Z á p i s

 

ze   Zemské   konference   Českého  sdružení  chovatelů  poštovních  holubů  konané  dne  

23.  března  2013  ve  Slivenci.

 

 

Účast: Delegáti 17 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluveni OS Lidice)

            členové ŘV – viz prezenční listina

členové RK – viz prezenční listina (omluven Václav Kratochvíl),

hosté - Petr Husák, JUDr. Pavel Opatrný, Jiří Kroupa a Milan Heglas ml.   

(omluven Josef Kondrys)

 

1)      Konferenci zahájil v 10,15 hod. Ing. Václav Vorlíček a požádal přítomné aby minutou ticha uctili památku těch chovatelů, kteří se nedožili dnešního dne. Další průběh konference z pověření předsedy řídícího výboru řídil Ing. Jan Jakubec. Po schválení programu byli navrženi do mandátové a volební komise Ing. Jan Jakubec, Václav Špilar a Petr Husák, do návrhové komise byli navrženi Václav Hrudka, Ing. Václav Zikmund a Tomáš Bouška. Navržení členové komisí byli zvoleni všemi hlasy delegátů (delegáti byli před hlasováním seznámeni s počty mandátních hlasů a obdrželi hlasovací lístky).

 

2)      Kontrolu usnesení z minulé konference ČS CHPH provedl Ing. Jan Jakubec. Konstatoval, že úkoly z minulé konference byly splněny.

 

3)      Zprávu o činnosti za období od minulé konference přednesl Ing. Václav Vorlíček. V první části zprávy krátce zhodnotil průběh a výsledky konference ČMS CHPH v Hluku. Následně informoval o účasti našich chovatelů na Olympiádě 2013 na Slovensku a prezentaci nových veterinárních přípravků firmy Pharmagal Nitra včetně problémů s registrací těchto přípravků v ČR. Dále hovořil o snaze některých chovatelů a uskupení obcházet ustanovení základních svazových dokumentů. Konstatoval, že pouze menší část chovatelů a především funkcionářů přistupuje aktivně k práci ve prospěch poštovního holubářství, podstatně větší část chovatelů se jen pasivně veze a další nezanedbatelná část působí destruktivně. Upozornil přítomné na harmonogram svozu holoubat na MS 2013, který je umístěn na webových stránkách ČMS CHPH. V závěru svého vystoupení uvedl, že tak jak již dříve oznámil končí ve funkci předsedy ŘV a popřál všem chovatelům hodně úspěchů v další práci.

 

4)      Václav Špilar seznámil delegáty konference se změnami propozic zemských soutěží a zemských závodů, které byly provedeny pro rok 2013. Kompletní znění propozic bude umístěno na webu ČMS.V rámci diskuse k zemským závodům bylo dohodnuto, že dopravcem na závod Orleáns bude OS Louny (garantem bude Václav David). Jednotlivé OS nahlásí závazné počty holubů do 15.4.2013 Václavu Davidovi. Platby za nahlášené holuby je nutné uhradit nejpozději do 30.4.2013 na účet číslo 2000365260/2010. Cena za nahlášeného holuba je 30,-- Kč. V případě, že poklesne počet zasazených holubů pod předpokládaných 1.200 ks bude případný schodek v nákladech na dopravu hrazen z prostředků ČS. Dopravu na závod Oostende zajistí OS Prácheň (garantem bude Václav Hrudka) a OS Pardubice (garantem bude Tomáš Bouška). V případě, že by po sumarizaci nahlášených holubů po 15.4. byla kapacita těchto dvou dopravců nedostačující bylo by třetím dopravcem OS Louny. Ustanovení o úhradě přepravních nákladů platí obdobně jak u závodu Orleáns. Výpočtářem zemských závodů bude Petr Husák, startovací komisi závodu Orleáns budou tvořit Václav Špilar, Václav Hrudka a Václav David, startovací komisi závodu Oostende budou tvořit Václav Špilar, Václav Hrudka a Tomáš Bouška. Synchronizace startu z jednotlivých dopravních prostředků bude zajištěna prostřednictvím řidiče OS Prácheň.

