Z á p i s

Ze  Zemské  konference   Českého  sdružení  chovatelů  poštovních  holubů  konané  dne  26. března 2011 ve Slivenci.

 

Účast: Delegáti 18 OS ČS CHPH - viz prezenční listina,

            všichni členové ŘV – viz prezenční listina,

všichni členové RK – viz prezenční listina,

hosté    Ing. Jan Konopčík, Josef Bastl, JUDr. Pavel Opatrný, Petr Hora ml.

 

Program: viz pozvánka na konferenci

 

1)      Schůzi v 10,00 zahájil a řídil Ing. Václav Vorlíček. Při seznámení delegátů s programem konference navrhl Jiří Fikar doplnit program o bod zrušení podmínky minimální účasti 50 chovatelů na závod v soutěžích Českého sdružení – doplnění programu delegáti schválili. Po schválení programu navrhl Ing. Vorlíček do mandátové komise Ing. Jana Jakubce, Jaroslava Němce a Václava Kratochvíla, do návrhové komise navrhl Ing. Václava Blažka, Ing. Jiřího Pastyříka a Ing. Václava Zikmunda. Navržení členové komisí byli zvoleni všemi hlasy delegátů (delegáti byli před hlasováním seznámeni s počty mandátních hlasů).

2)      Kontrolu usnesení z minulé konference ČS CHPH provedl Ing. Václav Vorlíček. Není podstatných nesplněných bodů, pouze není dokončeno rozdělení výtěžku z CV.

3)      Zprávu o činnosti za období od minulé konference přednesl Ing. Václav Vorlíček. Mimo jiné se zabýval situací kolem zemského závodu 2011 a vyzval předsedy jednotlivých OS k vážné diskusi ohledně podmínek konání zemského závodu v příštích sezónách. Připomenul možný vliv přírodních katastrof na průběh závodů a doporučil širší kooperaci jednotlivých OS z důvodu ekonomiky závodního provozu. Dále zdůraznil nutnost provádění pravidelných a především průběžných kontrol v závodní sezóně, apeloval na zlepšení práce v zasazovacích střediscích, neboť zde je ve velké většině případů počátek případných nedostatků. V rámci projednávání zprávy byli schváleni jako členové výcvikové komise ČS – Zdeněk Dohnal, Zdeněk Masojídek, Jaroslav Němec a Petr Husák, členové dopravní komise ČS – Josef Bastl, Tomáš Bouška a Ing. Václav Vorlíček, členové sportovní komise ČMS za České sdružení – Petr Husák, Zdeněk Masojídek a Petr Selinger. Na základě podané informace o finančním výsledku CV 2011 v Hluku potvrdili delegáti schéma (schválené konferencí ČMS) pro dělení výtěžku z CV 1/3 ČMS, 1/3 ČS, 1/3 MSS.

4)      Zdeněk Dohnal zhodnotil průběh příprav závodní sezóny 2011, zvláště pak hovořil o diskusi k obsahu Propozic soutěží ČS a Propozic Zemského závodu. Současně přednesl pracovní alternativy pro přípravu propozic soutěží ČS a zemského závodu pro příští období, jejichž projednání bude předloženo podzimní konferenci. Dále seznámil delegáty konference se změnami Závodního řádu ČMS, platnými pro závodní sezónu 2011 v podobě jak je schválila Konference ČMS 7.1.2011 v Hluku.

5)      Petr Hora ml. prezentoval možnosti využití videokamery SONY HRD-CX 350 při dokumentaci startů poštovních holubů. Delegáti konference následně schválili doporučení Konferenci ČMS k doplnění Závodního řádu ČMS § 14, odst 5, tak, aby bylo možné ve výjimečných případech (nedostavení se osoby potvrzující start) použít dokumentaci videokamerou s programovým vybavením na určení souřadnic místa, kde se nachází, v závislosti na čase, který je snímán ze satelitních systémů.

