Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané  dne 18. 2. 2014  ve restauraci 

U rozcestí ve Slivenci.         

 

Přítomni: Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Jan Filipi, Vítězslav Truksa, Pavel Lundák,    

                Ing. Jan Jakubec (omluven Ing. Jan Kaplan).

                RK: Václav Kratochvíl, Oldřich Svoboda.

 

Schůzi zahájil a řídil Ing. Václav Blažek v 18,00 hod.

 

1.      V úvodu seznámil Ing. Blažek přítomné s programem schůze a po jeho schválení provedl kontrolu usnesení v minulé schůze ŘV a podzimní konference ČS CHPH. Stanovené úkoly byly splněny – dosud nebyla ustanovena výcviková komise ČS CHPH. Po krátké diskusi byli do výcvikové komise zvoleni Jan Filipi, Vítězslav Truksa a Pavel Lundák. Dále podal informaci o situaci v OS Svitavy a oznámil, že k dnešnímu dni již podalo celkem 25 chovatelů OS Svitavy žádosti o přijetí do OS Pardubice. Projednání situace v OS Svitavy navrhne Ing. Blažek jako doplnění programu na konferenci ČMS CHPH dne 22.2.2014.  

2.      Konference Českého sdružení CHPH se uskuteční v sobotu 29.3.2014 v restauraci U rozcestí ve Slivenci. Tajemník rozešle pozvánky s programem jednání předsedům jednotlivých oblastních sdružení. Zájemci o pořádání zemské výstavy 2014 mohou svoji žádost přednést na této konferenci.

3.      Členové ŘV projednali rámcově podmínky uspořádání celostátní výstavy PH v roce 2015. CV se uskuteční ve dnech 10. a 11. ledna 2015 na výstavišti v Lysé nad Labem. Předseda ŘV Ing. Blažek projedná bližší podmínky uspořádání výstavy s ředitelem výstaviště v Lysé nad Labem. Užší výstavní výbor budou tvořit členové ŘV a v průběhu roku 2014 bude rozšířen o další členy.

4.      Výcvikář Jan Filipi předložil k projednání návrhy propozic zemských soutěží a zemských závodů pro rok 2014. Po věcné diskusi byly propozice schváleny a tajemník zašle tyto propozice předsedům jednotlivých OS současně s pozvánkou na konferenci ČS. Předpokládá se, že doprava na zemský závod na střední trati bude v režii jednotlivých OS, Jan Filipi prověří kapacitní možnosti vypouštěcího místa závodu a na konferenci budou projednány možnosti případných kooperací. Předpokládá se, že dopravu na zemský závod na dlouhé trati zabezpečí OS Polabí a OS Louny, specifikace přepravních tras a svozových uzlů bude projednána na zemské konferenci.

5.      Předseda RK ČS CHPH Václav Kratochvíl seznámil přítomné se stanoviskem k stížnostem ZO Český Krumlov a ZO Žár na stanovení počtu delegátů konference OS České Budějovice s ohledem na věk a datum přijetí za člena základní organizace. Členové ŘV po diskusi k tomuto problému došli k závěru, že platná ustanovení § 8 Stanov a článku 8 Jednacího řádu ČMS CHPH jsou dostatečně srozumitelná a není důvod na jejich obsahu něco měnit. Tímto považuje ŘV ČS CHPH projednávání uvedených stížností za uzavřené.

6.      Organizační záležitosti:

-         Byly schváleny žádosti OS Pardubice a OS Horácko na vydání nadoblastních výsledků podle § 17 Závodního řádu. Ostatním oblastním sdružením se prodlužuje termín pro podání žádosti nejpozději do 29.3.2014.

-         Přítomní byli seznámeni s usnesením konference OS Trutnov o změně názvu na OS CHPH Východočeská.

-         Předseda ŘV seznámil přítomné s žádostí Bohuslava Sedláka o posouzení kumulace funkcí u výcvikáře ČS Jana Filipiho. Členové ŘV setrvávají na názoru, že kumulace funkcí Jana Filipiho není v rozporu s platnými svazovými dokumenty.

-         Ing. Blažek přednesl návrh na změnu znění § 12, odstavec 2, Stanov ČMS CHPH. Návrh předloží k projednání svazové konferenci.

7.      Schůzi ukončil Ing. Václav Blažek v 20,00 hod.

  

 

 

      Zapsal: Ing. Jan Jakubec

      Schválil: Ing. Václav Blažek