Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané  dne 1. 11. 2012  v restauraci U rozcestí ve Slivenci

 

 

Přítomni: Ing. Václav Vorlíček, Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Václav Špilar,

                Zdeněk Masojídek, Jaroslav Němec, ing. Jan Jakubec.

                RK ČS CHPH: Jaroslav Neděla

                Hosté: Petr Husák, Milan Heglas ml.

 

Schůzi zahájil v 18,00 hod. a její průběh řídil předseda ŘV Ing. Václav Vorlíček.

 

1.      Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulých schůzí ŘV. Úkoly byly splněny.

 

2.      K závodní sezóně 2012 promluvil výcvikář Václav Špilar. Konstatoval, že všechna oblastní sdružení splnila úkol provést stanovený počet kontrol. Z některých protokolů o kontrolách je však evidentní, že část jich byla provedena zcela formálně. Starty holubů proběhly bez porušení Závodního řádu ČMS, v některých případech bylo nutné využít náhradního potvrzení o startu z důvodů nedostavení se startéra u německých vypouštěcích míst. Detailní zhodnocení závodní sezóny provede výcvikář na podzimním konferenci ČS.

 

3.      O průběhu příprav zemské výstavy ČS CHPH 2012 podal zprávu předseda OS Prácheň Václav Hrudka. Výstava se uskuteční dne 17.11.2012 ve sportovní hale ve Vodňanech. Přípravy běží podle schváleného harmonogramu, s propozicemi výstavy byli seznámení všichni předsedové OS v rámci Českého sdružení. V. Hrudka informoval přítomné o skutečnosti, že OS Sever a OS Peruť se výstavy z vlastní vůle nezúčastní. Členové ŘV rozhodli, že holubům, kteří se nezúčastní výstavy bez řádné omluvenky doložené veterinárním potvrzením nebude uděleno případné ocenění. Dále bylo rozhodnuto, že na výstavě bude oceněno prvních 10 chovatelů v generálním mistrovství Českého sdružení, první 3 chovatelé v kolektivních soutěžích Českého sdružení a první 3 holubi v každé individuální kategorii mistrovství ČS CHPH. Objednávku pohárů pro ocenění zajistí Václav Hrudka.

 

4.      Ing. Václav Vorlíček projednal situaci ve zveřejňování závodních výsledků na webových stránkách svazu v průběhu závodní sezóny. Uložil P. Husákovi provést na konferenci ČS výklad k formátování výsledkových listin, organizaci zasílání podkladů a činnosti osoby zodpovědné za jejich umístění na webu ČMS. Dále seznámil přítomné s odvoláním ZO Kamenný Újezd proti rozhodnutí předsedy OS Domažlice o přepracování závodních výsledků roku 2012. Řešení tohoto odvolání je v kompetenci konference OS Domažlice, při dodržení jednotlivých ustanovení ZŘ a usnesení jarní konference OS Domažlice. Dále byl projednán stav ve využívání oficiálních svazových razítek jednotlivými startéry. Objevují se případy, kdy startér používá neschválené razítko, popř. žádné. Předsedové jednotlivých OS prověří situaci u jednotlivých vypouštěcích míst a podají návrhy na případné změny pro příští období. Dále se Ing. Vorlíček zabýval obsahem zápisu z valné hromady Českého maraton klubu ze dne 13.10.2012. Konstatoval, že údaje v části zápisu jsou zaměřeny především proti jeho osobě, a že za této situace nebude od jarní konference vykonávat funkci předsedy ŘV, pokud nedojde k objasnění obsahu zápisu funkcionáři ČMK.

 

5.      Členové ŘV projednali a schválili program zemské konference ČS CHPH, která se uskuteční v sobotu 1.12.2012 v 10,00 hod ve Slivenci. Tajemník zajistí rozeslání pozvánek na konferenci s navrženým programem všem delegátům a pozvaným hostům.

 

6.      Organizační záležitosti:

-         Byla projednána písemnost od Zdeňka Dohnala ohledně zastavení řízení ve věci stížnosti OS Jihlava na vypovězení kooperační smlouvy s OS Peruť. Vzhledem k tomu, že mimo jiných písemností byl předložen text kooperační smlouvy bez jakýchkoliv podpisů, text vypovězení smlouvy bez podpisů a nebyly předloženy výpovědi řidičů a osob zúčastněných na startu, neshledali členové ŘV důvod k revizi svého rozhodnutí z 7.8.2012.

-         Milan Heglas ml. přednesl návrh koncepce vyhlášení zemského závodu na střední trati z vypouštěcího místa Aschafenburg. S návrhem byli seznámeni všichni předsedové jednotlivých OS. Členové ŘV tuto aktivitu M. Heglase ml. oceňují a pověřují jej dalším jednáním s předsedy OS, kteří o tuto akci projeví zájem. Delegátům konference ČS bude předložen návrh podílet se finančně na ocenění případného zemského závodu na střední trati.

-         Přítomní byli seznámeni s dopisem Vlastimila Váňi, ve kterém autor porovnává klady a zápory závodů z východu a západu, přičemž doporučuje vrátit se k závodům z východního směru. V otázce směru závodů nelze dělat ukvapené závěry, ale myšlenky z tohoto dopisu je vhodné předložit k veřejné diskusi. S obsahem dopisu budou též seznámeni delegáti konference ČS.

 

7.      Diskuse

Diskuse byla vedena průběžně ke všem projednávaným bodům programu členy ŘV, předsedou RK i přítomnými hosty.

-         mimo to požádal Zdeněk Masojídek aby členové prezídia ČMS za České sdružení prosadili zveřejňování informací jak hlasovali naši zástupci při jednání FCI.

 

 

 

 

Schůzi ukončil v 22,15  Ing. Václav Vorlíček.

 

 

      Zapsal: Ing. Jan Jakubec

Schválil: Ing. Václav Vorlíček