Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané  dne 28. 6. 2011 

v restauraci  U rozcestí ve Slivenci

 

 

Přítomni: Ing. Václav Vorlíček, Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Zdeněk Dohnal,

                Ing. Jan Jakubec (omluveni Jaroslav Němec, Zdeněk Masojídek)

                RK ČS CHPH: Jaroslav Neděla

                Host: Petr Husák

 

 

Schůzi zahájil v 19,00 hod. a její průběh řídil předseda ŘV Ing. Václav Vorlíček.

 

 

  1. Byla provedena kontrola připravenosti na Zemský závod. Přítomní obdrželi svozový plán ZZ vypracovaný Václavem Špilarem. Startovací komise ZZ byla doplněna o Ing. Václava Vorlíčka a Václava Špilara. Start bude uskutečněn v souladu s propozicemi ZZ, tj. dopolední start nejpozději v 11,00 hod., podle aktuálního vývoje počasí. Hlášení dolétlých holubů dle schválených propozic (propozice jsou umístěny na svazových stránkách). Výcvikář ČS Zdeněk Dohnal určí osobu, popř. osoby, které provedou kontrolu prvních hlášených holubů. Kontrolující musí ověřit přítomnost holuba a fyzické dispozice holuba odpovídající průběhu závodu. Kontrolu včasnosti příjezdu přepravního vozidla na start provede Václav Špilar.

 

 

  1. Zdeněk Dohnal podal informaci o průběhu kontrol v jednotlivých oblastních sdruženích. Do dnešního dne nebyl zaznamenán žádný závažný případ porušení Závodního řádu ČMS. I nadále je nutné věnovat kontrolní činnosti důslednou pozornost a dodržet stanovené počty kontrol. V dosavadním průběhu závodní sezóny nastaly dílčí potíže se starty na startovacích místech Amberg a Forchheim – v případě, že budou tyto problémy přetrvávat, bude doporučeno příslušným OS vyřadit ze závodních plánů pro příští roky tato startovací místa.

 

 

  1. Byli odsouhlaseni garanti za jednotlivé úseky v přípravě Celostátní výstavy CHPH 2012 v Lysé nad Labem takto:

-         Ing. Václav Vorlíček – koordinace práce jednotlivých garantů, uzavírání smluv s obchodními partnery, organizace prodejních stánků.

-         Ing. Jan Jakubec – administrativní zabezpečení příprav, propagace výstavy, styk s médii.

-         Václav Hrudka – příprava ekonomických podkladů, návrh rozpočtu výstavy.

-         Zdeněk Dohnal – přejímka holubů, výpočetní středisko, katalogy (ve spolupráci s P. Husákem).

-         Jaroslav Němec – výstavní plocha, ocenění soutěží.

-         Jiří Fikar – pořadatelská služba

-         Zdeněk Masojídek – dražba.

-         Ing. Václav Blažek – občerstvení.

-         Ing. Jan Konopčík – tombola, večírek,

-         Ing. Václav Kasal – prezentace historického vývoje poštovního holubářství

 

  1. Diskuse:

-         Ing. Václav Vorlíček informoval o skutečnosti, že při startech poštovních holubů Maďarského svazu v České republice nejsou využívány služby oficiálních startérů schválených Prezídiem ČMS.

-         Petr Husák navrhl přijmout opatření v souvislosti s neustále se vyskytujícím prodejem poštovních holubů (neorganizovanými chovateli) na trzích pořádaných Českým svazem chovatelů – předseda ŘV projedná tuto skutečnost s předsedou ČSCH.

 

 

Schůzi ukončil ve 22,15 Ing. Václav Vorlíček.

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec

Schválil: Ing. Václav Vorlíček