Z á p i s

 

ze   Zemské   konference   Českého  sdružení  chovatelů  poštovních  holubů  konané  dne  

29.  března  2014  ve  Slivenci.

 

 

Účast: Delegáti všech 18 OS ČS CHPH - viz prezenční listina

            členové ŘV – viz prezenční listina,

            RK - Václav Kratochvíl (omluveni Oldřich Svoboda, MVDr. Jan Nahoda)

            hosté -  Josef Kondrys, JUDr. Pavel Opatrný

 

1)      Konferenci zahájil v 10,00 hod. Ing. Václav Blažek  Po schválení programu byli navrženi do mandátové a volební komise Ing. Jan Jakubec, Ing. Jiří Pastyřík a Pavel Lundák, do návrhové komise byli navrženi Václav Hrudka, Ing. Václav Zikmund a Tomáš Bouška. Navržení členové komisí byli zvoleni všemi hlasy delegátů.

 

2)      Kontrolu usnesení z minulé konference ČS CHPH provedl Ing. Václav Blažek. Konstatoval, že úkoly z minulé konference byly splněny.

 

3)      Zprávu o činnosti za uplynulé volební období přednesl Ing. Václav Blažek. V první části zprávy se zabýval současnou situací v oblastních sdruženích v rámci ČS. Konstatoval, že stávající počet 18 OS by měl být horní hranicí co do počtu. Vznik dalších oblastních sdružení není žádoucí, spíše bychom se měli ubírat cestou kooperací a integrací menších OS. Připomenul jednoznačný výsledek hlasování členů Prezídia ČMS CHPH při zamítnutí žádosti o vznik OS Pošumaví a podrobil kritice postup OS Trutnov (dnes OS Východočeská) při přijímání členů z druhé strany republiky.   

Dále se zabýval stížnostmi, které projednával ŘV a následně i Prezídium. Při této příležitosti připomenul dodržování svazových dokumentů. Odmítl snahy některých ambiciózních jedinců využívat mezer ve svazových dokumentech k prosazování osobních zájmů. Krátce se též zabýval odchodem OS Svitavy do MSS. Upozornil, že České sdružení bylo v této věci postaveno tzv. před hotovou věc a stanovisko Prezídia ČMS k přestupu oblastních sdružení mezi zemskými sdruženími bylo schváleno pozdě.

V části věnované závodní činnosti upozornil, že kontroly v závodní sezóně nemají patřičnou úroveň a vyznačují se značnou formálností. Jako správné označil rozhodnutí prezídia vytvořit týmy profesionálních kontrolorů. V otázce potvrzování startů je nutné zahájit diskusi o novelizaci závodního řádu a schválit další alternativní možnosti potvrzení startu. Rovněž vyřešení otázky výpočetního programu pro nadoblastní soutěže, tak jak je projednáno v prezídiu je naprostou nutností.

V otázce výstavnictví oznámil, že České sdružení bude pořadatelem nadcházející celostátní výstavy a informoval přítomné o jednání s vedením výstaviště v Lysé nad Labem o možnosti uspořádat celostátní výstavu v termínu 12. – 13. 12. 2014, popřípadě 19. – 20. 12. 2014. Pokud by se výstava uskutečnila v prosincovém termínu, byla by instalována v prostorách nové haly. Při této příležitosti také hovořil o vzniku klubu standardních holubů jako součásti vyžití nezanedbatelné části chovatelské veřejnosti.

V další části apeloval na funkcionáře všech stupňů svazové struktury aby se podíleli na vytváření pevných mantinelů naší zájmové činnosti a jejich spravedlivému dodržování. Všichni funkcionáři ale i řadoví členové musí jít příkladem mladé generaci, musíme usměrňovat ambiciózní jedince a naslouchat problémům členské základny a vytvářet podmínky pro sportovní vyžití všech chovatelů.  V závěru svého vystoupení popřál Ing. Blažek všem hodně sil a pracovního elánu při plnění úkolů v nadcházející sezóně včetně těch nejlepších sportovních výsledků.        

 

4)      Zprávu o výsledku hospodaření v roce 2013 přednesl pokladník ČS Václav Hrudka. Celkové příjmy dosáhly výše 205.834,-- Kč a výdaje částky 282.788,.-- Kč. Celkový výsledek skončil schodkem -76.954,-- Kč. Půjčky, které byly poskytnuty z prostředků ČS jsou řádně spláceny. Čerpání rozpočtu je v souladu s jeho schválenou předlohou. 

 

5)      Václav Kratochvíl přednesl zprávu revizní komise. Oznámil, že kontrolu účetních dokladů vztahujících se k hospodaření v roce 2013 bude revizní komise provádět v průběhu roku 2014. Dále se zabýval stížnostmi, které revizní komise projednávala a polemizoval s rozhodnutími, které v této věci učinil ŘV ČS CHPH a Prezídium ČS CHPH. V závěru navrhl novelizovat Stanovy a jednací řád aby zaručovaly jednotný výklad.

 

6)      Návrh rozpočtu, včetně odůvodnění jednotlivých položek, na rok 2014 přednesl pokladník ČS Václav Hrudka. Celkové příjmy se předpokládají ve výši 176.000,-- Kč a celkové výdaje ve výši 218.100,--. Z toho vyplývá, že plánován schodkový rozpočet v částce -42.100,-- Kč. Delegáti konference následně navržený rozpočet schválili.

 

7)      JUDr. Pavel Opatrný přednesl zprávu o posuzování celostátní výstavy a evropské výstavy, které se uskutečnily v stejném termínu. Informoval o použitém systému posuzování a vyzdvihnul výsledky českých chovatelů na obou výstavách. Konstatoval, že se postupně stírá rozdíl mezi holuby vystavovanými v kategorii standard a holuby v kategorii sport. Podal též doplňující informace k ustanovení klubu standardních holubů.