 

5)      Zprávu o výsledku hospodaření v roce 2012 přednesl pokladník ČS Václav Hrudka. Celkové příjmy dosáhly výše 173.109,-- Kč a výdaje částky 154.380,.—Kč. Výsledek hospodaření Českého sdružení za rok 2012 byl tudíž přebytkový o 18.729,-- Kč. Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2012 byl 948.607,57 Kč. K přednesené zprávě o výsledku hospodaření se vyjádřil předseda revizní komise Jaroslav Neděla,  konstatoval, že veškerá evidence je přehledně, vzorně vedena a pokladníkovi vyslovil pochvalu za plnění úkolů. Na základě doporučení revizní komise následně delegáti konference výsledek hospodaření schválili.  

 

6)      Jaroslav Neděla přednesl zprávu RK ČS CHPH. Mimo již uvedenou revizi pokladny se revizní komise zabývala podnětem Bedřicha Zapletala k hospodaření v OS Domažlice. Na základě účetních dokladů, které předložili předseda a pokladník OS Domažlice nebylo zjištěno žádných pochybení. Současně Jaroslav Neděla upozornil, že není v náplni práce revizní komise ČS kontrolovat účetní evidenci jednotlivých OS, neboť ta jsou ve svém hospodaření naprosto samostatná a činit závěry z výsledku hospodaření náleží výlučně konferenci OS. V závěru vystoupení doporučil J. Neděla novelizovat svazové dokumenty tak aby bylo možné provádět kontroly závodního provozu i mimo vlastní OS.

 

7)      Václav Hrudka přednesl návrh rozpočtu na rok 2013. Rozpočet předpokládá celkové příjmy ve výši 175.484,-- Kč a celkové výdaje 195.000,-- Kč. Rozpočet je tedy koncipován jako schodkový v částce -19.516,-- Kč především z důvodů konferencí odsouhlasených výdajů na ocenění zemských závodů v částce 25.000,-- Kč na závod. Delegáti konference následně tento návrh schválili.

 

8)      Milan Heglas ml. informoval delegáty o jednáních, které vedl s jednotlivými předsedy OS ohledně navrhovaného zemského závodu na střední trati z Aschafenburgu. Po diskusi k propozicím tohoto závodu delegáti odsouhlasili, že se bude jednat o regionální závod. Propozice tohoto závodu budou též umístěny na webové stránky ČMS. 

 

9)      Organizační záležitosti:

 

10)  Diskuse:

-         probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu. Nejobsáhlejší a nejbouřlivější diskuze byla vedena k propozicím zemských soutěží a zemských závodů včetně stanovení termínu vyhlašování a kompetence kdo je má vyhlašovat.

-         Ing. Jiří Pastyřík oznámil, že dojde k přejmenování OS Trutnov a dále navrhl letět nejdelší dlouhou trať v rámci ČS jako memoriál Vladimíra Kolaříka.

-         JUDr. Pavel Opatrný informoval, že na CV 2014, která se bude konat současně s evropskou výstavou nebudou vystaveni standardní holubi bez limitu.

-         Tomáš Bouška a Ondřej Bukovický se opětovně vyjádřili k problémům se startovacím místem Bochov. Zástupci ČS v prezídiu projednají tuto záležitost na nejbližší schůzi Prezídia ČMS.

-         Václav Hrudka upozornil, že OS Karlovy Vary a Jihlava neuhradily klecné za zemskou výstavu 2012. K tomu se vyjádřili oba předsedové dotyčných OS.

-         Ivan Voneš podal informaci o jednání se skupinou chovatelů žádajících o vznik nového OS. Dále se podivil skutečnosti, že část chovatelů z Domažlicka může být zaregistrována v OS Trutnov i přes značnou geografickou vzdálenost.  

-         Ing. Kasal vyjmenoval některá ustanovení svazových dokumentů, která je nutné novelizovat aby se zvýšila vážnost zemské konference.

 

11)  Ing. Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto:

 

 

Konference schvaluje:

 

Konference bere na vědomí:

 

Usnesení bylo schváleno 47 mandátními hlasy přítomných delegátů.

 

 

Závěr konference provedl Ing. Jan Jakubec. Poděkoval odstupujícímu předsedovi řídícího výboru Ing. Václavu Vorlíčkovi za odvedenou práci ve prospěch poštovního holubářství, rovněž tak poděkoval za práci všem delegátům, kteří se již nezúčastní podzimních voleb a funkcionářům, kteří budou dále kandidovat popřál hodně úspěchů a především správnou volbu při výběru kandidátů do nadoblastních struktur ČMS CHPH.

Konference byla ukončena v 13,00 hod.

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Ing. Václav Blažek

                                                                                       místopředseda ŘV ČS CHPH