Bojka – projednání

7.                  Sportovně technická komise – návrh

8.                  Systém kontrol v MSS CHPH v roce 2008

9.                  Různé

 

1.      Moravské závody dlouhých tratí

            Ing Novotný informoval o dohotnutých seskupeních OS  a o přepravě na závody MMDT

1.1.            Zemské závody Oostende (28.6.) a Haarlingen (28.7.)  – pásmo Sever má přepravu zajištěnu, pásma Střed a Jih sveze OS Hodonín.  

Pásmo Sever sveze na závod Oostende i OS B.Karpaty

1.2.            Volitelné dlouhé tratě v pásmech jsou zajištěny následovně:

Pásmo Sever ze zúčastní v termínech 14.6. a 12.7. závodů Endem a Hanover.

Pásma Střed a Jih se zůčastní v  termínu 14.6. závodů Koblenz a Frankfurt a v termínu 12.7.

závodů Landen a Maastricht.

-                     Koblenz :  OS Brno, Brno-venkov, J.Morava, Znojmo, Vysočina, Hodonín a U.Hradiště. Přepravce OS Hodonín

-                     Frankfurt : OS Zlín, Haná, Uničov a B.Karpaty. Přepravce OS Zlín

-           Landen: OS Brno, Brno-venkov, J.Morava, Znojmo a Vysočina.  Přepravce OS Znojmo

-                     Maastricht: OS Hodonín, U.Hradiště, Zlín, Haná, Uničov a B.Karpaty.

Přepravce OS Hodonín

1.3.            Starty závodů Oostende a Haarlingen zůstavají shodné s ročníkem 2007- dle průběhu počasí

Starty volitelných závodů proběhnou v ranních hodinách.

1.4.      Konečné ceny za přepraveného holuba na jednotlivé závody budou upřesněny na jarní konferenci.

            Informativní ceny pro jednotlivé závody jsou následující:

            -           Endem                                   22 Kč 

            -           Hanover                      21 Kč

            -           Koblenz                      16 Kč

            -           Frankfurt                     13 Kč

            -           Landen                       18 Kč

            -           Maastricht                   18 Kč

            -           Oostende (sever)       31 Kč

            -           Oostende (střed+jih)  21 Kč

            -           Haarlingen (sever)      30 Kč

            -           Haarlingen (střed+jih) 21 Kč

1.5.      Hlášení nejrychlejších holubů ze závodů zůstává shodné s modelem z loňského roku.

            Do jarní konference jednotlivá OS zajistí a nahlásí koordinátory v OS a koordinátory

            nově vzniklých seskupení

 

 

2.      Moravský zemský závod Cheb

2.1.            Závod se uskuteční v termínu 8.6. a předpokládá se účast všech OS v rámci MSS CHPH.

2.2.            Zemský závod bude vyhodnocen v kategorii nejrychlejších holubů v rámci MSS a v

dílčích kategoriích nejrychlejších holubů pásem Sever, Střed a Jih

2.3.            Přesné znění propozic připraví ŘV do jarní konference

2.4.            Ing. Novotný prověří a upřesní adekvátní místo startu

 

3.      Moravské soutěže – propozice a ocenění

3.1.      Ing. Novotný navrhl propozice soutěží MMDT, GM a MMKST a ŘV je odsouhlasil v následující

podobě:

3.1.1.   MMDT

- výpočet závodů Oostende a Haarlingen v konkurenci MSS, výpočet volitelných

              závodů v konkurenci OS

                        - do mistrovství se započítávají všechny 4 závody bez možnosti vyřazení nejhoršího

                          závodu

                        - mistrovská série pro všechny závody 3/3

3.1.2.   ESO MMDT

- výpočet závodů shodný s výpočtem závodů MMDT

                        - do soutěže se započítávají všechny 4 závody                    

3.1.3.   GM     

- výpočet krátkých tratí, středních tratí a závodů holoubat beze změn

- výpočet dlouhých tratí ze 3 závodů nad 800 km v konkurenci OS, započítávají se

  2 nejlepší závody

3.1.4.   MMKST         

- soutěž zůstává beze změn

3.1.5.   Mistrovství mladých chovatelů do 18 let

                        - každému chovateli se započítává 5 libovolných závodů nad 100 km, družstvo 5/4

                        - každá OS je povinna tuto soutěž vyhodnotit v rámci výsledků OS !!!

