Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané  dne 7. 8. 2012 

v restauraci U rozcestí ve Slivenci

 

 

Přítomni: Ing. Václav Vorlíček, Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Václav Špilar,

                Zdeněk Masojídek, Jaroslav Němec, Jan Jakubec.

                RK ČS CHPH: Jaroslav Neděla

                Host: Petr Husák

 

Schůzi zahájil v 18,00 hod. a její průběh řídil předseda ŘV Ing. Václav Vorlíček.

 

1.      Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulých schůzí ŘV. Úkoly byly splněny.

 

2.      Zhodnocení závodní sezóny starých holubů 2012 provedli předseda Řídícího výboru Ing. Václav Vorlíček a výcvikář Václav Špilar. Průběh sezóny nebyl poznamenán žádným závažným porušením Závodního řádu ČMS, drobné nesrovnalosti byly řešeny v průběhu závodní sezóny přímo s odpovědnými funkcionáři jednotlivých OS. Detailní zhodnocení závodní sezóny bude provedeno po ukončení závodů holoubat na podzimním zasedání ŘV. Výcvikář ŘV připomíná včasné zasílání zápisů z kontrol tak jak je uvedeno v Závodním řádu ČMS a usnesení z jarní konference ČS CHPH. Současně výcvikář žádá jednotlivá OS o včasné zaslání podkladů pro výpočty nadoblastních soutěží panu Škovranovi (u závodů starých holubů nejpozději do konce srpna).

 

3.      Uspořádáním zemské výstavy ČS CHPH 2012 bylo pověřeno Oblastní sdružení Prácheň. Výstava se uskuteční dne 17.11.2012 ve sportovní hale ve Vodňanech. Předseda OS Prácheň Václav Hrudka předloží nejpozději do 30.9.2012 návrh propozic výstavy k jejich projednání v ŘV.

 

4.      Zemský závod Českého sdružení CHPH se uskuteční 13. července 2013. Jako vypouštěcí místo bylo zvoleno Orleans. Propozice zemského závodu včetně ocenění připraví do příští schůze ŘV Václav Špilar.

 

5.      Organizační záležitosti:

-         Byla projednána stížnost OS Jihlava na vypovězení kooperační smlouvy s OS Peruť. Vzhledem k tomu, že OS Jihlava nedodalo ani po výzvě podklady k projednání stížnosti bylo řízení zastaveno.

-         Jednání ve věci odvolání Romana Kučery proti rozhodnutí konference OS Svitavy bylo zastaveno, neboť došlo uzavření této záležitosti v rámci OS Svitavy.

-         Zástupci ČS v prezídiu ČMS na nejbližší schůzi prezídia požádají o poskytnutí právní pomoci ohledně činnosti občanského sdružení pod názvem Náchod a občanského sdružení pod názvem Pošumaví.

-         Pokladník ČS CHPH přednesl závěrečné vyúčtování Celostátní výstavy 2012 v Lysé nad Labem. Toto vyúčtování bude předloženo k projednání na nejbližší schůzi prezídia ČMS.

-         Byl projednán a schválen návrh novelizace § 6 a § 18 Závodního řádu ČMS. Členové ŘV doporučují doplnit § 18 o větu „holubi vyřazení ze závodu (při vyřazení holuba, chovatele nebo ZS) nesnižují počet holubů na závod původně zasazených“.

-         Ing. Vorlíček projedná nejpozději do 31.8.2012 s Ing. Kasalem organizační zajištění výstavy pořádané k 100. výročí založení poštovního holubářství v Národním technickém muzeu v Praze.

-         Český maratón klub užívá toto označení aniž by požádal svazové orgány o ustanovení klubu jako takového v souladu ze svazovými dokumenty. Ing. Vorlíček projedná se zástupci této kooperace možnosti oficiální registrace, popřípadě změny označení.

-         Jako zástupce ŘV ČS CHPH na závěrečném závodu mistrovství světa holoubat 2012 v Nitře dne 16.9.2012 se zúčastní Zdeněk Masojídek.

-         Byla projednána situace kolem vyvěšování výsledků závodů jednotlivých oblastních sdružení na svazových stránkách, včetně systému přístupových práv a personálního obsazení týmu zabezpečujícího přenos dat na svazové stránky.

 

6.      Diskuse

Diskuse byla vedena průběžně ke všem projednávaným bodům programu členy ŘV, předsedou RK i přítomným hostem. V diskusi byla rovněž podána zpráva o vývoji nákupních cen krmiv. ŘV doporučuje chovatelské veřejnosti průběžně sledovat ceny jednotlivých komodit a jejich nákup uskutečňovat v tom nejvhodnějším období

 

 

 

 

Schůzi ukončil v 21,15  Ing. Václav Vorlíček.

 

 

      Zapsal: Ing. Jan Jakubec

Schválil: Ing. Václav Vorlíček