Z á p i s

ze   Zemské   konference   Českého  sdružení  chovatelů  poštovních  holubů  konané  dne  31.  března  2012  ve  Slivenci.

 

Účast: Delegáti 16 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluveni OS Jihlava a OS Tábor),

            členové ŘV – viz prezenční listina (omluven Zdeněk Dohnal),

členové RK – viz prezenční listina (omluven Jiří Fikar),

hosté - Josef Kondrys, Ing. Jan Konopčík, Petr Husák, JUDr. Pavel Opatrný, Jiří Kroupa,

Václav Špilar

 

Program konference uvedený na pozvánce byl na návrh O. Svobody rozšířen o bod posouzení správnosti postupu ŘV při nevyhlášení zemského závodu pro rok 2012.

 

1)      Schůzi v 10,00 hod. zahájil a řídil Ing. Václav Vorlíček. Po schválení programu byli navrženi do mandátové komise Ing. Jan Jakubec, Václav Žid a Ondřej Bukovický, do návrhové komise byli navrženi Ivan Voneš, Josef Havlík a Vítězslav Schejbal. Navržení členové komisí byli zvoleni všemi hlasy delegátů (delegáti byli před hlasováním seznámeni s počty mandátních hlasů a obdrželi hlasovací lístky).

 

2)      Kontrolu usnesení z minulé konference ČS CHPH provedl Ing. Jan Jakubec. Konstatoval, že úkoly z minulé konference uložené členům prezídia ČMS za České sdružení byly splněny do té míry, že byly předloženy k projednání v prezídiu a na konferenci ČMS – ne všechny navržené změny se však podařilo prosadit. Úkoly pro jednotlivé oblastní sdružení mají termín splnění v průběhu závodní sezóny 2012.

 

3)      Zprávu o činnosti za období od minulé konference přednesl Ing. Václav Vorlíček. V první části zprávy zhodnotil průběh a výsledky celostátní výstavy v Lysé nad Labem. Výstavu hodnotil jako úspěšnou jak po stránce společenské tak ekonomické. Připomenul kladné ohlasy chovatelské veřejnosti na možnost setkání chovatelů v prostorné hale, při živé hudbě. Poděkoval všem členům výstavního výboru za odvedenou práci, zvláště pak členům OS Peruť, Louny a Lidice, na nichž ležela hlavní tíha při instalaci a likvidaci výstavy. Dále se zabýval neuspokojivou situací v OS Trutnov a problémem s vystoupením ZO Přeštice z OS Český západ – oba tyto případy byly na pořadu jednání posledního prezídia ČMS. Při této příležitosti upozornil na vzrůstající neochotu respektovat rozhodnutí vyššího orgánu a snahy lobováním obcházet oficiální svazové struktury. Dále podpořil vytváření silných center, která na sebe budou nabalovat ty OS, které mají finanční problémy, popřípadě problémy s členskou základnou. Mimo jiné též připomenul delegátům konference změny svazových dokumentů po konferenci ČMS a zdůraznil jejich důsledné dodržování v nadcházející závodní sezóně. V závěru doporučil delegátům konference přijmout zásadu, že volební mandát příslušného OS může využít pouze předseda OS nebo jeho pověřený zástupce a nelze ho přenést na delegáta z jiné OS. Do nadcházející závodní sezóny popřál všem hodně úspěchů, žádné katastrofy a dobré mezilidské vztahy.

 

4)      Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2011 přednesl pokladník ČS Václav Hrudka. Příjmy dosáhly výše 261.859,-- Kč Výdaje byly čerpány v souladu s plánovaným rozpočtem a činí 214.957,-- Kč. Celkově bylo hospodaření ČS CHPH přebytkové a skončilo ziskem ve výši 46.902,-- Kč. Celkový zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2011 je 911.743,86 Kč. Dále Václav Hrudka přednesl návrh rozpočtu na rok 2012. Celkové příjmy se předpokládají ve výši 216.489,-- Kč a celkové výdaje ve výši 210.000,-- Kč. Předpokládaný rozpočtovaný zisk činí 6.489,-- Kč. Při projednávání rozpočtu navrhl Václav Hrudka proplácet cestovné z prostředků ČS CHPH ve výši 3,-- Kč na 1 km jízdy s tím, že cestovné delegátům konference ČS bude propláceno z pokladny ČS CHPH – delegáti tento návrh odsouhlasili. V závěru svého vystoupení podal Václav Hrudka informaci o výsledku CV 2012: Celkové příjmy byly ve výši 438.135,-- Kč, výdaje 360.746,-- Kč. Výsledek výstavy byl přebytkový. Zisk činí 77.389,-- Kč.

