Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané  dne 29.9. 2011  v restauraci  U rozcestí ve Slivenci

 

 

Přítomni: Ing. Václav Vorlíček, Ing. Václav Blažek, Zdeněk Dohnal, Jaroslav Němec,

                Ing. Jan Jakubec (omluveni Václav Hrudka, Zdeněk Masojídek, JUDr. Opatrný)

                RK ČS CHPH: Jaroslav Neděla

               

 

 

Schůzi zahájil v 18,00 hod. a její průběh řídil předseda ŘV Ing. Václav Vorlíček.

 

 

1.      Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulých schůzí ŘV. Úkoly byly splněny, pouze některá oblastní sdružení nedodala podklady k výpočtu nadoblastních soutěží ve stanoveném termínu.

 

2.      Ing. Vorlíček přednesl žádost OS Český Západ o příspěvek z prostředků Českého sdružení v částce 16.862,- na  pokrytí schodku úhrady přepravy holubů na Zemský závod Vierzeon 2011. Po doplnění některých položek dílčích nákladů přepravy ze strany OS Český Západ, bude žádost předložena k projednání na konferenci ČS.

 

3.      Informaci o stavu příprav CV 2012 v Lysé nad Labem podal Ing. Václav Vorlíček. S vedením výstaviště v Lysé n. Labem byl projednán návrh smlouvy o pronájmu výstavních ploch – návrh bude předložen k podpisu prezidentovi ČMS. Zabezpečena je doprava výstavních klecí,  krmítek a ostatního výstavního materiálu, rovněž tak je zajištěna organizace tomboly a kulturního programu na CV. V současné době ještě není zcela naplněn počet pořadatelů při stavění a bourání klecí – tajemník ŘV proto požádá OS poblíž výstavního areálu o pracovní výpomoc. S ohledem na nabídku dodání zahraničních holubů do dražby na CV byl Ing. Václav Vorlíček pověřen uzavřením písemné dohody na dodávku holubů do dražby včetně sjednání dražebních podmínek a dále sjednáním  podmínek pro dodávku pohárů k ocenění soutěží na CV 2012.

 

4.      Zdeněk Dohnal podal informaci o průběhu kontrol v jednotlivých oblastních sdruženích. Některá oblastní sdružení do dnešního dne nedodala zápisy ze stanovených počtů kontrol (10), tak jak tento úkol vyplývá z usnesení konference ČS – je nutné aby chybějící zápisy z kontrol byly výcvikáři ČS Zdeňku Dohnalovi zaslány v době co nejkratší ( nejpozději do 7.10. 2011 ). Dále Zdeněk Dohnal informoval o nedostatcích při startech některých závodů. Nejednalo se o nedostatky zásadního charakteru,  se všemi podrobnostmi seznámí Zdeněk Dohnal předsedy OS na podzimní konferenci.

 

5.      Organizační záležitosti:

-         Konference ČS CHPH se bude konat 3.12.2011 ve Slivenci. Program obdrží předsedové OS v pozvánkách.

-         Byl projednán a schválen návrh na udělení čestného členství pro chovatele z Českého sdružení, které bude uděleno při příležitosti CV 2012.

-         Členové ŘV se seznámili s obsahem žádosti o schválení nové OS Náchod. Žádost bude projednána na prezídiu ČMS

-         Členové ŘV, kteří jsou členy prezídia, požádají na schůzi prezídia o výklad formulace „oficiální závod“ v závodním řádu ČMS.

-         Byl přečten předběžný rozpočet CV 2012, zpracovaný pokladníkem ČS Václavem Hrudkou.

-         Ing. Václav Vorlíček projedná na schůzi prezídia ČMS volební mandát chovatelů mladších osmnácti let na konferencích všech stupňů ČMS.

-         Byla projednána žádost předsedy ŘV MSS o příspěvek 5.000,-- Kč na školení posuzovatelů (nad rámec Konferencí ČMS schváleného příspěvku ve výši 20.000,-- Kč) . Vzhledem k tomu, že komise posuzovatelů je komisí Prezídia ČMS, bylo přijato doporučení, aby případný příspěvek (po dokladování přínosu tohoto příspěvku pro ČMS) byl uhrazen z prostředků ČMS.

 

Schůzi ukončil v 21,45 Ing. Václav Vorlíček.

 

 

      Zapsal: Ing. Jan Jakubec

Schválil: Ing. Václav Vorlíček