Z á p i s

ZK č.  2/2009

 

Z podzimní Zemské konference  Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 30.10..2009 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“

 

Přítomni:        předsedové 17 OS + členové ŘV + členové RK (viz prezenční listina)

 

Konferenci zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu:      

 

Program:          1.       Volba návrhové komise                                

                          2.       Zhodnocení zemských závodů a soutěží MSS v roce 2009

                          3.       Vyhodnocení prováděných kontrol v roce 2009

                          4.       Informace o stavu finančních prostředků

                          5.       Návrh zemských závodů a soutěží v roce 2010 a složení pásem

                          6.       Společné internacionál závody Oostende a Brusel 2010

                          7.       Moravská zemská výstava, Celostátní výstava, Středoevropská výstava

                          8.       Návrh na doplnění a změny svazových dokumentů

                          9.       Volba kandidátů do Ústřední revizní komise svazu

10.       Diskuse

                        10.       Návrh usnesení

                        11.       Závěr konference

 

1.   Volba návrhové komise

-     Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a schváleni delegáti

Ing. Ludvík Pešek, MVDr. Michael Polášek a Ing. Miroslav Ivan.

 

2.   Zhodnocení zemských závodů a soutěží MSS 2009

-     Ing. Novotný zhodnotil sezónu 2009. Seznámil přítomné s výsledky soutěží pořádaných MSS. Zdůraznil, že oba zemské závody dopadly jak organizačně, tak i výsledkově velmi dobře.

-     Informoval o kontrole vypouštěcích protokolů a jmenovitě upozornil na nedostatky, které se u některých OS vyskytují.

 

3.   Vyhodnocení prováděných kontrol v roce 2009

-     Ing. Planka seznámil přítomné s výsledky kontrolní činnosti jednotlivých OS v roce 2009

-     Ve své zprávě konstatoval, že bylo provedeno celkem 314 kontrol z nichž všechny konstatují „bez závad“.

-     Informoval, že povinnost provedení 15-ti oblatních kontrol nesplnila OS Karviná-Ostrava, Brno-venkov a Znojmo a povinnost provedení nadoblastních kontrol nesplnila OS Beskydy, Haná-Olomouc, Karviná-Ostrava, Vysočina a Brno-venkov

-     Ing. Planka dále zdůraznil, že se stále nerespektuje ustanovení konference z 27.3.2009:

-     jednotlivá OS nepoužívají nové tiskopisy

-     protokoly jsou zasílány bez jakýchkoli závěrů

-     v řadě případů není uveden kontrolující a ani kontrolovaný

-     nejsou kontrolováni chovatelé dosahující špičkových výsledků

-     převládá naprostá formálnost vystavených protokolů

-     Závěrem uvedl, že má-li být tato činnost smysluplná, je potřeba začít u přístupu k problému u ZO CHPH s důrazem na pořadatele závodu, tedy jednotlivá OS. Přítomným dal na zvážení, zda je opravdu situace v dodržování ustanovení Závodního řádu tak bezchybná, jak uvádějí protokoly a zda je vůbec tato činnost v současné  podobě smysluplná.

-     V souvislosti s kontrolní činností ŘV ústy Ing. Novotného informoval o provedených kontrolách u Generálního mistra ČR pana L. Škovrana. Konstatoval, že v roce 2009 bylo provedeno celkem 5 kontrol s přímým sledováním doletu holubů a to na závodech Cheb (4.6.), Leverkusen (18.7.), Cheb (26.7.), Maastricht (1.8.) a Nordhausen (2.8.). Konference byla seznámena s doletem holubů při těchto závodech, závady nebyly zjištěny.

 

 4.  Informace o stavu finančních prostředků

-     pokladník MSS p. Bátěk informoval přítomné o průběžném stavu finančních prostředků.

-     konečná zpráva bude přednesena na jarní Zemské konferenci.

     

5.   Návrh zemských závodů, soutěží a složení pásemv roce 2010

-     Ing.Novotný seznámil přítomné se změnami propozic soutěží MSS v roce 2010. Tyto změny jsou uvedeny v zápise z ŘV č.4/09

-     Ing. Novotný dále seznámil konferenci s termíny zemských závodů a závodů v pásmech:

      -          13.6.2010 ZZ Cheb - Katowický memoriál

      -          19.6.2010 závod 1 v pásmech

      -            3.7.2010 ZZ Oostende

      -          17.7.2010 závod 2 v pásmech

      -          31.7.2010 ZZ Brussel

-     Start ZZ Oostende bude proveden stejně  jako v letošním roce nejdříve v 11 hod a  takovým způsobem, aby proběhl jako závod dvoudenní.

-     ŘV ústy Ing. Novotného podal následující návrh na složení pásem v roce 2010:

      -          pásmo Sever:             OS Třinec. OS Karviná-Ostrava, OS Hlučín, OS Opava, OS Beskyd,

      -          pásmo Střed:             OS Uničov, OS Haná-Olomouc, OS Zlín

      -          pásmo Západ:            OS Vysočina, OS Znojmo, OS J.Morava, OS Brno, OS Brno-venkov

      -          pásmo Jih:                  OS Uh.Hradiště, OS Hodonín, OS Valaško

-     předseda OS J.Morava př. Kolla vystoupil s nesouhlasem  zařazení OS J. Morava do pásma Západ. Zástupce za OS Valašsko př.Zvoníček upozornil, že v případě zařazení OS J.Morava do pásma Jih se prohloubí vzdálenost v doletovém pásmu Jih.

