Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané 10. 8. 2010 ve Slivenci

 

Přítomni: Josef Toušek, Václav Hrudka, Václav Špilar, Petr Husák, Jan Baláž, 

                Ing. Jan Jakubec.

                Ing. Václav Vorlíček – předseda RK.

Omluven Petr Selinger.

 

Program:   1.   Kontrola plnění úkolů uložených konferencí

2.      Zpráva pokladníka

3.      Příprava vyhodnocení soutěží ČS

4.      Organizační záležitosti

5.      Diskuse

 

  1. Kontrolu plnění úkolů uložených jarní Konferencí ČS CHPH provedl Josef Toušek. Prověření správnosti zaevidovaných startovacích míst na území ČR bylo provedeno na schůzi Prezídia ČMS dne 20.4.2010 – opravený seznam startovacích míst byl zaslán všem předsedům OS. Další aktualizace startovacích míst bude provedena po ukončení závodní sezóny – u některých více frekventovaných startovacích míst bude nutné ustanovit více jak jednoho startéra.

Termíny a místa školení pro přepravce holubů (dle požadavku delegátů jarní konference) byly jako příloha zápisu z jarní konference. Podle sdělení tajemníka ČMS však toto školení není pro přepravu poštovních holubů na závody povinné (viz. Zápis ze schůze Prezídia ČMS ze dne 20.4.2010).

 

  1. Pokladník ČS CHPH Václav Hrudka informoval o nesouhlasu předsedů jednotlivých OS s platbou kroužků a gumiček dle rozhodnutí Prezídia ČMS z 20.4.2010, neboť delegáti Konference ČMS konané 15.1.2010 schválili jinou výši úhrady. Vzhledem k rozporu mezi úhradou za kroužky a gumičky stanovenou Konferencí ČMS a Prezídia bylo rozhodnuto, že pokladník ČS provede zálohovou úhradu do pokladny ČMS dle cen stanovených Konferencí ČMS a případný doplatek bude uhrazen po konečném rozhodnutí orgány ČMS.

 

  1. Petr Husák a Ing.Václav Vorlíček podali informaci o kontrole doručené závodní dokumentace k jednotlivým závodům v rámci ČS CHPH. Většina kontrolovaných dokladů nevykazovala nedostatky, mimo níže uvedené:

a)      závody OS Polabí Andělská Hora (2.5.2010), Wertheim II. (6.6.2010, Wertheim V. (11.7.2010, Wertheim VI. (18.7.2010), Wertheim VII. (25.7.2010) se vyřazují z nadoblastních soutěží z důvodu porušení ustanovení § 14, odst. 3, 4, 5, Závodního řádu ČMS.

b)      předseda OS Polabí bude pozván na příští zasedání ŘV za účelem doložení dokumentace startu závodu Maasmechelen (Belg.) dne 30.5.2010.

c)      závod OS Praha Forchheim (12.6.2010) se vyřazuje z nadoblastních soutěží z důvodu porušení ustanovení § 14, odst. 3, 4, 5, Závodního řádu ČMS.

d)      závod OS Prácheň Bamberg (23.5.2010) se vyřazuje z nadoblastních soutěží z důvodu porušení ustanovení § 14, odst. 3, 4, 5, Závodního řádu ČMS.

e)      OS Klatovy se doporučuje zavést jednotný systém v zasílání 2. kopií zasazovacích listů pověřenému funkcionáři tak, aby byl v souladu se zněním § 9, odst. 2, Závodního řádu ČMS.

 

  1. Organizační záležitosti:

-         Bylo projednáno odvolání ZO Tuchlovice proti rozhodnutí výboru OS Lidice o vyřazení prvního holuba všem členům zasazovacího střediska Tuchlovice ze závodu Hockenheim (6.6.2010). Odvolání se vrací zpět OS Lidice k dalšímu projednání, neboť v souladu se zněním § 5 Disciplinárního řádu ČMS je odvolacím orgánem Konference OS Lidice.

-         Byla projednána žádost ZO Přeštice o přešetření dodatečného přiřazení čipu u holuba 08-035-756 při závodě Ostende 2010 chovatele L. Potůčka. V předložené dokumentaci byly zjištěny nesrovnalosti v souvislosti se zněním § 10, odst. 8, 12, Závodního řádu ČMS. Dokumentace se vrací k dalšímu projednání výboru OS Klatovy za účasti člena ŘV ČS CHPH Václava Špilara a člena RK ČS CHPH Václava Kratochvíla.

-         Bylo projednáno odvolání ZO Tachov proti rozhodnutí výboru OS Domažlice o vyřazení ZO Tachov ze závodu Schwabach (1.5.2010). Odvolání se vrací zpět do OS Domažlice k dalšímu projednání, neboť v souladu se zněním § 5 Disciplinárního řádu ČMS je odvolacím orgánem Konference OS Domažlice.

-         Bylo projednáno odvolání Zdeňka Píska proti rozhodnutí výboru Klubu příznivců dlouhých tratí přes noc o vyřazení zasazovacího střediska Roudnice nad Labem ze závodu Le Mans (24.7.2009). Odvolání se vrací zpět Klubu příznivců dlouhých tratí přes noc k dalšímu projednání, neboť v souladu se zněním § 5 disciplinárního řádu ČMS je odvolacím orgánem Konference klubu. Současně ŘV upozorňuje, že odvolání podala osoba, která není uvedena v článku 14, odst. 1, Jednacího řádu ČMS, tudíž se odvolacímu orgánu doporučuje postupovat v souladu s ustanovením § 8, odst. 5, písm. b) Disciplinárního řádu ČMS.

-         Byla projednána stížnost Jána Garančovského na postup OS Louny v případě incidentu mezi Zdeňkem Pískem a Jánem Garančovským, ke kterému došlo 27.3.2010 před Konferencí OS Louny v Lenešicích. ŘV konstatuje, že výše disciplinárního trestu uloženého výborem OS Louny Zdeňku Pískovi je neadekvátně nízká s ohledem na závažnost disciplinárního přestupku. Přes tuto skutečnost bylo nutné stížnost odložit, neboť napadené rozhodnutí výboru OS Louny nabylo právní moci dne 21.5.2010 a na základě ustanovení § 4, odst. 1, písm. e) Disciplinárního řádu ČMS není možné zahájit disciplinární jednání, ani v něm pokračovat, pokud již bylo ve věci pravomocně rozhodnuto.

-         tajemník ŘV byl pověřen jednáním s předsedou OS Jihlava o stavu příprav na uspořádání zemské výstavy 2010.

  1. Diskuse

-         diskuse byla vedena průběžně ke všem bodům programu.

 

 

 

                                                                                        schválil Josef Toušek

                                                                                        předseda ŘV ČS CHPH

 

zapsal: ing. Jan Jakubec