Z á p i s

Ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 3. prosince  2011 ve Slivenci.

 

Účast: Delegáti 17 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (nepřítomen zástupce OS Lidice),

            všichni členové ŘV – viz prezenční listina,

členové RK – viz prezenční listina (nepřítomen Jiří Fikar),

hosté    Petr Husák, JUDr. Pavel Opatrný, Jiří Kroupa.

 

Program: viz pozvánka na konferenci

 

1)      Schůzi v 10,00 zahájil a řídil Ing. Václav Vorlíček. Po schválení programu byli navrženi do mandátové komise Ing. Jan Jakubec, Václav Hrudka a Zdeněk Dohnal, do návrhové komise byli navrženi Ing. Václav Blažek, Ing. Václav Zikmund a Vítězslav Schejbal. Navržení členové komisí byli zvoleni všemi hlasy delegátů (delegáti byli před hlasováním seznámeni s počty mandátních hlasů a obdrželi hlasovací lístky).

2)      Kontrolu usnesení z minulé konference ČS CHPH provedl Ing. Václav Vorlíček v rámci své zprávy. Konstatoval, že úkoly z minulé konference byly vcelku splněny, některé úkoly mají termín splnění dnes a delegáti budou v průběhu schůze informováni.

3)      Zprávu o činnosti za období od minulé konference přednesl Ing. Václav Vorlíček. Mimo jiné konstatoval, že razantní obměna složení řídícího výboru přinesla i svá negativa v chybějících zkušenostech. Závodní sezóna proběhla bez zásadních problémů, rovněž výpočty výsledků doznaly po závodní sezóně menších změn proti minulým rokům. Zdůraznil stále se zvyšující nutnost kooperovat při dopravě na tratích nad 500 km (ke konci sezóny i na tratích nad 400 km). Tradičně na nízké úrovni je sledování zápisů a studium svazových dokumentů,  rovněž dochází k pokusům obcházet rozhodnutí svazových orgánu. V závěru vyzval všechny chovatele k větší tolerantnosti, serióznosti a snaze dohodnout se při řešení složitých úkolů dnešní doby.

4)      Zdeněk Dohnal zhodnotil průběh závodní sezóny 2011. Zlepšila se kvalita vypouštěcích protokolů, ale problém zůstává s včasností jejich odesílání výcvikáři ČS. Též protokoly z provedených kontrol z některých OS byly zasílány opožděně. I přes to, že se zlepšila kvalita podkladů pro výpočet nadoblastních soutěží, bylo nutné některé výsledky opětovně přepočítat, což činilo problémy při zajištění ocenění soutěží na zemské výstavě. Při hodnocení Zemského závodu konstatoval, že hlavním důvodem opožděných doletů a vyšších ztrát holubů bylo špatné počasí.

5)      Zprávu o průběžném čerpání rozpočtu za rok 2011 přednesl pokladník ČS Václav Hrudka. Příjmy jsou nižší především vlivem nižších objednávek rodových kroužků a nižších úroků na bankovních účtech. Výdajovou stránku se daří držet v úrovni schválené konferencí. V otázce celkového hospodaření ČS CHPH za rok.2011 se dá reálně předpokládat, že dojde k poklesu zisku. Dále pokladník podal zprávu o splácení půjček poskytnutí z prostředků ČS.

6)      Jaroslav Neděla přednesl zprávu RK ČS CHPH. Ve zprávě především zhodnotil plnění úkolů z konference ČS. Navrhnul doplnit § 22 Stanov o limit 3 roků pro přestup ZO do jiné OS. Dále doporučil změnit název revizní komise na kontrolní a revizní komise z důvodu rozšíření kompetencí komise. V závěru navrhl novelizovat svazové dokumenty tak aby chovatel, který byl potrestán za podvod nemohl po uplynutí trestu po nějaký čas vykonávat funkci na všech úrovních svazu.

