Z á p i s

 

ze   Zemské   konference   Českého  sdružení  chovatelů  poštovních  holubů  konané  dne  

30.  listopadu  2013  ve  Slivenci.

 

 

Účast: Delegáti 18 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluveni OS Svitavy)

            členové ŘV – viz prezenční listina, za RK omluveni V. Kratochvíl a J. Neděla,

hosté -  Josef Kondrys, Jan Filipi, Ing. Jan Kaplan, Pavel Lundák a Vítězslav Truksa

 

1)      Konferenci zahájil v 10,00 hod. Ing. Václav Blažek a požádal přítomné aby minutou ticha uctili památku těch chovatelů, kteří se nedožili dnešního dne. Po schválení programu byli navrženi do mandátové a volební komise Ing. Jan Jakubec, Václav Špilar a Jaroslav Němec, do návrhové komise byli navrženi Václav Hrudka, Ing. Václav Zikmund a Tomáš Bouška. Navržení členové komisí byli zvoleni všemi hlasy delegátů.

 

2)      Kontrolu usnesení z minulé konference ČS CHPH provedl Ing. Václav Blažek. Konstatoval, že úkoly z minulé konference byly splněny.

 

3)      Zprávu o činnosti za uplynulé volební období přednesl Ing. Václav Blažek. V první části zprávy zhodnotil sportovní činnost. Připomenul, že po problémech v posledních letech se podařilo v roce 2013 uskutečnit 2 zemské závody na dlouhých tratích. Organizace obou zemských závodů se vydařila a je třeba poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu zemských závodů podíleli. Jako nedostatek hodnotil nízkou aktivitu sportovní komise, zvláště pak skutečnost, že komise nevypracovala pro dnešní konferenci návrh zemských soutěží pro rok 2014. V druhé části zprávy zhodnotil výstavní a vnitrosvazovou činnost. Účast našich chovatelů na celostátních i zemských výstavách byla na slušné úrovni. Vysoce hodnotil činnost organizátorů zemské výstavy ve Vodňanech v letošním roce. Negativním jevem je nízká účast oceněných chovatelů na zemských výstavách. Krátce se též zabýval problematikou chovu poštovních holubů bez limitu nalétaných km. Delegátům byla připomenuta účast na Evropské výstavě v Brně a mistrovství světa holoubat v příštím roce. V činnosti jednotlivých oblastních sdružení došlo k dalším turbulencím. V průběhu roku 2013 byla projednána a schválena žádost o vznik OS Chomutov a zamítnuta byla žádost o vznik OS Pošumaví. Dne 8.11.2013 byla rozhodnutím konference zrušena OS Peruť a na základě dvoustranných dohod budou jednotlivé ZO začleněny do OS Praha, Polabí a Jihlava. V třetí části zprávy se Ing. Blažek zabýval budoucností a dalším vývojem chovatelství v rámci českého sdružení. Počet 19 OS by měl být považován za maximální, neměli bychom připustit další drobení, naopak mělo by docházet k větší kooperaci a případné redukci počtu OS. Základem by měli být silné OS s dostatečnou členskou základnou a ne OS, kde je členská základna uměle navyšována neaktivními členy především z řad nezletilých rodinných příslušníků. Hlavním úkolem nového ŘV bude sjednotit členskou základnu, dbát na to, aby nebyly potlačovány názory řadových členů na úkor některých ambiciózních jednotlivců. Metodou další práce musí být především tolerance, porozumění soudržnost a zásady vnitrosvazové demokracie. Nelze však zaměňovat demokracii za anarchii a nerespektování svazových norem, což se projevilo v poslední době u některých skupin chovatelů. V závěru svého vystoupení popřál Ing. Blažek všem nově zvoleným orgánům v rámci struktur svazu hodně pracovního elánu a hodně osobní statečnosti v plnění úkolů v nadcházejícím volebním období.        

