Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané  dne 5. 3. 2012  v restauraci                                                                                                                                                                                 

U rozcestí ve Slivenci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Přítomni: Ing. Václav Vorlíček, Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Václav Špilar,

                Jaroslav Němec, ing. Jan Jakubec, (omluven Zdeněk Masojídek).

                RK ČS CHPH: Jaroslav Neděla

                Hosté: Ing. Jiří Pastyřík, Ivan Voneš, Milan Heglas ml., Ladislav Potůček

                            a chovatelé žádající o vznik nového OS.

 

Schůzi zahájil v 18,00 hod. a její průběh řídil předseda ŘV Ing. Václav Vorlíček.

 

1.      Kontrolu plnění úkolů z minulých schůzí ŘV provedli předseda ŘV a tajemník. Úkoly byly splněny.

 

2.      Byla projednána žádost několika základních organizací o schválení vzniku nového oblastního sdružení s názvem „Pošumavské sdružení“. Tato žádost byla postoupena Prezídiem ČMS CHPH. Zdůvodnění podání žádosti přednesl za žádající chovatele Ladislav Potůček. K předložené žádosti se postupně vyjádřili Ivan Voneš (předseda OS Domažlice, odkud původně pochází většina žádajících členů), Ing. Jiří Pastyřík (předseda OS Trutnov, kde jsou v současné době žádající členové registrováni), Jaroslav Neděla – předseda RK ČS CHPH a všichni přítomní členové ŘV ČS CHPH. Po obsáhlé diskusi rozhodl Řídící výbor ČS CHPH takto: Žádost skupiny několika ZO o schválení nového oblastního sdružení trpí procesními vadami, neboť není doložena povinnými přílohami uvedenými v metodickém materiálu Prezídia ČMS CHPH pro tvorbu oblastních sdružení ze dne 20.3.2012. Z tohoto důvodu není žádost způsobilá k projednání a ŘV nedoporučuje její zařazení v této podobě na program jednání Prezídia ČMS. Současně se členové ŘV shodli na doporučení žádajícím chovatelům, aby vstoupili do jednání s výborem OS Domažlice o jejich začlenění do stávajícího, schváleného oblastního sdružení Domažlice. S tímto doporučením vyjádřil souhlas i přítomný předseda OS Domažlice.

 

3.      K projednání byla předložena žádost skupiny chovatelů o schválení sportovního klubu dle § 26 Stanov ČMS CHPH – nový klub by měl mít název Český maraton klub (žádost byla postoupena prezídiem ČMS CHPH). S ohledem na skutečnost, že v žádosti není deklarováno splnění podmínek uvedených v § 26 Stanov ČMS (podmínkou vzniku klubu je sdružení nejméně 100 členů.…) nedoporučuje ŘV ČS CHPH další projednání žádosti v Prezídiu ČMS CHPH.

 

4.      Tajemník ŘV předložil dopis Bedřicha Zapletala st. ze ZO Planá, kde v první části kritizuje hospodaření v OS Domažlice a v druhé části předkládá žádost o přeřazení ZO Planá z OS Domažlice do OS Český západ. Ke konkrétním údajům v hospodaření OS Domažlice se vyjádřil Ivan Voneš s tím, že hospodaření OS je vedeno v souladu s platnou legislativou a navrhl, že kompletní účetní dokumentaci předloží na jarní konferenci ČS, včetně přítomnosti pokladníka OS. Předseda ŘV Ing. Vorlíček požádal předsedu RK ČS Jaroslava Nedělu, aby při této příležitosti spolu s ostatními členy RK byli přítomni kontrole účetní evidence OS Domažlice. V žádosti o přeřazení ZO Planá do OS Český západ rozhodl ŘV ČS CHPH takto: žádost se zamítá, neboť řídící výbor zemského sdružení v souladu se zněním § 16 Stanov ČMS CHPH rozhoduje pouze o nezařazených ZO. U zařazených ZO (což je případ ZO Planá) je možné postupovat pouze podle posledních dvou vět § 22 Stanov ČMS.

 

5.      Václav Špilar předložil návrh znění propozic soutěží zemského sdružení a propozic zemských závodů. Tento návrh doplnil Ing. Vorlíček o informace ze schůzky k programu zemských závodů, která se uskutečnila v Holubicích. K předloženým návrhům se vyjádřili všichni přítomní členové řídícího výboru. Po zapracování připomínek od jednotlivých členů ŘV byly propozice většinou hlasů přítomných členů ŘV schváleny. Tajemník ŘV zajistí rozeslání propozic na jednotlivá oblastní sdružení tak, aby je měly k dispozici ještě před jarní konferencí.

 

6.      Členové ŘV projednali a schválili program jarní zemské konference ČS CHPH, která se uskuteční v sobotu 23. března 2013 v 10,00 hod ve Slivenci. Tajemník zajistí rozeslání pozvánek na konferenci s navrženým programem všem delegátům a pozvaným hostům.

 

7.      Milan Heglas ml. Informoval přítomné o postupu příprav uskutečnění zemského závodu z Aschafenburgu. Z oslovených 18 OS přislíbilo účast 11 a další jsou ještě v jednání. Předpokládá se účast cca 15.000 holubů. Soubornou zprávu včetně propozic a výsledku jednání s německým startérem předloží M. Heglas na jarní konferenci ČS.

 

8.      Organizační záležitosti:

-         Ing. Vorlíček informoval, že některé OS dosud nepotvrdily účast svých členů na MS holoubat 2013, i když termín již uplynul 28.2.2013. Jedná se o tato OS Prácheň (účastník se omluvil), Jihlava, Karlovy Vary, Louny a České Budějovice. Jakmile bude znám harmonogram svozu holoubat zajistí tajemník ČS jeho rozeslání na jednotlivé OS.

-         Byla schválena žádost o vydání nadoblastních výsledků podle § 17 Závodního řádu ČMS pro OS Pardubice, Trutnov, Svitavy, Náchod a Jihlava. Dále byla schválena stejná žádost pro OS České Budějovice, Český západ, Domažlice, Horácko, Prácheň a Tábor. Ostatním oblastním sdružením byla lhůta pro podání žádostí podle § 17 ZŘ prodloužena nejpozději do 23.3.2013.

-         Byl projednán a schválen návrh na obsazení uvolněného místa člena prezídia ČMS a návrh na obsazení uvolněného místa víceprezidenta ČMS. Oba návrhy budou předloženy jarní konferenci ČS k projednání.

 

9.      Diskuse

Diskuse byla vedena průběžně ke všem projednávaným bodům programu členy ŘV, předsedou RK i přítomnými hosty.

 

 

 

Schůzi ukončil v 22,00  Ing. Václav Vorlíček.

 

 

      Zapsal: Ing. Jan Jakubec

Schválil: Ing. Václav Vorlíček