6)      Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2010 přednesl pokladník ČS Václav Hrudka. Příjmy dosáhly výše 377.426,21 Kč a výdaje 246.162,-- Kč. Hospodaření ČS CHPH za rok.2010 bylo přebytkové a to v částce 131.264,21 Kč. K výsledku hospodaření se vyjádřil předseda revizní komise Jaroslav Neděla, konstatoval, že revizí pokladny nebylo zjištěno závad, pokladna je vedena zodpovědně a vzorně. Delegáti následně hospodaření ČS za rok 2010 schválili. Dále Václav Hrudka přednesl návrh čerpání rozpočtu pro rok 2011. Po diskusi k jednotlivým rozpočtovaným položkám a pozměňovacích návrzích byl rozpočet schválen s celkovými příjmy 225.000 Kč a celkovými výdaji 217.000 Kč. V rámci projednávání rozpočtu delegáti schválili pravidla poskytování půjček z prostředků ČS pro příští období. Půjčky budou poskytovány do maximální výše 100.000 Kč s úročením ve výši 4 %.

7)      Jaroslav Neděla přednesl zprávu RK ČS CHPH. Byla provedena revize pokladny ČS za rok 2010, závěry jsou citovány výše. Ve zprávě mimo jiné doporučil blíže specifikovat termín „oficiální závod“ uvedený v technických ustanoveních Propozic výkonnostních soutěží. Dále se pozastavil nad skutečností, že žádný z podnětů ze schůze ŘV ČS CHPH z 8.3. nebyl přednesen na Prezídiu ČMS (odpověděl Ing. Vorlíček – Prezídium mělo zkrácený pracovní program, všechny podněty budou předneseny na schůzi 12.4.) V závěru zprávy doporučil při tvorbě podmínek soutěží ČS pro příští období vycházet z podmínek FCI stanovených pro olympijské kategorie.

8)      Po obsáhlé diskusi k shora uvedenému návrhu Jiřího Fikara rozhodli delegáti konference hlasováním, že propozice zemských soutěží pro rok 2011 zůstávají v platnosti tak, jak byly vyhlášeny ŘV ČS CHPH. Nové návrhy podmínek soutěží pro rok 2012 projedná podzimní konference.

9)      Organizační záležitosti:

 

 

10)  Diskuse:

-         probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu, po vyčerpání programu byly

předneseny tyto příspěvky:

-         Ing. Jiří Pastyřík podal informaci o komunikaci s předsedou RK ČMS ohledně rozdělení mandátů na Konferenci ČMS dne 7.1.2011.

-         Ondřej Bukovický přečetl dopis OS Karlovy Vary, v kterém je vyjádřen nesouhlas s prací ŘV, především se skutečností, že zůstala zachována  podmínka účasti 50 chovatelů v závodě u soutěží vyhlašovaných v rámci ČS CHPH.

-         Ing. Blažek mimo jiné doporučil zrušit zemské řídící výbory a v rámci ČMS nechat působit jen jeden řídící orgán. Dále doporučil ve větší míře vycházet z podnětů členské základny a konečná rozhodnutí přijímat po důkladném projednání.

-         Ing. Václav Kasal doporučil změnit systém podávání informací z jednání FCI tak, aby se tyto informace dostaly k chovatelům co nejdříve. Dále konstatoval, že dochází k tendenčnímu informování o činnosti posuzovatelů a navrhl zařadit jako výstavní kategorii na CV standardní holuby bez limitu nalétaných km.

 

11) Ing. Václav Blažek přednesl návrh usnesení takto:

Konference schvaluje:

Konference bere na vědomí:

Konference ukládá:

-         výcvikové a dopravní komisi ČS připravit návrh propozic zemského závodu pro rok 2012, k projednání na podzimní konferenci 2011

-         výcvikové komisi ČS připravit návrh propozic zemských soutěží pro rok 2012 k projednání na podzimní konferenci 2011

-         členům sportovní komise ČMS za České sdružení připravit návrh podmínek pro výběrové řízení na dodavatele nového programu pro výpočty jednotlivých soutěží. S návrhem seznámit delegáty podzimní konference ČS.

-         jednotlivým OS dodržovat všechny zásady Závodního řádu ČMS včetně změn a doplňků schválených Konferencí ČMS ze dne 7. 1. 2011

-         členům Prezídia ČMS za České sdružení podat návrh na doplnění § 14, odst. 5, Závodního řádu ČMS ve smyslu textu bodu 5) zápisu z dnešní konference.

Usnesení bylo schváleno 46 mandáty přítomných delegátů.

 

 

Konferenci ukončil Ing. Václav Vorlíček v 14,15 hod. a popřál všem chovatelům úspěšnou závodní sezónu.

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Ing. Václav Vorlíček

                                                                                           předseda ŘV ČS CHPH