 

4)      Václav Špilar zhodnotil výsledky závodní sezóny 2013. K celkovým výsledkům, které jsou zveřejněny na svazových stránkách připomenul, že především kategorii DT a GM  negativně ovlivnila neúčast některých chovatelů na zemském závodu Orláns. Opakovaně tak jak v roce 2012 se projevila formálnost při kontrolách dle závodního řádu. Problémy se projevily též v potvrzování startů v Německu při zhoršeném počasí. Množí se případy, kdy startér (zahraniční) se odmítne opakovaně dostavit na start při zhoršeném počasí a tím se zvyšuje množství potvrzení náhradním způsobem. Při hodnocení zemských závodů vyjádřil přesvědčení, že v nadcházející sezóně bude účast chovatelů podstatně vyšší. V závěru zprávy vyzval k větší zodpovědnosti při stanovování podmínek jednotlivých mistrovství a varoval před snahami oklešťovat pravomoci ŘV.  Do budoucna popřál novým funkcionářům úspěchy v práci a minimum problémů.       

 

5)      Zprávu o průběžném výsledku hospodaření v roce 2013 přednesl pokladník ČS Václav Hrudka. Celkové příjmy dosáhly výše 205.023,-- Kč a výdaje částky 232.380,.-- Kč. Půjčky, které byly poskytnuty z prostředků ČS jsou řádně spláceny. Čerpání rozpočtu je v souladu s jeho schválenou předlohou. Předpoklad je, že rozpočtovaná ztráta pro letošní rok bude proti plánu nižší.

 

6)      Jaroslav Neděla byl z jednání na konferenci omluven. Jeho sdělení, které zaslal formou elektronické pošty přečetl tajemník ŘV.

 

7)      Předseda volební komise Jan Jakubec navrhl způsob a organizaci voleb tak, aby to odpovídalo jednotlivým ustanovením Stanov a Jednacího řádu ČMS CHPH. Oznámil, že podle prezenční listiny je přítomno 17 delegátů s hlasem rozhodujícím a těmto delegátům bylo přiděleno celkem 44 mandátních hlasů – konference je tudíž způsobilá k provedení voleb. Delegáti rozhodli, že volba předsedy ŘV, předsedy RK, členů ŘV a na počátku voleb známého člena RK bude tajná. Další volby proběhnou aklamací (zvednutím ruky).

 

-         Volba předsedy ŘV proběhla takto: Ing. Václav Blažek získal 26 mandátních hlasů, Zdeněk Masojídek 9 a Oldřich Svoboda 8. Předsedou ŘV ČS CHPH byl zvolen Ing. Václav Blažek.

-         Volba předsedy RK: Václav Kratochvíl 40 mandátních hlasů. Předsedou RK ČS byl zvolen Václav Kratochvíl.

-         Volba člena RK: MVDr. Jan Náhoda 40 mandátních hlasů. Členem RK ČS CHPH byl zvolen MVDr Jan Náhoda.

-         Volba členů ŘV proběhla takto: Ing. Jan Jakubec získal 44 mandátních hlasů, Jan Filipi 43, Václav Hrudka 38, Pavel Lundák 26, Vítězslav Truksa 25, Ing. Jan Kaplan 23, Zdeněk Masojídek 21, Oldřich Svoboda 17, Ivan Voneš 14 a Ing. Jiří Pastyřík 9.   Členy ŘV ČS CHPH byli zvoleni Ing. Jan Jakubec, Jan Filipi, Václav Hrudka, Pavel Lundák, Vítězslav Truksa a Ing. Jan Kaplan.  

-         Dále pokračovaly volby aklamací a druhým členem RK ČS CHPH byl zvolen Oldřich Svoboda.

-         Jako zástupci ČS CHPH v Prezídiu ČMS CHPH byli zvoleni Ing. Václav Blažek, Ing. Jan Jakubec, Jan Filipi, Václav Hrudka a Pavel Lundák. Jako náhradník byl zvolen Vítězslav Truksa.

-         Jako zástupci ČS CHPH v ÚRK ČMS CHPH byli zvoleni Václav Kratochvíl a Oldřich Svoboda. Jako náhradník MVDr. Jan Náhoda.   

