Z á p i s

Ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 4.12.2010 ve Slivenci.

 

Účast: Delegáti 17 OS ČS CHPH (nepřítomno OS Tábor) - viz prezenční listina,

           (všichni delegáti obdrželi při prezenci hlasovací lístky s mandátními hlasy)

ŘV       Josef Toušek, Václav Špilar, Václav Hrudka, Petr Husák, Ing. Jan Jakubec.

RK      Ing. Václav Vorlíček, Václav Kratochvíl, Jiří Fikar.

Hosté   Ing. Jan Konopčík, Josef Bastl, Josef Kondrys, kandidáti do voleb.

 

Program: viz pozvánka na konferenci

 

1)      Schůzi v 10,15 zahájil a řídil Josef Toušek. Po zahájení navrhl do mandátové a návrhové komise Václava Hrudku, Ing. Jiřího Pastyříka a Václava Davida, do volební komise navrhl Ing. Jana Jakubce, Petra Husáka a Václava Špilara. Navržení členové komisí byli zvoleni všemi hlasy delegátů.

2)      Kontrolu usnesení z minulé konference provedl Josef Toušek. Konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny.

3)      Zprávu o činnosti za období od minulé konference přednesl Josef Toušek. Mimo jiné uvedl, že sportovní dění ve svazu musí mít jednoduché a srozumitelné propozice, ale pokud tyto propozice nemají jasně ohraničená pravidla vedou k pomalé destrukci celého poštovního holubářství, dají se zneužít ve prospěch jedince, nebo celé organizace. V souvislosti s nedostatky v závodní dokumentaci v průběhu závodní sezóny 2010 je nutné zkvalitnit sledování startu poštovních holubů i za cenu uvolnění finančních prostředků z ČMS na pořízení modernějších prostředků. Jednoznačná věrohodnost závodních výsledků musí být naším cílem pro vyhodnocení výkonnostních i olympijských soutěží. Vyslovil přání aby z voleb do jednotlivých orgánů svazu vzešli osobnosti zásadové s pevným postojem a schopností hájit zájmy českých chovatelů. V závěru poděkoval za práci členům ŘV a RK. Nově zvolenému ŘV a RK popřál málo konfliktů a hodně nápadů pro rozvoj poštovního holubářství.

4)      Petr Husák zhodnotil průběh závodní sezóny jak z hlediska sportovního, tak z hlediska organizačního. Mimo jiné připomenul nedostatky, které se vyskytly v průběhu závodní sezóny a při zpracování výsledků výkonnostních soutěží. V závěru poblahopřál vítězům jednotlivých soutěží a všem chovatelům popřál úspěšnou sezónu 2011.

5)      Zprávu o čerpání rozpočtu k 30.11.2010 přednesl pokladník ČS Václav Hrudka. Příjmy dosáhly výše 374.424,98 Kč a výdaje 226.735,-- Kč. Hospodaření ČS CHPH k 30.11.2010 je přebytkové a to v částce 147.689,98 Kč. S výsledkem hospodaření k 31.12.2010 budou delegáti seznámeni po provedené revizi pokladny na příští konferenci. Dále pokladník navrhl schválit pro předsedu ŘV ČS CHPH paušál na proplácení telefonních hovorů ve výši 1.800,-- Kč na rok – návrh byl schválen. Dále navrhl aby přeplatek na platbách za závodní gumičky ve výši 0,30 Kč za kus byl převeden jednotlivým oblastním sdružením jako záloha na platby v roce 2011 – tento návrh byl schválen.

6)      Ing. Václav Vorlíček přednesl zprávu RK ČS CHPH . Zpráva je samostatnou přílohou tohoto zápisu.

7)      Ing. Jan Jakubec navrhl způsob a organizaci voleb tak, aby to odpovídalo jednotlivým ustanovením Stanov a Jednacího řádu ČMS CHPH. Oznámil, že podle sdělení mandátové komise je přítomno 18 delegátů s hlasem rozhodujícím a těmto delegátům bylo přiděleno celkem 49 mandátních hlasů – konference je tudíž způsobilá k provedení voleb. Delegáti rozhodli, že volba předsedy ŘV, předsedy RK, členů ŘV a na počátku voleb známého člena RK bude tajná. Další volby proběhnou aklamací (veřejně, zvednutím ruky).

-         předsedou ŘV ČS CHPH byl zvolen Ing. Václav Vorlíček (29 mand. hlasů)

-         předsedou RK ČS CHPH byl zvolen Jaroslav Neděla (41)

-         členy ŘV ČS CHPH byli zvoleni Václav Hrudka (49), Ing. Jan Jakubec (49), Jaroslav Němec (42), Ing. Václav Blažek (40), Zdeněk Dohnal (38) a Zdeněk Masojídek (32).

-         členem RK ČS CHPH byl zvolen Václav Kratochvíl (36).