-     Po diskusi na toto téma bylo rozhodnuto, že konference bude hlasovat o složení pásem v podobě, jaké navrhl ŘV

-     výsledek hlasování: pro 9, proti 1, zdržel 7

-     Návrh ŘV na složení pásem v roce 2010 byl odsouhlasen.

 

6.   Společné internacionál závody Oostende a Brussel v roce 2010

-     Vítězslav Mácha seznámil přítomné s výsledky informační schůzky, která se uskutečnila při zasedání Středoevropské federace 23. a 24.6.2010 v Chorzowe (Polsko):

-     V roce 2010 by se měly uskutečnit dva internacionál závody Oostende a Brussel.

-     Pozvánky byly rozeslány na svazy  Polska, Slovenska, České republiky, Maďarska a Rakouska

-     Další schůzka je naplánována na 20.11.2009

-     p.Mácha požádal o dotaci na konání této schůzky

-     předseda ŘV RSDr.Uherek navrhl částku 15.000 jako mimořádný výdaj v rozpočtu na schůzky delegátů internacionál závodů

-     hlasování: pro 15, proti 2, zdržel 0

-     Konference odsouhlasila dotaci 15.000,- Kč na schůzky pořádané k internacionál závodům

 

7.   Výstavy

-     Moravská zemská výstava se koná 21.11.2009 v Oticích u Opavy

-     propozice, včetně výstavních karet byly zaslány  na předsedy všech OS a jsou k dispozici na webu Svazu

-     A. Polívka informoval o chystané novince na Zemské výstavě a to o tzv. Veřejném slyšení chovatelů se členy ŘV.

-     A.Polívka také informoval o plánované dražbě holoubat od  15-ti špičkových chovatelů. Výtěžek z této dražby bude použit výhradně na ocenění ZZ Oostende 2010

-     pásmové výstavy:                pásmo Střed   14.11.2009 v Prusinovicích u Holešova

                                                     pásmo Sever  14.11.2009 v Horní Suché

                                                     pásmo Jih:        5.12.2009 v Mutěnicích

-     Celostátní výstava se uskuteční ve dnech 15.-16.1.2010 v Lysé nad Labem

-     Středoevropská výstava proběhne 29.1.-31.1.2010 v polském Sosnowieci

 

8.   Návrhy na zmněny svazových dokumentů

-     Ing.Novotný informoval o návrhu na změny ve svazových dokumentech, které předkládá výcviková komise ČMS a jehož celé znění je v zápisu Výcvikové komise ze dne 15.10.2009

-     Tyto návrhy budou schvalovány na Celostátní konferenci

 

9.   Volba kandidátů do Ústřední revizní komise svazu

-     MVDr. Polášek konstatoval, že návrhy na kandidáty k doplnění ÚRK zaslalo do stanoveného termínu pouze OS Uh.Hradiště, které navrhlo jako kandidáta př. Jiřího Huska

-     ŘV navrhl konferenci jako druhého kandidáta člena RK MSS Ing. Václava Ranochu

-     Volba:  Ing.Václav Ranocha   pro 16, proti 1, zdržel 0

                  Jiří Husek                    pro 14, proti 0, zdržel 3

-     Jako kandidáti na doplnění ÚRK byli odsouhlaseni pánové Ing. Václav Ranocha a Jiří Husek

 

10.   Organizační záležitosti

-     A. Polívka upozornil, že povinnost zaslání vypouštěcích míst, souřadnic a kontakty na startéra ve svém OS dosud nesplnila OS Třinec, OS Beskydy, OS Valašsko, OS Brno-venkov, OS Znojmo a OS Haná

-     Ing. Novotný upozornil na nutnost nahlášení vypouštěcích míst a to nejpozději do 6.11.2009 na adresu tajemníka svazu p. Polívku

-     Ing. Planka informoval o zhotovení pevných a graficky identických tabulek nad vystavované holuby, které budou používány na Moravských zemských výstavách.

-     p. J. Strnad vznesl dotaz na možnost vytvoření centrální evidence elektronických kroužků a na možnost centrálního nákupu těchto kroužků svazem.

-     Ing. Novotný vysvětlil obtížnost centrálního nákupu z hlediska kompatibility, neboť v ČR je evidováno několik typů EKS.

-     Ing. Bukva vystoupil s připomínkou, že je nutné, aby na příštích konferencích probíhalo hlasování dle platného jednacího řádu.

       

 

Usnesení – ZK MSS – 30.10.2009

 

Zemská konference:

 

bere na vědomí

-          úvodní slovo předsedy MSS CHPH RSDr.Zdeňka Uherka

-          zprávu Ing. Novotného, ve které zhodnotil závodní sezónu 2009

-          zprávu pokladníka V. Báťka o průběžném stavu finančních prostředků

-          zprávu Ing. Planky o výsledku provedených oblastních i nadobastních kontrol

-          změny propozic soutěží MSS v roce 2010 včetně termínů konání ZZ

-          informace o přípravě internacionál závodů Oostende a Brussel

-          informace ŘV o návrhu na změny svazových dokumentů

 

zvolila

-     Ing. Václava Ranochu a Jiřího Huska jako kandidáty  za MSS na doplnění do Ústřední revizní komise svazu  

 

schválila 

-     složení pásem pro rok 2010

-     uvolnění finančních prostředků na schůzky k internacionál závodům do výše 15.000,- Kč

 

ukládá

-     Řídícímu výboru, aby při dalších Zemských konferencích probíhalo hlasování dle platného jednacího řádu ČMS CHPH  

 

 

V Olomouci dne 30.10.2009

 

 

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                                                                                    

                                                                                                            RSDr.Zdeněk Uherek

                                                                                                            předseda MSS CHPH