Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané  dne 24. 9. 2013  v restauraci  U rozcestí ve Slivenci

 

Přítomni: Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, ing. Jan Jakubec, Zdeněk Masojídek.

                RK ČS CHPH: Jaroslav Neděla

                Host: Ing. Václav Vorlíček

 

Schůzi zahájil v 18,00 hod. a její průběh řídil místopředseda ŘV Ing. Václav Blažek.

 

1.      Ing. Václav Blažek zhodnotil plnění úkolů vzešlých z jarní konference ČS CHPH.

-         Zemský závod Orleáns proběhl dle plánu, lze jej hodnotit jako úspěšný. Kontrolou provedených úhrad bylo zjištěno, že dosud nebyly uhrazeny náklady na dopravu od OS České Budějovice a Trutnov.

-         Zemský závod Ostende proběhl rovněž úspěšně. V průběhu příprav závodu bylo nutné změnit dopravce. Náhradní dopravce OS Louny se zhostil úkolu v naprosto nejvyšší kvalitě.

-         Regionální závod Aschaffenburg proběhl dle stanoveného harmonogramu bez jakýchkoliv komplikací. Je reálný předpoklad, že v budoucnu si závod tohoto typu, tedy závod na střední trati, vybuduje stabilní místo ve struktuře zemských závodů.

-         Členové revizní komise ČS se zúčastnili kontroly účetních dokladů v OS Domažlice – nebylo shledáno nedostatků.

-         Dosud nebylo splněno doporučení Prezídia ČMS CHPH uvedené pod bodem 1/3 zápisu ze dne 26.3.2013 ve věci žádosti o vznik OS Pošumaví.

-         OS Jihlava a OS Karlovy Vary dosud neuhradily náklady spojené se zemskou výstavou 2012.

2.      Podzimní konference ČS se uskuteční 30.11.2013 v 10,00 hod ve Slivenci. Rozeslání pozvánek s programem zajistí tajemník ŘV. Vzhledem k tomu, že konference bude volební budou pozváni jako hosté všichni navržení kandidáti do nového ŘV, RK, popřípadě do dalších svazových struktur. S ohledem na skutečnost, že na konferenci budou projednány propozice zemských soutěží a zemských závodů doporučuje ŘV:

-         konat v roce 2014 dva zemské závody na dlouhých tratích a jeden zemský závod na střední trati

-         uvolnit z pokladny ČS částku 20.000 Kč na ocenění každého zemského závodu (tzn. celkem 60.000 Kč)

-         do propozic zemských soutěží 2014 i do budoucna zapracovat podmínku účasti na zemských závodech pro případné vyhodnocení a ocenění v rámci zemských soutěží.

-         Návrh na změny Závodního řádu ČMS, popř. dalších svazových dokumentů připraví sportovní komise tek, aby bylo možné tyto návrhy rozeslat na jednotlivé OS ještě před podzimní konferencí.      

 

3.      Žádost o pořádání zemské výstavy 2013 podala OS Prácheň. Členové ŘV rozhodli, že zemská výstava 2013 se uskuteční 16.11.2013 ve sportovní hale ve Vodňanech a pořadatelem výstavy bude OS Prácheň.

-         předseda OS Prácheň zpracuje a předloží k projednání v ŘV návrh propozic zemské výstavy nejpozději do 21.10.2013.

-         nákup pohárů v ceně do 60.000 Kč na ocenění zemských soutěží 2013 zajistí Václav Hrudka, podklady pro ocenění jednotlivých chovatelů zajistí výcvikář ČS Václav Špilar    

-         vyhodnocení zemských soutěží proběhne na zemské výstavě 16.11.2013 od 11,00 hod.

 

4.      Podklady pro vyhodnocení a schválení zemských soutěží nejsou k dnešnímu dni kompletní. Výcvikář ČS Václav Špilar připraví podkladový materiál k projednání výsledků zemských soutěží v ŘV nejpozději do 21.10.2013.

 

5.      Organizační záležitosti:

-         Členové ŘV byli seznámeni s obsahem žádosti o vznik OS Chomutov. Důvody pro podání žádosti doplnil Zdeněk Masojídek. Rozhodnutí o žádosti náleží v souladu se zněním § 12 Stanov ČMS CHPH Prezídiu ĆMS. Členové ŘV nemají k žádosti  o vznik OS Chomutov žádných připomínek.

-         Formálně byla uzavřena žádost OS Karlovy Vary o změnu kooperace. Fakticky byla tato žádost schválena elektronickou komunikací mezi členy ŘV ihned po podání žádosti.

-         Členové ŘV připravili okruh chovatelů, ze kterého bude vybrán jeden kandidát na udělení čestného členství v ČMS.

-         Tajemník ŘV podal informaci o průběhu příprav Evropské výstavy 2014 včetně možnosti účasti zástupců jednotlivých OS na kulturních akcích souvisejících s touto výstavou.

-         Pokladník ČS informoval o průběžném čerpání rozpočtu na rok 2013. Mimo jiné konstatoval, že do dnešního dne nebyla uhrazena platba za rodové kroužky 2014 od OS Peruť.

-         Přítomní byli informováni o nabídce dodávky publikace 2. dílu samovydavatelské edice Bílá místa historie, zaměřené na vojenské poštovní holuby. Nabídku obdrželi též všichni předsedové OS.

-         Protokolárně bylo provedeno předání funkce předsedy ŘV včetně předání razítka a seznamu spravovaného majetku mezi ing. Václavem Vorlíčkem a Ing. Václavem Blažkem.   

 

6.      Diskuse

Diskuse byla vedena průběžně ke všem projednávaným bodům programu členy ŘV, předsedou RK i přítomným hostem.

 

 

 

Schůzi ukončil v 21,15  Ing. Václav Blažek

 

 

      Zapsal: Ing. Jan Jakubec

Schválil: Ing. Václav Blažek