         Dále pokračovaly volby aklamací

-         druhým členem RK ČS CHPH byl zvolen Jiří Fikar 

-         jako zástupci do Prezídia ČMS CHPH byli zvoleni Ing. Václav Vorlíček, Václav Hrudka, Ing. Jan Jakubec, Jaroslav Němec a Ing. Václav Blažek. Jako náhradník Zdeněk Dohnal.

-         jako zástupci do ÚRK ČMS byli zvoleni Jaroslav Neděla a Václav Kratochvíl. Náhradník Jiří Fikar.

-         Jako kandidát na funkci předsedy ÚRK ČMS CHPH byl zvolen Jaroslav Neděla.

-         Kandidaturu na funkci prezidenta ČMS nepřijal žádný z navržených kandidátů.

Po  provedených  volbách  se  ujal  řízení  konference  nově  zvolený  předseda  řídícího  výboru  Ing.  Václav  Vorlíček.

 

8)      Organizační záležitosti:

-         Byl schválen chovatel, kterému bude při Celostátní výstavě ČMS 2011 v Hluku uděleno čestné členství v ČMS.

-         Delegátům byla podána informace o možnosti pořádat v roce 2014 Evropskou výstavu. Po diskusi k tomuto tématu delegáti hlasováním nedoporučili pořádání této výstavy.

-         Na základě návrhu Prezídia ČMS o zvýšení ceny rodových kroužků rozhodli delegáti hlasováním doporučit Konferenci ČMS zvýšit cenu kroužku max. na 4,50 Kč s tím, že výtěžek  z prodeje  kroužků  by  byl  z  75 %  příjmem  příslušného  zemského  sdružení a z  25  %  příjmem  ČMS.

-         Hlasováním bylo stanoveno pořádat zemský závod v termínu 2.7.2011 s dopoledním startem nejpozději v 11,00 hod. K přepravě holubů budou vybrány dopravní prostředky s nejlepším zázemím pro přepravované holuby a povinností mít k dispozici zásobu krmiva minimálně na 2 dny.

-         K návrhu Prezídia ČMS na personální posílení 2 startovacích míst v Chebu se vyjádřil předseda OS Karlovy Vary Ondřej Bukovický. S ohledem na skutečnost, že pro Cheb je problém sehnat dalšího startéra doporučuje OS Karlovy Vary zrušit jedno startovací místo v Chebu a zřídit startovací místo v Sokolově, kde by byl startér zajištěn.

-         Oldřich Svoboda přednesl návrh na změnu znění § 14 Závodního řádu ČMS k tomu přednesl Ing. Václav Vorlíček alternativní návrh RK. Hlasováním rozhodli delegáti  doporučit k projednání na Konferenci ČMS v Hluku návrh RK.

-         Delegáti byli seznámeni s návrhem ŘV MSS CHPH přednesený RSDr. Zdeňkem Uherkem na finanční vypořádání celostátních výstav, schválený delegáty konference MSS tak, jak je uveden v zápise a následně i v usnesení z Konference MSS CHPH ze dne 26.11.2010 konané v Olomouci.

 

9)      Diskuse:

-         probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu, po vyčerpání programu byly

předneseny tyto příspěvky:

-         Josef Kondrys podal informaci o jednáních FCI a upozornil na připravované změny v hodnocení soutěží vyhlašovaných v rámci FCI. Informace o jednáních FCI jsou zveřejňovány v informačním zpravodaji Poštovní holub.

-         Ing. Jiří Pastyřík přednesl žádost OS Trutnov o poskytnutí půjčky z prostředků ČS CHPH na nákup dopravního prostředku – informaci o podmínkám k poskytnutí půjčky podal Václav Hrudka. Ing. Pastyřík doporučil delegátům za ČS postupovat jednotně při jednání na konferenci ČMS v lednu 2011. Dále navrhl aby zástupci ČS v Prezídiu ČMS a delegáti nadcházející Konference ČMS zahájili jednání o možnosti zřízení diskusního fóra na oficiálních svazových stránkách – oba tyto požadavky podpořili i ostatní delegáti.

-         Ondřej Bukovický oznámil, že OS Karlovy Vary nesouhlasí se zvýšením ceny rodových kroužků a doporučuje zrušit podmínku účasti 50 chovatelů v závodě u soutěží vyhlašovaných v rámci ČS CHPH – tento požadavek podpořil také Jiří Fikar.

-         Josef Bastl informoval o doporučení Klubu příznivců DT přes noc zvolit jako vypouštěcí místo pro zemský závod Bourges nebo Orleans.

-         Václav Špilar doporučil, v návaznosti na návrh nových podmínek celostátního mistrovství, přidat v soutěžích ČS alespoň jeden závod, který by všem chovatelům umožnil splnit podmínky pro olympijskou kategorii E.

-         Josef Toušek při projednávání podmínek zemského závodu navrhl zvážit možnost odpoledního vypuštění se startem tak, aby holubi uletěli první den závodu kolem 400 km.

