Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané  dne 21. 2. 2012  v restauraci  U rozcestí ve Slivenci 

 

Přítomni:          Ing. Václav Vorlíček, Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Zdeněk Dohnal,

Ing. Jan Jakubec, Zdeněk Masojídek (omluven Jaroslav Němec)

RK ČS CHPH: Jaroslav Neděla

Hosté: Ing. Jan Konopčík, František Boušek, Václav Špilar, Petr Husák

 

Schůzi zahájil v 16,00 hod. a její průběh řídil předseda ŘV Ing. Václav Vorlíček.

 

1.      Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulých schůzí ŘV. Úkoly byly splněny.

 

2.      Zhodnocení CV 2012 v Lysé nad Labem provedl předseda výstavního výboru Ing. Václav Vorlíček. Konstatoval, že jak příprava tak samotný průběh výstavy nepoznamenaly závažné problémy a celkově lze výstavu hodnotit jako velice úspěšnou. Podařilo se naplnit základní poslání výstavy a to je vytvořit vhodné podmínky pro přátelské setkání chovatelů z celé republiky. Pro pořadatele výstavy byla největší odměnou skutečnost, že i po uzavření výstavních prostor v pátek v 20 hod zůstalo asi 500 chovatelů ve společenských prostorách výstaviště a zde setrvali v družné a přátelské atmosféře, při hudbě a dobrém občerstvení do pozdních nočních hodin – a to bez rozdílu zda byli ze Slovenska, Moravy, Slezska nebo Čech. Tato skutečnost je jistě tou nejlepší odpovědí na pokusy vyvolávat mezi chovatelskou veřejností národnostní napětí, čehož jsme svědky v některých soukromých tiskovinách. Výstavy se zúčastnilo celkem 1.106 návštěvníků, což je standardní průměr posledních celostátních výstav pořádaných v Lysé nad Labem. Na závěr Ing. Vorlíček poděkoval členům organizačního výboru CV za práci, kterou odvedli na úkor svého volného času, ve prospěch široké chovatelské veřejnosti.

 

3.      Jarní konference ČS CHPH se uskuteční v sobotu 31.3.2012 v 10,00 hod ve Slivenci. Tajemník ČS zašle pozvánku s programem všem předsedům OS, předsedům klubů, členům řídícího výboru a členům revizní komise.

 

4.      Byl projednán diskusní příspěvek z konference ČMS 11.2.2012 aby celostátní výstavy poštovních holubů se v budoucnosti konaly vždy na jednom vybraném místě. Členové ŘV dospěli k názoru, že by bylo vhodné zachovat současný model pořádání CV – tj. pověřovat střídavě pořádáním CV jeden rok České sdružení a druhý rok Moravsko Slezské sdružení.

 

5.      Organizační záležitosti:

-               ŘV ČS CHPH prodloužil pro oblastní sdružení v rámci Českého sdružení lhůtu stanovenou v § 17, odst 2, Závodního řádu ČMS k podání žádosti o schválení kooperací pro rok 2012. Lhůta se prodlužuje do 31.3.2012 s tím, že předmětné žádosti mohou být předány tajemníkovi ČS nejpozději dne 31.3. na konferenci ČS CHPH ve Slivenci.

-               Zástupci ČS v prezídiu ČMS budou na nejbližší schůzi prezídia iniciovat vydání metodického stanoviska k postavení členů ČMS, kteří z vlastní aktivity nejsou členy žádného oblastního sdružení.

-               Na konferenci ČS CHPH 31.3. bude kooptován nový člen ŘV ČS CHPH za Zdeňka Dohnala, který rezignoval na funkci vycvikáte ČS. Současně dojde k předání dokumentace související s funkcí vycvikáte.

 

6.      Diskuse

Diskuse byla vedena průběžně ke všem projednávaným bodům programu členy ŘV, předsedou RK i přítomnými hosty.

 

 

Schůzi ukončil v 19,00  Ing. Václav Vorlíček.

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec

Schválil: Ing. Václav Vorlíček