Z á p i s

Ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20.3.2010 ve Slivenci.

 

Účast: Delegáti 17 OS ČS CHPH (omluveni OS Praha a Trutnov) - viz prezenční listina, (všichni delegáti obdrželi při prezenci hlasovací lístky s mandátními hlasy)

ŘV       Josef Toušek, Václav Špilar, Václav Hrudka, Petr Husák, Jan Baláž, Petr Selinger, Ing. Jan Jakubec.

RK      Ing. Václav Vorlíček, Václav Kratochvíl, Jiří Fikar.

Hosté   Ing. Jan Konopčík, Josef Bastl.

 

Program: viz pozvánka na konferenci

 

1)      Schůzi v 10,15 zahájil a řídil Josef Toušek. Po zahájení oznámil přítomným, že dne 18.3.2010 zemřel dlouholetý chovatel, funkcionář a propagátor poštovního holubářství MUDr. František Vráblík. Po krátkém připomenutí chovatelské kariéry uctili přítomní jeho památku minutou ticha. .

2)      Do mandátové komise byli navrženi Ing. Jan Jakubec, Václav Špilar a Petr Husák. Do návrhové komise byli navrženi Václav Hrudka, Ing. Václav Blažek a Ing. Václav Zikmund. Navržení členové komisí byli zvoleni všemi hlasy delegátů.

3)      Kontrolu usnesení z minulé konference provedl Josef Toušek. Konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny mimo bodů k projednání v Prezídiu. Tyto body nebyly dostatečně projednány neboť od minulé konference se uskutečnila jen jedna schůze Prezídia a tyto se z časových důvodů na program nedostaly. Jednalo se o projednání dalších možností zlepšení výpočtů v nadoblastních soutěžích (problematika byla projednána ve výcvikové komisi za přítomnosti pana Škovrana a bude řešena v příštích sezónách), druhým bodem bylo projednání možnosti podat stížnost na činnost německých startérů (bylo projednáno s prezidentem ČMS – je nutné dodat konkrétní místa startů, jména startérů a charakter nedostatků).

4)      Zprávu o činnosti za období od minulé konference přednesl Josef Toušek. Konstatoval, že tato relativně krátká doba byla bohatá na holubářské aktivity zakončené celostátní výstavou. Po stránce organizační, ale i po stránce úrovně péče o návštěvníky byla vysoko nastavená laťka jak při zemské tak celostátní výstavě PH. Úroveň oblastních výstav je rozdílná a je do značné míry odvislá od ekonomické síly OS, nebo ZO, které bylo uspořádání výstavy přiděleno. Zlepšit by se měla činnost posuzovatelské komise především při přípravě posuzovatelů na posuzování oblastních výstav. Kladně hodnotil skutečnost, že se na svazové konferenci podařilo schválit změny v propozicích celostátních soutěží, Závodního řádu a statut „Komisaře vypouštění“. Následně schůze Prezídia schválila seznam startovacích míst na území České republiky. Vyjádřil přesvědčení, že provedené změny pomohou stabilizovat členskou základnu v jednotlivých OS a přispějí k dlouhodobým kooperačním dohodám. V druhé části zprávy Josef Toušek zdůraznil přínos k popularizaci chovu poštovních holubů, kterého bylo dosaženo ziskem 2. místa v soutěži státu na Středoevropské výstavě PH v Polsku, ale i vítězstvím holouběte K. Klemense v hlavním závodě v testovací stanici Milion dollar v Jihoafrické republice. Za velmi pozitivní posun v napravení vztahů mezi Českým svazem chovatelů a Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů lze považovat zapůjčení výstavních klecí na CV 2010 a jejich následné odkoupení (z prostředků ČS CHPH). Využitím nakoupených klecí se zlepší manipulace s jednotlivými vystavenými holuby a zvýší se estetický dojem z výstavy. Dále připomenul volební rok 2010 a vyzval členskou základnu aby volili do funkcí chovatele rozvážné, pracovité a znalé problematiky chovu PH. Funkcionáři vzešlí z podzimních voleb by měli být schopni respektovat vývoj a demokratické principy ve prospěch většiny a neprosazovat jen svoje, popřípadě menšinové zájmy.V samotném závěru vyjádřil přesvědčení, že ze svazového života nevymizí již tak podlomená soudržnost založená na důvěře a kamarádství.

5)      Petr Husák mimo jiné připomenul termín 31.3.2010 k nahlášení závodních plánů (včetně případných kooperací), školení vedoucích zasazovacích středisek, zakončené testem ze znalostí Závodního řádu ČMS musí být provedeno do 15.4.2010. Vozidla zajišťující přepravu holubů na ZZ Ostende musí být na místě startu v den vypuštění v 00,00 hod., zprávu o příjezdu podají průvodci Václavu Špilarovi formou SMS. Startovací komise pro zemský závod Oostende bude pracovat ve složení Václav Špilar, Ing. Václav Vorlíček, Petr Selinger. Přepravu holoubat reprezentujících ČS CHPH na MS holoubat v Polsku do svozového uzlu Brno zajistí předseda OS Domažlice Ivan Voneš (tel. 737 828 880) – odjezd je 16.4.2010 v 17,00 ze Slivence (od domu Ing. V. Vorlíčka).

