Z á p i s

ze   Zemské   konference   Českého  sdružení  chovatelů  poštovních  holubů  konané  dne 1.  prosince  2012  ve  Slivenci.

 

Účast: Delegáti 14 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluveni OS Jihlava a OS Sever,

                             OS Náchod. Dodatečně po konferenci omluveno OS Svitavy)

            členové ŘV – viz prezenční listina (omluven Jaroslav Němec),

členové RK – viz prezenční listina (omluven Jiří Fikar),

hosté - Josef Kondrys, Petr Husák,

 

1)      Z pověření předsedy ŘV Ing. Václava Vorlíčka schůzi v 10,15 hod. zahájil a řídil Ing. Jan Jakubec. Po schválení programu byli navrženi do mandátové komise Ing. Jan Jakubec, Václav Hrudka a Ing. Václav Kasal, do návrhové komise byli navrženi Ing. Václav Blažek, Ing. Václav Zikmund a Ing. Stanislav Braňka. Navržení členové komisí byli zvoleni všemi hlasy delegátů (delegáti byli před hlasováním seznámeni s počty mandátních hlasů a obdrželi hlasovací lístky).

 

2)      Kontrolu usnesení z minulé konference ČS CHPH provedl Ing. Václav Vorlíček v úvodu své zprávy. Konstatoval, že úkoly z minulé konference byly splněny.

 

3)      Zprávu o činnosti za období od minulé konference přednesl Ing. Václav Vorlíček. V úvodu svého vystoupení oznámil, že před začátkem konference se sešli členové řídícího výboru a na základě zpráv o návrzích závodních programů jednotlivých kooperačních uskupení závodů dlouhých tratí se rozhodli revokovat své rozhodnutí z 7.8.2012 a zemský závod pro rok 2013 nevyhlásit. V první části zprávy krátce zhodnotil průběh a výsledky závodní sezóny, upozornil na problémy s umísťováním průběžných výsledků na web ČMS a problémy s dodržováním stanovených termínů, včetně nedisciplinovanosti při odběru závodních gumiček a průkazek o vlastnictví kroužku. Upozornil též na problémy s potvrzováním protokolů o startu závodů u některých oblastních sdružení. Některé tyto problémy vznikají separátním dojednání startérů bez vědomí příslušného OS, na jehož území se startovní místo nachází. Kladně zhodnotil přípravu a průběh výstavy k 90. výročí vzniku organizovaného poštovního holubářství – jmenovitě poděkoval Ing. Václavu Kasalovi, který se nejvíce podílel na výběru a dodání vystavených exponátů. Rovněž zemská výstava ve Vodňanech byla velice dobře zabezpečena jak po stránce organizace, tak po stránce zajištění zázemí pro návštěvníky. Pozitivně se projevilo snížení počtu ocenění udělovaných na zemské výstavě. Do budoucna by bylo vhodné vybrat 3 výhodná místa pro stabilní pořádání zemských výstav. Dále se zabýval situací ve výběru vypouštěcích míst při závodech dlouhých tratí, tvorbě jednotlivých kooperačních uskupení na závody DT a celkové strategii výběru a výchově holubů na dlouhé tratě. K vznikajícím kooperačním uskupením uvedl, že je nutné aby kooperace byla výhodná pro všechny členy jak po stránce sportovní, tak po stránce ekonomické. Opětovně se zabýval zápisem z valné hromady ČMK s tím, že zápis není v souladu s dokumenty ČMS a údaje v některých částech zápisu jsou zaměřeny proti jeho osobě. Při této příležitosti upozornil na vzrůstající neochotu respektovat rozhodnutí vyššího orgánu a snahy lobováním obcházet oficiální svazové struktury. Varoval před vnášením politických témat do svazové činnosti a ohradil se proti osočování a napadání členů ŘV a jejich práce v prezídiu ČMS. Doporučil posílení pravomocí řídícího výboru na úkor prezídia. V závěru oznámil delegátům konference, že končí ve funkci předsedy ŘV ČS CHPH a na jarní konferenci dojde k předání agendy spojené s touto funkcí.

