Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané  dne 8.3.2011  v restauraci U rozcestí ve Slivenci

 

Přítomni: Ing. Václav Vorlíček, Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Zdeněk Dohnal,

                Jaroslav Němec, Zdeněk Masojídek, Ing. Jan Jakubec

                RK ČS CHPH: Jaroslav Neděla

                Host: Petr Hora ml.

 

 

Schůzi zahájil v 18,00 hod. a její průběh řídil předseda ŘV Ing. Václav Vorlíček.

 

 

  1. Kontrolou plnění úkolů z minulé schůze ŘV bylo zjištěno, že noví členové ŘV sice nepředložili písemnou vizi své práce v řídícím výboru, ale všichni se k své představě o činnosti ŘV vyjádřili buď telefonicky, nebo přímo na dnešní schůzi. Zprávy o účasti na zemském závodu byly podány v termínu, popř. v náhradním termínu. Kontrola plnění dalších průběžných úkolů bude provedena na příštích schůzích ŘV.

 

  1. Petr Hora ml. přednesl prezentaci videokamery SONY HRD-CX 350, která je majetkem OS Louny. V programovém vybavení kamery je určení souřadnic místa, kde se nachází v závislosti na aktuálním čase, který je snímán ze satelitních systémů (bez možnosti lidského zásahu). Kapacita paměti kamery je 26 závodů po 30 minutách záznamu – údaje je možné následně přenést do paměti libovolného počítače. Cena této kamery včetně stojanu a přepravního obalu nepřesahuje 20.000 Kč. ŘV doporučuje využití tohoto systému pro dokumentaci startů poštovních holubů a pověřuje předsedu ŘV přednesením tohoto návrhu na Prezídiu ČMS.

 

  1. Zemská konference ČS CHPH se uskuteční 26.3.2011 ve Slivenci v 10,00 hod. Byl schválen návrh programu konference přednesený tajemníkem ŘV včetně organizačního a personálního zabezpečení. Byly rozděleny úkoly jednotlivým členů ŘV při přípravě zpráv a samotné organizaci konference.

 

  1. Předseda ŘV podal informaci o ekonomickém výsledku Celostátní výstavy v Hluku včetně návrhu MSS na rozdělení výtěžku z CV. S ohledem na rozpor mezi usnesením Konference ČMS ohledně dělení výtěžku z CV a návrhem MSS byli členové Prezídia ČMS za České sdružení zavázáni hlasovat na nadcházející schůzi Prezídia dne 9.3.2011 pro poměrné rozdělení výtěžku z CV (1/3 MSS, 1/3 ČS, 1/3 ČMS). S ohledem na skutečnost, že není uzavřeno rozdělení výtěžku z CV bylo další projednávání příprav CV 2012 odloženo na Konferenci ČS.

 

  1. Byla podána informace, že některá oblastní sdružení se v roce 2011 nezúčastní Zemského závodu z Bourges a v termínu ZZ zvolili jiné vypouštěcí místo pro mistrovství OS. S ohledem na tuto skutečnost bude Zemské konferenci doporučeno přijmout usnesení (pro rok 2012 a další), že v termínu konání zemského závodu (od pátku do neděle) nelze započítat do výsledkových listin všech stupňů žádný jiný závod mimo zemského závodu. Současně bude konferenci doporučeno zvýraznit ocenění zemského závodu z prostředků ČS.

 

  1. Organizační záležitosti:

-         Bylo projednáno znění § 17, odst. 1. Závodního řádu ČMS: vydání všech výsledků na úrovni vyšší než OS podléhá schválení ŘV zemského sdružení. Žádost o schválení musí být podána každoročně do 28.2. Řídící výbor rozhodl pro rok 2011 prodloužit výše stanovenou lhůtu pro oblastní sdružení začleněná do ČS CHPH do 25.3.2011 – aby kooperujícím uskupením, která ještě o schválení nepožádala, byla dána možnost schválení při jarní konferenci ČS. Současně byl předseda ŘV pověřen projednáním této skutečnosti v Prezídiu ČMS.

-         S ohledem na ceny pohonných hmot doporučuje ŘV Konferenci ČS stanovit cestovní náhrady ve výši 4,-- Kč za 1 km jízdy a dále stanovit zásady která organizační složka konkrétní cestovní náhrady vyplácí.

-         Předseda ŘV a pokladník ČS byli pověřeni jednáním s P. Husákem ml. za účelem stanovení podmínek smlouvy o zabezpečování průběžného umísťování výsledkových listin z jednotlivých závodů OS a kooperačních uskupení na webu ČMS.

 

  1. Diskuse

-         Z. Masojídek doporučil projednat v Prezídiu ČMS možnosti permanentní popularizace poštovního holubářství v periodickém tisku.

-         J. Neděla žádá o podání informace, kterým usnesením, na které Konferenci ČMS bylo odhlasováno schvalování propozic zemských soutěží řídícími výbory. Dále doporučil neposilovat pravomoce ŘV a Prezídia na úkor konferencí.

-         Diskusní příspěvky Ing. V. Vorlíčka, Ing. V. Blažka a V. Hrudky k organizační struktuře ČMS budou předneseny na Prezídiu ČMS dne 9.3.2011.

 

  1. Schůzi ukončil v 22,15 hod. Ing. V. Vorlíček.

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec

Schválil: Ing. Václav Vorlíček