6)      Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2009 přednesl pokladník ČS Václav Hrudka. Příjmy dosáhly výše 535.544,83 Kč a výdaje 458.354,-- Kč. Hospodaření v roce 2009 bylo přebytkové a bylo dosaženo zisku 77.190,83 Kč. Rozpočet na rok 2010 je koncipován opět jako přebytkový. Při plánovaných příjmech 267.506,-- Kč a výdajích 182.500,-- Kč by mělo být dosaženo zisku 85.006,-- Kč. Navržený rozpočet byl schválen všemi mandáty přítomných delegátů konference.

7)      Ing. Václav Vorlíček přednesl zprávu RK ČS CHPH . Při kontrole pokladny nebyly zjištěny žádné nedostatky a RK doporučila konferenci schválit výsledek hospodaření. Následně delegáti konference všemi mandáty přítomných schválili čerpání rozpočtu za rok 2009. Při výběru startovacích míst se objevila místa, která nebyla odsouhlasena příslušnou OS a objevily se souřadnice končící dvojčíslím 00 vteřin a 30 vteřin (což je již více jak rok nepřípustné). K případným změnám startovacích míst může docházet po reálném vyhodnocení letošní sezóny, ale ne pod mediálním tlakem (viz. závod holoubat Bochov). V souvislosti s CV 2010 Ing. Vorlíček vysoce ocenil týmovou práci výstavního výboru a skutečnost, že se na svazové konferenci podařilo přijmout rozhodnutí snižující možnosti dalšího dělení oblastních sdružení. V závěru vyslovil přání aby do podzimních voleb šla skupina lidí stejných kvalit, ne-li lepší těch, kteří byli ve funkcích dosud.

8)      Zhodnocení Zemské výstavy 2009 v Kladně a Celostátní výstavy 2010 v Lysé nad Labem provedl Josef Toušek. Obě výstavy měly vysokou úroveň. Organizátoři zemské výstavy se svého úkolu zhostili velice dobře i přes skutečnost, že byli v časové tísni z důvodu dalšího komerčního využití prostor, v nichž se uskutečnila výstava. Účast na zemské výstavě byla nižší z důvodu nepříznivého počasí, ale ti návštěvníci, kteří dorazili vyjadřovali spokojenost. Celostátní výstava navázala na loňský rok co do kvality zázemí a servisu pro návštěvníky, proti minulé výstavě se podařilo dosáhnout velice pěkného ekonomického výsledku – výnos z výstavy byl 92.874,-- Kč. Zisku bylo dosaženo především díky úsporám služeb výstaviště, díky příjmům z pronájmu stánků prodejců a tombole. V závěru hodnocení vyslovil Josef Toušek poděkování všem členům výstavního výboru za odvedenou práci a členům ZD Rosice za zajištění velice kvalitního občerstvení. Po zhodnocení obou výstav se rozvinula živá diskuse především k vystavování standardních holubů bez splněného limitu nalétaných km. Převážil názor, že pokud tato kategorie nebude v oficiálních propozicích FCI pro vystavování na Olympiádě, nebylo by účelné pokračovat v dalším vystavování holubů bez splněného limitu.

9)      Organizační záležitosti:

-         Delegáti konference byli seznámeni se zápisy ze schůzí Prezídia ČMS a ŘV ČS CHPH od poslední konference.

-         Přítomní byli detailně seznámeni s rozborem členské základny na základě podaných evidencí od jednotlivých oblastních sdružení dle stavu k 1.1.2010. V současné době ČS CHPH sdružuje 19 oblastních sdružení, v nichž realizuje svoji zájmovou činnost 2076 chovatelů, z toho je 72 chovatelů mladších 18 roků..

-         Zemská výstava 2010 se uskuteční dne 27.11.2010. Pořádáním výstavy bylo pověřeno Oblastní sdružení Jihlava.

-         Na základě přípisu ze dne 7.2.2010 bylo konstatováno, že OS České Budějovice splnilo úkol stanovený ŘV ČS CHPH ohledně zajíždění dopravním prostředkem do všech zasazovacích středisek začleněných do OS.

-         Byl projednán písemný příspěvek OS Sever ke změnám stávajících propozic nadoblastních soutěží. Konference nedošla k závěru, že by se měla schválená pravidla výkonnostních soutěží v současné době měnit.

-         Harmonogram volebních schůzí všech stupňů bude předsedům jednotlivých oblastních sdružení zaslán tajemníkem ČMS v průběhu měsíců června a července 2010.