-         Jako kandidát na funkci předsedy ÚRK    ČMS CHPH byl zvolen Oldřich Svoboda.

-         Na funkci prezidenta ČMS CHPH nebyl navržen žádný kandidát. 

             

8)      Žádný z předložených návrhů na změnu Stanov, popřípadě dalších svazových dokumentů nezískal podporu aby byl předložen k projednání na svazové konferenci.

 

9)      Při projednávání zemských závodů a soutěží pro rok 2014 doporučili delegáti konference členům ŘV ČS CHPH vyhlásit pro rok 2014 jeden zemský závod na dlouhé trati se startem v Oostende s podmínkou účasti na tomto závodu pro vyhodnocení v rámci mistrovství DT a GM ČS CHPH. Dále doporučili vyhlásit 1 zemský závod na střední trati se startem v Aschaffenburgu bez podmínky účasti v tomto závodě pro vyhodnocení v soutěžích ČS.

 

10)  Organizační záležitosti:

 

11)  Diskuse:

-         probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu. Nejobsáhlejší diskuse byla vedena k propozicím zemských soutěží a zemských závodů a dále k návrhům změn svazových dokumentů.

-         Ivan Voneš opětovně vyjádřil za OS Domažlice ochotu poskytnout možnost sportovního a chovatelského vyžití chovatelům, kteří neúspěšně žádali o schválení OS Pošumaví.

 

12)  Ing. Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto:

 

 

Konference schvaluje:

-         volbu předsedy ŘV ČS CHPH Ing. Václava Blažka,

-         volbu členů ŘV ČS CHPH Jana Filipiho, Václava Hrudku, Ing. Jana Jakubce, Ing. Jana Kaplana, Pavla Lundáka a Vítězslava Truksu,

-         volbu předsedy RK ČS CHPH Václava Kratochvíla,

-         volbu členů RK ČS CHPH MVDr. Jana Náhody a Oldřicha Svobody,

-         volbu členů Prezídia ČMS CHPH zastupujících ČS CHPH Ing. Václava Blažka, Jana Filipiho, Václava Hrudku, Ing. Jana Jakubce a Pavla Lundáka. Jako náhradník Vítězslav Truksa.

-         Volbu členů ÚRK ČMS CHPH zastupujících ČS CHPH Václava Kratochvíla a Oldřicha Svobodu. Jako náhradník MVDr. Jan Náhoda.

-         Volbu kandidáta na funkci předsedy ÚRK ČMS CHPH Oldřicha Svobodu

 

Konference bere na vědomí:

 

Konference doporučuje ŘV ČS CHPH:

-         vyhlásit pro rok 2014 jeden zemský závod na DT z Oostende

-         vyhlásit pro rok 2014 jeden zemský závod na ST bez dalších podmínek 

 

Usnesení bylo schváleno 44 mandátními hlasy přítomných delegátů.

 

 

Závěr konference provedl Ing. Václav Blažek. Ve svém závěrečném vystoupení poděkoval jménem všech nově zvolených funkcionářů za důvěru a uvedl, že za prioritní úkol nově zvolených orgánů považuje zahájení citlivé diskuse o snížením současného počtu oblastních sdružení a zahájení diskuse o změně ustanovení Závodního řádu ČMS ohledně využití dalších možností potvrzení startu poštovních holubů. 

Konference byla ukončena v 13,00 hod.

 

Po ukončení oficiální části konference se sešli členové nově zvoleného ŘV ČS CHPH na své  ustavující schůzi a provedli rozdělení funkcí takto:

-         místopředseda a tajemník        Ing. Jan Jakubec

-         pokladník                                Václav Hrudka

-         výcvikář                                  Jan Filipi

-         člen                                         Vítězslav Truksa

-         člen                                         Pavel Lundák

-         člen                                         Ing. Jan Kaplan

Vítězslav Truksa bude zodpovědný za koordinaci přípravy a průběhu zemských závodů.

Pavel Lundák bude zodpovědný za koordinaci přípravy celostátní výstavy 2015. 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Ing. Václav Blažek

                                                                                          předseda ŘV ČS CHPH