Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané  dne 15. 11. 2011  v restauraci  U rozcestí ve Slivenci   

 

Přítomni: Ing. Václav Vorlíček, Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Zdeněk Dohnal,

                Ing. Jan Jakubec (omluveni Jaroslav Němec, Zdeněk Masojídek)

                RK ČS CHPH: Jaroslav Neděla

               

Schůzi zahájil v 18,00 hod. a její průběh řídil předseda ŘV Ing. Václav Vorlíček.

 

1.      Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulých schůzí ŘV. Úkoly byly splněny.

 

2.      Zdeněk Dohnal podal informaci o přípravě zemské výstavy. Výstava je organizačně i technicky připravena, vytištěn je již katalog výstavy. Celkem je na výstavu přihlášeno 204 holubů. Z důvodu přepočtu výsledků bylo ještě nutně změnit pořadí v olympijské kategorii B. Podle sdělení Z. Dohnala se výstavy nezúčastní Oblastní sdružení Karlovy Vary.

 

3.      Informaci o stavu příprav CV 2012 v Lysé nad Labem podal Ing. Václav Vorlíček. Vedení výstaviště v Lysé n. Labem byla 2. 11. 2011 předána smlouva o pronájmu výstavních ploch podepsaná prezidentem ČMS. Po složitých jednáních bylo rozhodnuto obsadit dražbu při CV pouze holuby od předních českých a moravskoslezských chovatelů. Poháry pro ocenění soutěží dodá firma JIKO – výcvikář ČS ve spolupráci s předsedou výcvikové komise zajistí dodání podkladů pro tisk štítků na jednotlivé poháry. Výcvikář ČS nahlásí J. Němcovi (zodpovědnému za výstavní plochu) počty klecí potřebných pro jednotlivé výstavní kategorie. Bylo odsouhlaseno, že tajemník ČS podá inzerát velikosti ¼ formátu A4 o konání celostátní výstavy do časopisů Chovatel a Fauna, dále bude vyvěšena upoutávka na svazových stránkách. Úkoly spojené s celostátní výstavou pro členy ŘV omluvené z dnešní schůze Zdeňka Masojídka a Jaroslava Němce projedná při osobním setkání Ing. Vorlíček dne 19.11.2011 ve Slivenci.

Byla odsouhlasena konečná podoba výstavního výboru pro CV 2012:

- předseda:                        Ing. Václav Vorlíček

- tajemník:                         Ing. Jan Jakubec

- ekonom:                          Václav Hrudka

- ubytování:                       Michaela Mecerová

- přejímka holubů:              Zdeněk Dohnal

- pořadatelská služba:        Zdeněk Masojídek

- výstavní plocha:               Jaroslav Němec

- prodejní stánky:               Ing. Václav Vorlíček

- dražba:                            Zdeněk Masojídek

- výpočetní středisko:         Petr Husák ml.

- tisk katalogů:                   František Boušek

- tombola:                          Ing. Jan Konopčík

- občerstvení:                     Ing. Václav Blažek

 

4.      Podzimní Konference ČS CHPH se uskuteční v sobotu 3.12.2011 v 10,00 hod ve Slivenci. Tajemník ČS zašle pozvánku s programem všem předsedům OS, předsedům klubů, členům řídícího výboru a členům revizní komise.

 

5.      Po obšírné diskusi bylo hlasováním rozhodnuto doporučit zemské konferenci zvolit jako vypouštěcí místo zemského závodu Orleans. S ohledem na skutečnost, že ve Francii nebudou 14.7.2012 povoleny žádné starty holubů, bylo přijato doporučení konat zemský závod dne 30.6.2012. Pro zvýšení zájmu o zemský závod bylo přijato doporučení poskytovat dotaci z prostředků ČS na nasazeného holuba na zemský závod.

 

6.      Organizační záležitosti:

-         Ing. Vorlíček přednesl připomínky k některým ustanovením Závodního řádu ČMS a ostatním svazovým dokumentům. Tyto podněty budou předneseny na konferenci ČS CHPH 3.12.2011 ve Slivenci, v případě jejich schválení budou předneseny též na celosvazové konferenci ČMS.

-         Připomínky k svazovým dokumentů přednesl též předseda revizní komise Jaroslav Neděla. Připomínky budou předneseny na konferenci 3.12.2011 a na schůzi RK ČMS v Lysé nad Labem 21.1.2012.

-         Přítomní byli seznámeni s obsahem dopisu předsedy RK ČMS Ing. Miroslava Brože k rozdělení boxů v přepravních prostředcích při závodech holoubat na boxy s holoubaty se závodním označením a boxy s holoubaty bez závodního označení. Členové ŘV přijali doporučení ponechat toto rozhodnutí v pravomoci jednotlivých oblastních sdružení, jakožto pořadatelů závodů.

-         Platby za výpočty nadoblastních soutěží byly v letošním roce fakturovány ve výši 60 Kč za vypočtenou kategorii – tj. o 10 Kč více jak v roce 2010. Pokladník ČMS zálohově uhradil částku 50 Kč za kategorii, zbytek bude uhrazen do konce listopadu 2011. Zástupcům ČS v Prezídiu ČMS bylo uloženo opětovně projednat možnost pořízení programu pro výpočet nadoblastních výsledků z prostředků ČMS včetně ustanovení 2 výpočtářů, tak jak je uvedeno v zápise z konference ČMS ze dne 7.1.2011.

-         Bylo rozhodnuto, že veškeré oficiální informace z Řídícího výboru ČS CHPH pro jednotlivé stupně svazové struktury, informace pro tisk a ostatní sdělovací média, včetně webových stránek ČMS bude poskytovat tajemník ČS CHPH.

-         V současné době probíhá  tvorba a schvalování závodních plánů pro rok 2012. ŘV ČS CHPH doporučuje všem oblastním sdružením postupovat maximálně uvážlivě při výběru jednotlivých startovacích míst s ohledem na velmi rozdílnou kvalitu startérů na území Německa. Dále ŘV doporučuje u závodů nad 500 km využít v maximální míře kooperace se sousedními oblastními sdruženími.

-         Bylo přijato doporučení zvýšit poplatek za internetovou aukci na svazových stránkách pro zahraniční účastníky aukce.

 

 

Schůzi ukončil v 21,30 Ing. Václav Vorlíček.

 

      Zapsal: Ing. Jan Jakubec

Schválil: Ing. Václav Vorlíček