Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané  dne 26.1.2011  v restauraci                                                                                                                                                                                 U rozcestí ve Slivenci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Přítomni: Ing. Václav Vorlíček, Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Zdeněk Dohnal,

                Jaroslav Němec, Zdeněk Masojídek, Ing. Jan Jakubec

Omluveni: Jaroslav Neděla

               

 

Schůzi zahájil v 18,00 hod. a její průběh řídil předseda ŘV Ing. Václav Vorlíček, nově zvoleným členům ŘV předal oficiální výtisky svazových dokumentů a upozornil, že doplňky schválené Konferencí ČMS ze dne 7.1. 2011 jsou zveřejněny na svazových stránkách.

 

  1. Po seznámení přítomných s obsahem § 16 Stanov ČMS bylo odsouhlaseno rozdělení zbývajících funkcí v ŘV takto: místopředseda Ing. Václav Blažek, tajemník Ing. Jan Jakubec, pokladník Václav Hrudka, výcvikář Zdeněk Dohnal, členové Jaroslav Němec a Zdeněk Masojídek. Výcviková komise bude pracovat ve složení Zdeněk Dohnal, Jaroslav Němec, Zdeněk Masojídek a Petr Husák.

Nově zvolení členové ŘV předloží do 15.2. 2011 Ing. Vorlíčkovi svoji představu o vlastní náplni práce pro nadcházející funkční období.

            Ing. Vorlíček doporučil jednotlivým členům ŘV aby jejich případné příspěvky na           

            internetových diskusních fórech byly v souladu s usnesením konferencí a řídícího

            výboru.

 

  1. Byly projednány a odsouhlaseny propozice Zemského závodu ČS CHPH pro rok      2011. Propozice budou umístěny na svazových stránkách. Zemský závod se uskuteční dne 2.7.2011 z Bourges, výsledky závodu budou vydány ve třech pásmech dle doletové vzdálenosti na holubník chovatele (nikoliv podle jednotlivých OS). S ohledem na skutečnost, že oblastní sdružení zapojená v mistrovství DT východních Čech mají schválený vlastní plán dlouhých tratí, podá předseda MDTVČ Ing. Blažek do 15.2.2011 zprávu, zda se tyto OS zúčastní Zemského závodu. Stejně tak učiní i předseda OS Prácheň Václav Hrudka. Výcviková komise navrhne svozová místa ZZ, obsazení startovací komise a koordinátory hlášení příletu holubů ze závodu. Řídící výbor k dnešnímu dni obdržel jednu nabídku na přepravu holubů na ZZ. Jedná se o OS Český západ. Zástupce MVČDT oznámil, že pokud se zúčastní ZZ, zabezpečí si dopravu vlastními dopravními prostředky.

 

  1. Byl projednán návrh propozic soutěží ČS CHPH přednesený Z. Dohnalem. Po obšírné diskuzi bylo rozhodnuto respektovat usnesení Konference ČS ze dne 14.11.2009 ohledně minimálního počtu chovatelů a minimálního počtu holubů nasazených na závod. Propozice soutěží ČS CHPH pro rok 2011 byly schváleny ve stejné podobě jako v roce 2010 Text propozic bude zveřejněn na svazových stránkách.

 

  1. Celostátní výstava poštovních holubů 2012 se uskuteční na výstavišti v Lysé nad Labem jako dvoudenní 20.-21.1. 2012. V případe, že by tento termín kolidoval s termínem Středoevropské výstavy, uskutečnila by se CV ve dnech 6.–7.1. 2012. Konferenci ČMS by bylo možné uspořádat v pátek 20.1. (6.1.) – v jednání je zajištění restaurace s dostatečnou kapacitou mimo areál výstaviště. Dodavatel pohárů pro CV bude určen na základě výběrového řízení – výběrová kriteria připraví výcviková komise do 26.3.2011. Ve stejném termínu provede výcviková komise inventarizaci výstavních klecí a krmítek, dále předloží návrh na obsazení výpočetního střediska CV. K dodání holubů do dražby na CV budou osloveni úspěšní čeští a moravští chovatelé.
  2. Informaci o závěrech Konference ČMS ze dne 7.1.2011 podal Ing. Jan Jakubec. Připomenul závazné termíny z usnesení: splatnost členských příspěvků je do 28.2.2011, do 15.2.2011 je nutné aktualizovat seznamy odběratelů Informačního zpravodaje, objednávky rodových kroužků a závodních gumiček je třeba podat do 30.4.2011, závodní plány jednotlivých OS se zasílají výcvikáři ČS Zdeňku Dohnalovi a Ing. Jaroslavu Novotnému nejpozději do 30.3.2011. V termínu nejpozději do 30.3.2011 je nutné přeměřit všechny doletové souřadnice chovatelů podle GPS systému na webu www.mapy.cz a zaslat k zveřejnění na svazových stránkách Ing. Jaroslavu Novotnému.

 

  1. Organizační záležitosti:

-         kromě nově odsouhlasených startovacích míst zveřejněných v zápisech z prezidia ČMS, je startovacím místem též Bochov

-         doprava holubů tvořících za ČS olympijskou kolekci, bude jednotlivým chovatelům, kteří tuto dopravu zajišťují, uhrazena z prostředků ČS CHPH sazbou 3Kč/ km (do svozového místa Brno)

-         Zdeněk Masojídek prověří parametry videokamery, která je používána v OS Louny k dokumentaci startů – zprávu podá na příštím ŘV

-         termín příští schůze ŘV je 8.3. 2011

-         jarní konference ČS CHPH se uskuteční 26.3.2011 ve Slivenci

-         zástupcům ČS v Prezidiu ČMS bylo uloženo iniciovat doplnění Stanov ČMS ve smyslu usnesení Konference ČMS z Lysé nad Labem 2010 a z Hluku 2011 ohledně vzniku nových oblastních sdružení

-         jarní konferenci ČS bude předložen návrh poskytovat půjčky z prostředků ČS do maximální výše 100 000 Kč

-         JUDr. Pavel Opatrný připraví k projednání na konferenci ČS CHPH návrh pravidel zveřejňování bodování holubů na CV a pravidla výběru reprezentační kolekce. Dále připraví návrh na doplnění zásad organizace a posuzování výstav poštovních holubů

-         zájemci o pořádání Zemské výstavy 2011 zašlou svoje návrhy na adresu tajemníka ČS CHPH do 20.3.2011. O pořadateli výstavy rozhodne konference dne 26.3.2011

-         závodní plán Českého maratón klubu je tento: Aachen (5.6.), S. Niklaas (18.6.) Bourges (2.7.), Oostende (16.7.), Troyes (30.7.).

 

  1. Schůzi ukončil Ing. Vorlíček ve 21,30

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec

Schválil: Ing. Václav Vorlíček