Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané  dne 16. 11. 2013  ve sportovní  

hale ve Vodňanech 

 

Přítomni: Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, ing. Jan Jakubec, Zdeněk Masojídek.

                Václav Špilar, Jaroslav Němec

               

 

Schůze byla svolána na základě žádosti chovatelů žádajících o schválení OS Chomutov.

 

1.      Dne 30.10.2013 byla elektronickou poštou doručena  žádost skupiny chovatelů o opětovné projednání žádosti o schválení OS Chomutov. Podle sdělení tajemníka ČMS CHPH Antonína Polívky jsou doloženy všechny povinné přílohy k žádosti. Stanoviska předsedů okolních oblastních sdružení přednesl Ing. Václav Blažek. S ohledem na skutečnost, že případný vznik OS Chomutov je podporován jak ze strany OS Lidice, tak ze strany OS Louny a nikterak nenarušuje koncepci rozvoje chovatelské činnosti v daném regionu setrvávají členové ŘV ČS CHPH na svém stanovisku zveřejněném v zápise ze schůze ŘV ze dne 24.9.2013 a doporučují schválit vznik OS Chomutov.  Vzhledem k tomu, že chovatelé vznikajícího OS Chomutov žádají o urgentní projednání žádosti, doporučuje ŘV ČS CHPH svolat v době co nejkratší Prezídium ČMS a tuto žádost opětovně projednat.

2.      Dne 29.10.2013 byla elektronickou poštou doručena žádost skupiny chovatelů o schválení OS Pošumaví. Dle sdělení tajemníka ČMS CHPH Antonína Polívky jsou doloženy všechny povinné přílohy k žádosti. Při projednávání žádosti bylo zjištěno:

-         Žádost není podpořena žádným z okolních oblastích sdružení

-         Chovatelé, kteří podávají žádost nerespektovali doporučení ŘV ze dne 5.3.2013 aby realizovali svoji sportovní činnost v rámci OS Domažlice.

-         Výše uvedení chovatelé nerespektovali schválený závodní plán OS Trutnov (jehož jsou členy) na rok 2013 a uskutečňovali závody, které nebyly odsouhlaseny žádným orgánem v rámci svazových struktur.

-         Výcvikáři ČS CHPH nebyly zasílány protokoly o vypuštění holubů, rovněž tak nebyl zaslán žádný zápis o provedených kontrolách.

-         Skutečnostmi uvedenými v dvou předchozích větách došlo zjevně k opakovanému porušování § 9, odst. 1 Stanov ČMS CHPH, § 1, odst. 1, § 2, odst 1 a 2, § 13, odst. 4, písm. f, a § 18, odst. 3 Závodního řádu ČMS CHPH.

      S ohledem na skutečnosti výše uvedené ŘV ČS CHPH nedoporučuje schválení žádosti.         

3.      Byla předložena žádost OS Svitavy o schválení přestupu této OS z působnosti ČS CHPH do působnosti MSS CHPH. Žádost je doložená zápisem z konference OS Svitavy. Členové ŘV neshledávají žádné ustanovení v základních dokumentech ČMS CHPH, na jejichž základě by mohli o této žádosti rozhodnout a ztotožňují se ze závěrem uvedeným v zápise z Prezídia ČMS CHPH ze dne  20.1.2012 v tom, že žádost není v souladu se zemským uspořádáním. ŘV ČS CHPH je toho názoru, že územní celistvost zemských sdružení může změnit pouze konference ČMS CHPH jako nejvyšší svazový orgán.

 

 

 

 

      Zapsal: Ing. Jan Jakubec

      Schválil: Ing. Václav Blažek