7)      Ing. Vorlíček přednesl návrh aby propozice zemských soutěží pro rok 2012 zůstaly ve stejné podobě jak v roce 2011 a dále navrhl aby zemský závod 2012 se uskutečnil dne 30.6.2012 z vypouštěcího místa Orleans (na základě doporučení ŘV). Po obsáhlé a místy i bouřlivé diskusi k předneseným návrhům rozhodli delegáti konference hlasováním, že propozice zemských soutěží pro rok 2012 zůstávají v platnosti tak, jak byly vyhlášeny pro rok 2011 (36 mandátních hlasů pro, 12 proti, nikdo se nezdržel). Ohledně vypouštěcího místa zemského závodu byl podán další návrh z řad delegátů konference a to Ostende. Při hlasování bylo pro Ostende 28 mandátních hlasů a pro Orleans 17 mandátních hlasů. Následně přerušil Ing Vorlíček projednávání tohoto bodu a svolal členy ŘV k projednání vyhlášení zemského závodu (dva členové ŘV byli pro variantu vyhlásit zemský závod z Ostende, 5 členů ŘV bylo pro variantu zemský závod nevyhlašovat). Potom předstoupil Ing. Vorlíček před delegáty konference a oznámil, že z rozhodnutí ŘV ČS CHPH se zemský závod pro rok 2012 nevyhlašuje a jednotlivá uskupení uskuteční závod dle vlastního uvážení.

8)      Zdeněk Dohnal zhodnotil průběh zemské výstavy. Konstatoval, že přes dílčí problémy (nečinnost některých OS při nahlašování vystavených holubů) se podařilo zvládnout výstavu lépe než v roce 2010. Velkým problémem zůstává nevyzvedávání pohárů oceněnými chovateli. Delegáti proto odsouhlasili zásadu, že pokud ocenění nebude při výstavě vyzvednuto propadne ve prospěch ČS CHPH. V závěru svého vystoupení Zdeněk Dohnal oznámil, že s ohledem na schválené propozice soutěží ČS CHPH rezignuje na funkci vycvikáte ČS a dále oznámil (jako pověřený zástupce OS Jihlava), že OS Jihlava ukončuje svoje členství v ČS CHPH a podává žádost o začlenění do MSS CHPH.

9)      Informaci o průběhu přípravy celostátní výstavy 2012 přednesl předseda výstavního výboru Ing. Vorlíček. Při této příležitosti byly též upřesněny možnosti výpomoci z řad chovatelů oblastních sdružení poblíž Lysé nad Labem (trhání lístků, krmení holubů, úklid sálu). Z důvodu neustálého převážení výstavního materiálu se jeví jako nutnost pořídit kontejner na uskladnění tohoto materiálu. Ing. Kasal požádal přítomné o pomoc ve formě případných historických materiálů pro přípravu propagačního stánku historie poštovního holubářství, který bude instalován na CV.

10)  Organizační záležitosti:

 

11)  Diskuse:

-         probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu, po vyčerpání programu byl

přednesen příspěvek Ing. Jiřího Pastyříka, který podal informaci o situaci v OS Trutnov. Situaci projednávalo Prezidium ČMS a zřejmě bude projednávána i na konferenci ČMS.

 

11) Ing. Václav Blažek přednesl návrh usnesení takto:

Konference schvaluje:

Konference bere na vědomí:

Konference ukládá:

-         zástupcům ČS v prezidiu ČMS iniciovat projednání novelizace svaz. předpisů

a)      vrátit zpět omezení možnosti přestupu ZO do jiné OS nejdříve po 3 letech

b)      zamezit možnosti vykonávání funkcí na všech stupních svazu pro chovatele potrestané za podvod po vypršení trestu

c)      změnit název revizní komise na kontrolní a revizní komisi, včetně změn pravomocí

-         zástupcům ČS v prezídiu ČMS projednat možnosti nákupu nového programu pro výpočty jednotlivých nadoblastních soutěží.

-         Oblastním sdružením zlepšit kázeň při odesílání protokolů ze startů závodů a zlepšit kázeň při odesílání protokolů o provedených kontrolách

-         Oblastním sdružením důsledně dodržovat jednotlivá ustanovení Závodního řádu ČMS v platném znění.

Usnesení bylo schváleno 39 mandátními hlasy přítomných delegátů (4 proti, 5 se zdrželo).

 

 

Konferenci ukončil Ing. Václav Vorlíček v 13,45 hod.

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Ing. Václav Vorlíček

                                                                                           předseda ŘV ČS CHPH