-         Ing. Václav Kasal oznámil, že OS České Budějovice nesouhlasí se zvýšením ceny rodových kroužků a jako vypouštěcí místo pro zemský závod doporučují Oostende, dále doporučil změnit systém podávání informací z jednání FCI tak, aby se tyto informace dostaly k chovatelům co nejdříve. Konstatoval, že dosud nebyly zveřejněny informace o majetkoprávním vypořádání s Českým svazem chovatelů – požádal zástupce ČS v Prezídiu ČMS aby iniciovali poskytnutí těchto informací na celostátní konferenci, popřípadě v informačním zpravodaji.

 

11) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto:

 

Konference schvaluje:

 

Konference bere na vědomí:

 

Konference doporučuje delegátům ČS CHPH na nadcházející konferenci ČMS:

Usnesení bylo schváleno 46 mandáty (proti 3 mandáty).

 

Konferenci ukončil Ing. Václav Vorlíček v 15,30 hod.

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Ing. Václav Vorlíček

                                                                                           předseda ŘV ČS CHPH

 

 

 

 

příloha: zpráva RK ČS CHPH

 

 

 

Zpráva RK ke dni 4.12.2010.

 

 

I.

 

Pánové,tak jak jsem si pochvaloval na posledních dvou sezeních, že má RK pohovu, tak letošní rok byl docela zajímavý.Bohužel se zase potvrzuje, jací jsme borci v obcházení svazových dokumentů a čeho všeho jsme schopni.Za naší vydatné podpory – lépe řečeno tlaku – se podařilo stanovit , dá se říci nadpočetní počet vypouštěcích míst. Bylo vyhotoveno i vyhodnocení a četnost zůstala zachována. Kladem je řádné zaměření vypouštěcích míst . Určování vypouštěcích míst musí být přesné a je třeba ho dodržet a ne o své vůli měnit bez schválení organizátora.Není možné uvést jméno vypouštěcího místa bez uvedení souřadnic ( Hasselt ) , můžete si vybrat : Belgie,Holandsko,Německo.

Kázeňské přestupky a nedodržení dokumentů byly celkem tři : kontrola uložení kopií zasazovacích protokolů ( KL), zjištěný nedostatek je řešen v návrhu na doplnění ZŘ. Nedostatky zjištěné při vypouštění holubů u několika OS vyřešilo prezidium proti vůli našich zástupců tak , že to je ,jak to je .

Byla zjištěna závada a také řešena na EKS , kterou řešila určená komise OS Klatovy. Zjištěná závada na zařízení byla technického charakteru,takže konečné rozhodnutí podle dokumentů patří OS Klatovy.

 

II.

Kontrola pokladny : není uzavřený rok, proto kontrola pokladny nebyla provedena, ale věřím , že bude v pořádku.

 

III.

Kontrola usnesení : dá se říci , že jsme vše splnili , jen bych chtěl vyjádření k opravě výstavních klecí od OS Lidice.Seznam startovacích míst byl prověřen,připomínky nebyly závažné , vyřešily se.

 

IV.

Přál bych si , abychom se dohodli , že alespoň jeden rok zkusíme ty naše,podle někoho mizerné ,doklady dodržovat a pak je doplníme , jak to činíme letos v níže uvedené stati.

 

Doplnění závodního řádu.

Starty závodů,možnosti.

1)Jednoznačné potvrzení startéra v místě startu.OS musí vyčerpat všechny možnosti k jeho zajištění , v případě neúspěchu nalézt jiné startovací místo.

2)Náhradní krizové řešení :nákup něčeho, na což si nakupující nechá vystavit účtenku ne starší 60 minut od startu.

3)Samotná kamera není průkazným dokladem o startu. Je jen jedním z dokladů startovací zprávy(protokolu)při zavedení celého systému , např.Vidimtě nebo podobného.

4)Pořadatel je povinen  zajistit řádné dokladování každého startu.

 

Souřadnice , místa doletu:

Souřadnice chovatelů zveřejnit u všech OS na internetu , tak jak to má z části Slovensko.

Kopie nasazovacích listů:

Zasazovací list , nebo jak kdo chce protokol o zasazování, musí být ve voze , který veze holuby.Odkládané kopie kdekoliv a u kohokoliv během svozu není přípustné.

Technické závady na EKS :

Případnou technickou závadu během závodu doložit od autorizované opravny do 30-ti dnů od zjištění závady.Jinak tuto chybu neuznávat jako chybu zařízení , ale jako chybu chovatele – závod vyřadit.

Výpis telefonických hovorů :

Výpis nebo výpisy nejsou dokladem, pokud nebudou  ověřeny znalcem .

Je třeba sjednotit výklad ZŘ § 10,odst.8 s § 21/1/b.

 

Za RK  Ing.Vorlíček Václav