Z á p i s

 

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané 7. 9. 2010 ve Slivenci

 

Přítomni: Josef Toušek, Václav Hrudka, Václav Špilar, Petr Husák, Petr Selinger, 

                Ing. Jan Jakubec.

                Ing. Václav Vorlíček – předseda RK.

 

Hosté:     za OS Polabí Oldřich Svoboda – předseda OS, Vítězslav Truksa, Oldřich Šálek, 

                Jindřich Svoboda

                za OS Praha František Boušek – předseda OS

 

 

Program:   1.   Odvolání OS Polabí, OS Praha a OS Prácheň proti rozhodnutí ŘV ČS CHPH

2.      Informace o jednání ve věci žádosti L. Potůčka ze ZO Přeštice

3.      Zemská výstava

4.      Organizační záležitosti

5.      Diskuse

 

 

  1. Petr Husák objasnil přítomným důvody, pro které bylo rozhodnuto o vyřazení některých závodů OS Polabí, OS Praha a OS Prácheň z nadoblastních soutěží (viz. zápis ze schůze ŘV ČS CHPH ze dne 10.8.2010). Ing. Václav Vorlíček doplnil informaci o kontrolních zjištěních revizní komise z vyřazených závodů. Následně se vyjádřili jednotliví zástupci OS Polabí, OS Praha OS Prácheň k důvodům a okolnostem, které zapříčinily nedodržení ustanovení závodního řádu o startu u vyřazených závodů. ŘV ČS CHPH neshledal důvody ke změně svého rozhodnutí, neboť nedodržením platných ustanovení Závodního řádu ČMS došlo ke ztrátě důvěry ve výkony dosažené v předmětných závodech (bod 3. propozic výkonnostních soutěží ČMS pro rok 2010). Po doložení dokumentace startu závodu Maasmechelen ze dne 30.5.2010 předsedou OS Polabí, rozhodl ŘV ČS CHPH vyřadit tento závod z nadoblastních soutěží. Vzhledem k tomu, že se nejedná o disciplinární jednání má rozhodnutí řídícího výboru konečnou platnost, avšak s ohledem na závažnost dopadu této skutečnosti na širokou členskou základnu bylo rozhodnuto předat pravomoc konečného rozhodnutí ve věci odvolání OS Polabí, OS Praha a OS Prácheň mimořádné Konferenci ČS CHPH.

 

  1. Václav Špilar podal informaci o jednání, které proběhlo na základě žádosti L. Potůčka ze ZO Přeštice o přešetření dodatečného přiřazení čipu u holuba 08-035-756 při závodě Oostende 2010. Šetřením byla zjištěna technická závada na elektronickém systému konstatování. Disciplinární řešení nedostatků zjištěných při tomto jednání vůči vedoucímu zasazovacího střediska ZO Přeštice je v kompetenci výboru OS Klatovy.

 

  1. Ing. Jakubec podal informaci o jednání s předsedou OS Jihlava Jiřím Fikarem o přípravách na zajištění zemské výstavy 2010. Dále seznámil přítomné se zápisem č. 5/2010 ze schůze výboru OS Jihlava ze dne 15.8.2010, kde bylo projednáno organizační zabezpečení zemské výstavy. Zemská výstava se uskuteční 27.11.2010 v Polné. Propozice zemské výstavy a technickoorganizační zabezpečení výstavy je přílohou tohoto zápisu.

 

  1. Organizační záležitosti:

-         Pokladník ČS CHPH oznámil, že OS Louny dosud neuhradilo 7.000 ks závodních gumiček.

-         Mimořádná Konference ČS CHPH se uskuteční dne 2.10.2010 v 10,00 hod. v restauraci U rozcestí ve Slivenci.

-         Volební podzimní Konference ČS CHPH se uskuteční dne 4.12.2010 v 10,00 hod v restauraci U rozcestí ve Slivenci.

 

 

 

 

 

                                                                                        schválil Josef Toušek

                                                                                        předseda ŘV ČS CHPH

 

zapsal: ing. Jan Jakubec