3.2.      Vyhodnocení a ocenění soutěží MSS 2008

3.2.1.   Generální mistrovství Moravy

                        1.   -   10. místo          pohár

3.2.2.   Mistrovství Moravy krátkých a středních tratí

                        1.   -   5. místo                        pohár

3.2.3    ESO holub krátkých a středních tratí

                        1.   -   5. místo                        pohár

3.2.4.   Mistrovství Moravy dlouhých tratí

                        1.   -   5. místo                        pohár

3.2.5.   ESO holub dlouhých tratí

1.   -   5. místo                        pohár

3.2.6.   Mistrovství Moravy mladých chovatelů do 18-ti roků

                        1.   -   5. místo            pohár

3.2.7.   Zemský závod Cheb – vyhodnocení v rámci Moravy

                        1.   -   10. místo          pohár  

3.2.8.   Zemský závod Cheb – vyhodnocení v rámci pásem

                        1.   -   5. místo                        pohár              pásmo sever

                        1.   -   5. místo                        pohár              pásmo střed

                        1.   -   5. místo                        pohár              pásmo jih

3.2.9.   Zemský závod Ostende

                        1.   -   5. místo                        pohár              absolutní pořadí

                        1.   -   5. místo                        pohár              soutěž holubic

                        1.   -   5. místo                        pohár              soutěž série 3 prvních holubů

                        1.   -   5. místo                        pohár              ESO Ostende

                        1.   -   5 místo             pohár              Super ESO Ostende

             Finanční ocenění       1. místo 5.000,- Kč, 2. místo 3.000,- Kč, 3.. místo 2.000,- Kč

3.2.10. Zemský závod Harlingen

                        1.   -   5. místo                        pohár              absolutní pořadí

                        1.   -   5. místo                        pohár              soutěž holubic

                        1.   -   5. místo                        pohár              soutěž série 3 prvních holubů

             Finanční ocenění       1. místo 5.000,- Kč, 2. místo 3.000,- Kč, 3. místo 2.000,- Kč

3.2.11. Celková částka na ocenění 65.000,- Kč. Z toho 45.000,- Kč poháry,

20.000,- Kč finanční ocenění

 

4.      Návrh rozpočtu na rok 2008

4.1.            ŘV odsouhlasil návrh rozpočtu na rok 2008

4.2.            Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný a bude přednesen pokladníkem MSS na jarní konferenci

 

5.      Příprava jarní konference – stanovení termínu

5.1.            Termín konání jarní konference je stanoven na 27.3. /čtvrtek/ v 17.00 hodin

5.2.            Místnost k jednání zajistí V.Bátěk

5.3.            Pozvánky s programem rozešle M.Polášek v dostatečném předstihu na předsedy jednotlivých OS

 

6.      Projednání dopisu Stanislava Bojka

6.1.            Pan Stanislav Bojko ze Základní organizace Nebory 0241, zaslal dne 14.1.2008

„Dovolání k řídícímu výboru Moravskoslezského sdružení CHPH“

6.2.            ŘV po prověření všech skutečností uvedených v dopise neshledal žádné porušení předpisů

OS Karviná vůči p. Bojkovi ani vůči ZO Nebory

 

7.      Sportovně technická komise – návrh

7.1.            Ing. Novotný nastínil úkoly nově tvořené Sportově technické komise a navrhl její kandidáty

7.2.            ŘV odsouhlasil  Sportovně technickou komisi v tomto složení:     

Ing. Jaroslav Novotný – vedoucí komise

MVDr.Martin Polášek

Ing. Stanislav Matuška

Vítězslav Mácha

Ing. Roman Randják

Miroslav Uherek

Karel Mareš

7.3.      Do Výcvikové komise při Prezidiu navrhl ŘV Stanislava Škovrana  a Ing.Stanislava Matušku

 

8.      Systém kontrol v MSS CHPH v roce 2008

8.1.            Ing. Planka vypracoval studii systému kontrol pro rok 2008

8.2.            Tato studie bude předložena vedoucímu Sportovně technické komise a projednána

na nejbližším zasedání této komise

8.3.            Sportovně technická komise předloží v konečné podobě tuto studii ke schválení ŘV MSS

 

9.      Různé

9.1.            Předseda MSS Dr. Uherek přednesl dopis pana Jiřího Kuchaře, předsedy Základní organizace

Frýdek 0150, kterým žádá o přešetření případu p. Ličky

9.1.1.   Po prostudování skutečností uvedených v dopise bude dopis vrácený ZO Frýdek

            k doplnění spolu s průvodním dopisem, který vypracuje A.Polívka.

9.2.            ŘV rozhodl o termínech konání Moravskoslezské výstavy a pásmových výstav.

8.11.2008- výstavy pásma Sever, Střed a Jih

22.11.2008 - Moravskoslezská výstava

9.2.1.   Zájemci o pořádání Moravskoslezské výstavy předloží své přihlášky na jarní konferenci

 

 

 

 

V Brně dne 29.2.2008

 

Zapsal: Polášek M.    

           

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                      Předseda MSS CHPH