-         Vyhodnocení sezóny 2010 Českého maratón klubu proběhne při konání zemské výstavy 27.11.2010.

-         V rámci České republiky provádí 6 organizací kurzy k získání způsobilosti pro řidiče a průvodce podle článku 17, odstavec 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Seznam těchto organizací, včetně kontaktních osob, telefonů a elektronických adres obdrží předsedové OS jako přílohu k tomuto zápisu.

-         V průběhu CV 2010 došlo v dosavadní historii pořádání CV k zcela bezprecedentní a zvláště zavržení hodné události a to k ukradení donáškového koše OS České Budějovice. Delegáti konference nad touto skutečností vyjádřili zklamání a shodli se na tom, že postiženému chovateli je nutné vzniklou škodu uhradit s tím, že škodu uhradí mateřská OS České Budějovice.

-         Výstavní klece nakoupené od ČSCH budou uskladněny v prostorách OS Lidice. OS Lidice zajistí dokompletování klecí, popřípadě nutné opravy. Úhrada odpracovaného času bude provedena z prostředků ČS CHPH částkou 50 Kč za 1 hodinu.

-         Podle zatím neoficiálních informací bude v roce 2010 činit odměna německým startérům 12 Eur za jeden dopravní prostředek, v případě startu dvou dopravních prostředků bude úhrada 6 Eur za dopravní prostředek (tj. 2 x 6 Eur) a při startu více dopravních prostředků bude úhrada 5 Eur za dopravní prostředek.

10)  Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu, po vyčerpání programu byly vzneseny tyto připomínky:

-         Jaroslav Neděla vznesl připomínku, že publikované znění svazových dokumentů je odlišné od toho, které bylo schváleno na konferenci ČMS. Dále navrhl aby tajemník ČMS nebyl v příštím volebním období členem Prezídia. Doporučil vypracovat metodiku kontrolní činnosti.

-         Stanislav Sunkovský upozornil, že OS Polabí, Lidice a Karlovy Vary dosud neuhradily platby za závod Callle. Dále informoval o stížnosti ZO Roudnice na porušení Závodního řádu při závodě Klubu příznivců dlouhých tratí přes noc – stížnost byla předána k prověření revizní komisi Klubu příznivců DT.

-         Ondřej Bukovický oznámil, že startovací místo Karlovy Vary – Olšova Vrata je uvedeno na oficiálním seznamu startovacích míst, ale s OS to nebylo projednáno, ani startér pan Kraft o tom, že je uveden jako startér nic neví. Obdobná situace je u startovacího místa Stará Voda (startér František Balogh).

-         Václav Špilar upozornil na skutečnost, že výsledky nadoblastních soutěží byly na internetu zveřejněny pouze 14 dnů, přestože program na jejich výpočet je majetkem ČMS.

-         Oldřich Svoboda seznámil delegáty se systémem propagace poštovního holubářství v OS Polabí a dále informoval, že v OS mají zpracován manuál pro přepravce pro případ kontrol ze strany Německých úřadů,

-         Ing. Václav Kasal doporučil pokračovat ve vystavování standardních holubů bez splněného limitu a dále rozšiřovat kategorie vystavovaných holubů.

-         Josef Havlík, ing. Jan Konopčík a Vlastimil Váňa promluvili o svých zkušenostech ohledně povinného proškolování přepravců v oblasti přepravy zvířat.

11)  Václav Hrudka přednesl návrh usnesení, který konference schválila všemi mandáty přítomných delegátů takto:

 

Konference schvaluje:

o       volbu návrhové komise a mandátové komise

o       kontrolu usnesení z minulé konference

o       návrh čerpání rozpočtu v roce 2010

o       zprávu předsedy revizní komise včetně roční uzávěrky za rok 2009

o       Ivana Voneše jako dopravce kolekce holoubat pro mistrovství světa v Polsku, včetně proplacení cestovních výloh do svozového uzlu Brno 3,-- Kč za 1 km.

o       OS Lidice jako dodavatele opravy výstavních klecí ČS CHPH se sazbou 50,-- Kč za odpracovanou hodinu.

o       OS Jihlava jako pořadatele Zemské výstavy 2010 v Polné dne 27.11.2010.

o        

Konference bere na vědomí:

o       zprávu předsedy ŘV ČS CHPH

o       zprávu vycvikáte ČS CHPH

o       příspěvky z diskuse uvedené v zápise

Konference ukládá ŘV ČS CHPH:

o       prověřit seznam startovacích míst v ČR, označit ta která byla do seznamu zapsána bez vědomí příslušné OS a popřípadě zahájit kárné jednání s osobou, která toto umožnila,

o       zjistit termíny školení dopravců ohledně přepravy zvířat na Veterinární správě.

 

 

Konferenci ukončil Josef Toušek v 14,45 hod.

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Josef Toušek

                                                                                       předseda ŘV ČS CHPH