 

5)      Jaroslav Neděla přednesl zprávu RK ČS CHPH. Ve zprávě uvedl, že revize pokladny neshledala žádných nedostatků ve vedení evidence a dokladování jednotlivých operací a doporučuje konferenci schválit hospodaření ČS v roce 2011 tak, jak bylo předneseno Václavem Hrudkou. V otázce proplácení cestovních nákladů doporučil ve větší míře využívat vlakovou dopravu. Upozornil delegáty, že v souladu s § 17 Stanov ČMS se RK zodpovídá konferenci, které předkládá zprávu o činnosti. Ve stanovách není uvedeno, že zpráva musí mít písemnou formu a tudíž ji přednáší ústní formou. Následně delegáti konference schválili čerpání rozpočtu v roce 2011 a návrh rozpočtu pro rok 2012 – vše přednesené pokladníkem ČS Václavem Hrudkou.

 

6)      Oldřich Svoboda ve svém vystoupení konstatoval, že rozhodnutí řídícího výboru nevyhlásit pro rok 2012 zemský závod nebylo správné, neboť bylo v rozporu s vůlí většiny delegátů podzimní konference uspořádat zemský závod z Ostende. Navrhl aby pravomoc rozhodnutí o vyhlášení zemského závodu byla přenesena na konferenci. Dále navrhl konat další (alternativní) zemský závod na trati kolem 550 km. Ing. Vorlíček k tomu uvedl, že v otázce vyhlašování zemského závodu bude postupováno podle Stanov ČMS a tudíž jej bude vyhlašovat řídící výbor.

 

7)      Organizační záležitosti projednal tajemník ČS CHPH Ing. Jan Jakubec:

o       Delegáti byli seznámeni se zápisem ze schůze prezídia ČMS CHPH ze dne 20. března 2012. V této souvislosti byly projednány změny v celostátních soutěžích ČMS, metodický výklad § 18 Stanov ČMS k přestupu základních organizací a vzniku oblastních sdružení a dále nařízení postihující podávaných zakázaných látek poštovním holubům. Kompletní znění těchto dokumentů je k dispozici na webových stránkách ČMS.

o       Delegátům byla podána informace o stavu členské základny k 1.1.2012 podle jednotlivých oblastních sdružení, včetně počtů mandátních hlasů pro rok 2012.

o       Tajemník seznámil přítomné s žádostmi jednotlivých oblastních sdružení o schválení kooperací pro rok 2012 a jejich zařazením do oficiálních výsledků. V přestávce mezi jednáním konference projednal tyto žádosti ŘV ČS CHPH a všechny předložené žádosti schválil.

o       Na základě rezignace Zdeňka Dohnala schválili delegáti jeho uvolnění z funkce člena Řídícího výboru a současně schválili kooptaci Václava Špilara do funkce člena Řídícího výboru ČS CHPH.

o       Termínový kalendář: Přítomní předsedové OS byli upozorněni na dodržení termínu 30.4.2012 k nahlášení objednávek rodových kroužků a závodních gumiček pro rok 2013 tajemníkovi ČMS A. Polívkovi. Dne 20.4.2012 bude provedena přeprava holoubat přihlášených na MS 2012 na Slovensku. Tajemník ČS rozešle do 5.4.2012 na všechny oblastní sdružení harmonogram přepravy s kontaktem na přepravce.

o       Zemská výstava 2012 se uskuteční 24.11.2012 (náhradní termín 1.12.2012), delegáti konference rozhodli, že pořadatele výstavy určí řídící výbor ČS na základě přihlášek doručených tajemníkovi ČS nejpozději do 30.4.2012.

o       Delegáti konference stanovili, že v roce 2012 jsou jednotlivé oblastní sdružení povinny provést minimálně 10 kontrol v závodní sezóně.

o       Komisařem pověřeným odběrem vzorků při kontrolách podávání zakázaných látek byl jmenován MVDr. Horák.

 

 

8)      Diskuse:

-            probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu.

-            Josef Kondrys podal informaci o připravované objednávce rodových kroužků v rámci FCI, dále informoval přítomné, že kategorie Standard bez limitu není oficiální kategorií FCI.

-            Ing. Zikmund požádal o informaci na základě kterého ustanovení rozhodlo prezídium ČMS o neplatnosti vystoupení základní organizace Přeštice z OS Český západ. Informaci podal Ing. Jakubec: Prezídium rozhodovalo na základě ustanovení § 33, odst. 1 a odst. 2 Stanov ČMS CHPH.

-            Ing. Kasal podal informaci o možnostech prezentace ČMS uspořádáním výstavy k 90. výročí poštovního holubářství v prostorách národního technického muzea. Dále informoval o přípravách na vydání publikace o historii chovu poštovních holubů v českých zemích.

 

9)      Ivan Voneš přednesl návrh usnesení takto:

 

Konference schvaluje:

 

Konference bere na vědomí:

 

Konference ukládá:

-         členům výcvikové komise připravit návrh propozic zemského závodu s minimální doletovou vzdáleností 700 km

 

Usnesení bylo schváleno 45 mandátními hlasy přítomných delegátů.

 

 

Konferenci ukončil Ing. Václav Vorlíček v 13,15 hod.

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Ing. Václav Vorlíček

                                                                                           předseda ŘV ČS CHPH