 

4)      Zhodnocení závodní sezóny 2012 provedl Václav Špilar. Zlepšila se dokumentace startů, ale stále přetrvávají některé nedostatky. Z důvodu špatné spolupráce ze strany některých německých startérů bylo nutné využít v asi 10 % případů ustanovení ZŘ o náhradním řešení. Dalším problémem je nesprávně vyplněná adresa vycvikáte ČS na obálkách s protokoly o startu a tím dochází i opožděnému doručování. Usnesení konference ČS o provedení minimálně 10 kontrol závodního provozu v každé OS bylo splněno. Z obsahu protokolů o kontrolách je ale patrné, že mnohé kontroly jsou prováděny zcela formálně a tudíž preventivní účinnost takových kontrol je velice problematická. Dále výcvikář uvedl, že z hlediska velikosti současných OS je nutné změnit propozice zemských soutěží a vypustit ustanovení o minimálním počtu 50 chovatelů na závod a minimálním počtu 1000 holubů u KT, 750 holubů u ST a 300 holubů u DT na závod. U mistrovství ST doporučil snížení bodujících holubů na 5. Všechny tyto změny budou zapracovány do návrhu propozic zemských soutěží, které budou projednávány na jarní konferenci. V závěru zprávy se Václav Špilar zabýval situací v některých kooperačních uskupeních, která kolem vyhlášení zemského závodu a apeloval na přítomné aby nedocházelo k zaměňování demokracie za anarchii, což poškozuje poštovní holubářství jako celek.

 

5)      Zprávu o průběžném čerpání rozpočtu v roce 2012 přednesl pokladník ČS Václav Hrudka. S ohledem na skutečnost, že rozhodnutím ŘV byl snížen počet ocenění na zemské výstavě 2012, požádal pokladník delegáty konference o změnu rozpočtu pro rok 2012 ve smyslu tohoto rozhodnutí. Dále informoval, že z prostředků ČS bylo uhrazeno 21.000 Kč jako náklady výstavy k 90. výročí vzniku poštovního holubářství. Na konferenci ČMS bude předložen návrh aby tato částka byla uhrazena z rozpočtu ČMS jako výdaj celorepublikový. Delegáti změnu rozpočtu pro rok 2012 schválili. V závěru zprávy podal Václav Hrudka informaci o přípravě a konání zemské výstavy.Výstavy se zúčastnilo celkem 225 návštěvníků a bylo vystaveno 141 holubů. Některá oblastní sdružení bezdůvodně nevystavila své holuby. Dobře se osvědčilo rozhodnutí o neudělení ocenění při bezdůvodném nevystavení holubů.

 

6)      Jaroslav Neděla přednesl zprávu RK ČS CHPH. Mimo jiné doporučil aby se na svazové konferenci opětovně projednala otázka zákazu výkonu funkcí na všech stupních svazu pro chovatele potrestané za podvod i po vypršení trestu. Dále podpořil změnu § 17, odst. 2 Závodního řádu ČMS tak, že v rámci OS je tvorba pásem v pravomoci konference OS. Delegátům připomenul znění § 19 a 20 stanov ČMS s tím, že v některých OS dochází ke snahám přesunout kompetence konferencí na výbory OS. V závěru konstatoval, že v závodním programu ČMK nenašel žádnou maratónskou trať, pouze jednodenní dlouhé tratě.

 

7)      Ing. Václav Kasal podal informaci o školení posuzovatelů, které se uskutečnilo 9. a 10. listopadu 2012 v Dolním Němčí. Na školení byl mimo jiné proveden výběr posuzovatelů pro celostátní výstavu, provedeno praktické posuzování standardních holubů a výběr kolekce standardních holubů bez výkonnostního limitu za MSS. Zápis z tohoto školení je zveřejněn na svazových stránkách..

 

8)      Organizační záležitosti:

 

 

9)      Diskuse:

-         probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu. Nejobsáhlejší diskuse byla k vyhlášení zemských závodů a vystavování standardních holubů bez výkonnostního limitu.

-         Milan Heglas ml. přednesl delegátům svoji představu o možnosti uspořádání zemského závodu na střední trati. Delegáti konference vyjádřili této iniciativě jednoznačnou podporu a dali M. Heglasovi mandát k dalšímu jednání s předsedy jednotlivých oblastních sdružení v této věci.

-         Ondřej Bukovický informoval o problémech při zajišťování startérů a připomenul, že startér v Bochově není členem ČMS a byl ustanoven bez vědomí OS. dále hovořil o historii a současnosti ČMK.

-         Ing. Braňka a Ing. Pastyřík vyjádřili výhrady k postupu prezídia ČMS při schválení OS Náchod.

-         Ing. Kasal poděkoval za pomoc při organizaci a přípravě výstavy k 90. výročí poštovního holubářství v prostorách národního technického muzea.

 

10)  Ing. Václav Blažek přednesl návrh usnesení takto:

 

Konference schvaluje:

 

Konference bere na vědomí:

 

Konference ukládá:

-         členům ŘV ČS CHPH připravit k projednání na jarní konferenci návrh propozic zemských soutěží dle podmínek FCI.

 

Usnesení bylo schváleno 45 mandátními hlasy přítomných delegátů.

 

 

Konferenci ukončil Ing. Václav Vorlíček v 13,15 hod.

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Ing. Václav Vorlíček

                                                                                           předseda ŘV ČS CHPH