Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané  dne 15. 7. 2014  ve restauraci    

U rozcestí ve Slivenci. 

 

Přítomni: Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Jan Filipi, Vítězslav Truksa, Pavel Lundák, Ing. Jan Kaplan, Ing. Jan Jakubec.

                

 

Schůzi zahájil a řídil Ing. Václav Blažek v 18,00 hod.

 

1.      V úvodu seznámil Ing. Blažek přítomné s programem schůze a po jeho schválení provedl kontrolu usnesení v minulé schůze ŘV a jarní konference ČS CHPH. Stanovené úkoly byly splněny – ne všechna oblastní sdružení nahlásila počty holubů na zemské závody. Projevil se nízký zájem chovatelů o Intermistrovství (úhrada za všechny přihlášené chovatele byla včas provedena do pokladny ČS CHPH). Ustanovení profesionálního kontrolora bude projednáno na podzimní konferenci ČS. V závěru úvodního vystoupení poděkoval Ing. Blažek všem chovatelům, kteří se podíleli na organizaci obou zemských závodů za odvedenou práci a vysoce ocenil hladký průběh obou zemských závodů. Oficiální zhodnocení zemských závodů proběhne na podzimní konferenci ČS.

2.      Hlavním bodem programu byla příprava celostátní výstavy PH. S ohledem na termín olympiády PH bylo nutné přistoupit ke změně tradičního termínu konání a CV se uskuteční ve dnech 12. a 13. prosince 2014 v nové výstavní hale na výstavišti v Lysé nad Labem. Přímo ve výstavní hale bude v provozu restaurace, která bude sloužit k občerstvení návštěvníků CV. Ubytování bude zajištěno v tradičních ubytovacích zařízeních a okolních penzionech. Členové ŘV projednali též návrh propozic výstavy, které budou schváleny na příštím zasedání Prezídia ČMS CHPH. Předseda ŘV Ing. Blažek rozdělil úkoly členům ŘV a byli jmenováni garanti za jednotlivé úseky přípravy a samotného průběhu CV. Výstavní výbor bude rozšířen o další členy, především z řad chovatelů, kteří se podíleli na organizaci minulých celostátních výstav v Lysé nad Labem. Další schůzka výstavního výboru se uskuteční přímo na výstavišti v Lysé nad Labem v termínu kolem 9.9.2014.  

3.      Václav Hrudka podal informaci o průběhu příprav zemské výstavy 2014. Z kapacitních a časových důvodů bylo nutné přesunout místo konání zemské výstavy. Místo původně schváleného místa výstavy kulturní dům v Mirovicích se uskuteční ve sportovní hale ve Vodňanech. Termín výstavy zůstává zachován tj. 15.11.2014.

4.      Výcvikář Jan Filipi podal zprávu o průběhu závodní sezóny. V dosavadním průběhu závodní sezóny se nevyskytly žádné závažné problémy, které by bylo nutné řešit na úrovni ŘV. Ve všech OS proběhlo školení vedoucích ZS a protokoly o školeních byly včas zaslány. Protokoly o startech jednotlivých závodů jsou doručovány výcvikáři ČS bez závažnějších nedostatků – případné nesrovnalosti řeší výcvikář s jednotlivými OS osobním projednáním. Rovněž z protokolů o kontrolách v závodním provozu nevyplývají žádné nedostatky. Členové ŘV se shodli na názoru, že letošní model přípravy, konání a schéma průběžného informování obou zemských závodů odpovídal významu těchto závodů. Tento model by měl být do budoucna základem rodící se nové tradice pořádání zemských závodů v rámci ČS.

5.      Organizační záležitosti:

-          Byl projednán dopis z OS Domažlice ohledně sporů při placení členských příspěvků u členů, kteří přešli z OS Domažlice do OS Český západ. Tento problém bude postoupen k projednání v Prezídiu ČMS CHPH.

-          Výcvikář ČS prověří technické a programové možnosti jednotlivých zařízení pro zajištění náhradního potvrzení startů závodů. S výsledkem bude seznámena podzimní konference ČS. V případě kladného hodnocení ze strany delegátů konference bude navržena novelizace Závodního řádu ČMS v jeho příslušných ustanoveních.

 

 

Schůzi ukončil Ing. Václav Blažek v 20,00 hod.

  

 

 

      Zapsal: Ing. Jan Jakubec

      Schválil: Ing. Václav Blažek