 

8)      Tajemník ČS Ing. Jan Jakubec podal informaci o stavu členské základny k 1.1.2014 a seznámil přítomné s počty mandátních hlasů odpovídajících platným ustanovením Stanov a Jednacího řádu ČMS CHPH. Dále podal informaci o průběhu evropské výstavy jak po stránce organizační, společenské i ekonomické. Delegátům konference též podal zprávu o rozdělení funkcí v nově ustaveném prezídiu, včetně garancí členů prezídia za jednotlivé úseky činnosti. Delegáti konference byli též rámcově informováni o 34. Olympiádě poštovních holubů, která se uskuteční 15. – 18. ledna 2015 v Budapešti.  

 

9)      Výcvikář ČS Jan Filipi odůvodnil změny v propozicích zemských soutěžích a zemských závodů proti roku 2013 – propozice budou zveřejněny na svazových stránkách. V současné době jsou projednávány podmínky startu ZZ v Aschaffenburgu, popřípadě náhradní místo v Seligenstadtu. Počty holubů na zemský závod Oostende nahlásí jednotlivé OS Vítězslavu Truksovi do 15.5.2014. Cena byla stanovena 30,-- Kč na přihlášeného holuba a ČS přebírá garanci za případný schodek v přepravě na tento závod. Počty na zemský závod Aschaffenburg nahlásit Janu Filipimu též do 15.5.2014.

Dále Jan Filipi upozornil na nedostatky v zaslaných závodních plánech na rok 2014 – zástupci konkrétních OS zajistí nápravu nejpozději do 31.3.2014. V rámci projednávání závodních plánů potvrdili delegáti konference princip, že oblastní sdružení může podat jen jeden závodní plán pro danou závodní sezónu. Přítomným byly též připomenuty podmínky účasti na MS holoubat - operativní informaci o svozu holoubat podá Jan Filipi jednotlivým účastníkům.

Seznamy chovatelů, kteří se zúčastní Intermistrovství je nutné zaslat za jednotlivá oblastní sdružení nejpozději do 25.4.2014 Janu Filipimu. Ve stejném termínu je nutné uhradit poplatek 70,-- Kč za každého přihlášeného chovatele na účet ČS číslo: 2600000273/2010.

Jan Filipi informoval o skutečnosti, že dosud nejsou nahlášeny seznamy členů chovatelských týmů – je nutné zaslat v době co nejkratší.

Delegátům byl též připomenut termín 30.4.2014 k zaslání zápisů ze školení vedoucích zasazovacích středisek tajemníkovi ČMS A. Polívkovi.

 

 

10)  Organizační záležitosti:

 

11)  Diskuse:

-          probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu. Nejobsáhlejší diskuse byla vedena k propozicím zemských závodů a závodním plánům jednotlivých OS.

-          Ivan Voneš (podobně i někteří další delegáti) informovali o neochotě některých startérů spolupracovat s příslušným funkcionářem dané OS. Členové ŘV budou iniciovat novelizaci svazových dokumentů ve smyslu doporučení uvedených ve zprávě Ing. Blažka (viz. úvodní odstavce).

-          Václav Hrudka upozornil na nutnost změny v názvu jednotlivých svazových složek v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

-          Jan Danko vznesl dotaz jak postupovat v případě nedodržení minimálního počtu 150 holubů na závod. Odpověď podal tajemník ČS. V případě, že není splněn minimální počet 150 holubů není možné vydat oficiální výsledky OS (bylo by to v rozporu s ustanovením § 17, odst. 1, Závodního řádu). Mimořádně lze vydat společné výsledky se sousedící OS – pokud se jedná o totožný závod (umožňuje to znění § 17, odst. 2, Závodního řádu). V případě, že to konference příslušného OS před závodní sezónou odsouhlasí  je možné použít získané body ve společných výsledcích pro potřeby mistrovství OS – pochopitelně podle principu touto konferencí schváleného. Zástupci ČS v prezídiu budou iniciovat vydání metodického pokynu k tomuto problému.

-          Jiří Kroupa oznámil, že OS České Budějovice navrhuje jako dopingového komisaře Jiřího Novotného a doporučuje jeho proškolení.

-          Ing. Václav Zikmund navrhnul jako profesionálního kontrolora Václava Kratochvíla. Ivan Voneš oznámil, že OS Domažlice také jednoho kontrolora navrhne – bude projednáno na schůzi ŘV.  

-          Josef Kondrys předal informaci ze zasedání sportovní komise FCI, která se uskutečnila 25.3.2014.

 

12)   Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto:

 

 

Konference schvaluje:

Konference bere na vědomí:

 

Konference ukládá:

-          Oblastním sdružením nahlásit v době co nejkratší členy závodních týmů Janu Filipimu a do 30.4.2014 výsledky testů vedoucích zasazovacích středisek Antonínu Polívkovi.

-          Členům ŘV připravit podklady pro využití alternativních metod potvrzování startů. 

-          Členům ŘV vybrat z došlých návrhů profesionální kontrolory.

 

Usnesení bylo schváleno 49 mandátními hlasy přítomných delegátů.

 

 

Závěr konference provedl Ing. Václav Blažek. Konstatoval, že konference splnila svůj účel,  přes skutečnost, že se střetávaly rozdílné názory na projednávané záležitosti, bylo jednání věcné a konstruktivní.   

 

Konference byla ukončena v 13,30 hod.

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Ing. Václav Blažek

                                                                                          předseda ŘV ČS CHPH