Z á p i s

 

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané 16. 2. 2010 ve Slivenci

(rozšířené o členy výstavního výboru Celostátní výstavy ČMS CHPH 2010)

 

Přítomni: Josef Toušek, Václav Hrudka, Václav Špilar, Petr Husák, Jan Baláž, Petr Selinger, Ing. Jan Jakubec – členové ŘV ČS CHPH.

                Ing. Václav Vorlíček – předseda RK.

 

Hosté:      František Boušek, Ing. Jan Konopčík,

Omluvení hosté: Ing. Václav Švec, Ing. Václav Blažek, Ing. Václav Kasal, Michaela Mecerová.

 

Program:   1.   Vyhodnocení Celostátní výstavy ČMS CHPH 2010

2.      Vyhodnocení Zemské výstavy ČS CHPH 2009

3.      Informace o konání Středoevropské výstavy PH

4.      Příprava Zemské konference

5.      Organizační záležitosti

6.      Diskuse

 

1.      Celostátní výstava. Zhodnocení průběhu a výsledků Celostátní výstavy 2010 provedl Josef Toušek. Konstatoval, že výstava splnila svůj chovatelský i společenský účel. Podařilo se udržet, tak jak v minulém roce, vysoký standard v prostorách pro vystavené holuby i v zázemí pro širokou chovatelskou veřejnost. Proti loňskému roku bylo dosaženo také výrazně lepších ekonomických výsledků. Celostátní výstava byla zisková v částce 92.874,- Kč. Tohoto zisku bylo dosaženo i přes skutečnost, že proti roku 2009 se zúčastnilo výstavy méně chovatelů (v roce 2009 bylo na CV 1145 návštěvníků a v roce 2010 to bylo 1062 návštěvníků). Celkově příznivého finančního výsledku bylo dosaženo především díky úsporám na službách, které poskytuje výstaviště, ale také díky příjmům z pronájmu stánků (které byly v minulém roce v režii výstaviště) a také díky příjmu z tomboly. Detailní vyúčtování výdajů a příjmů CV 2010 bude předloženo Prezídiu ČMS na jeho schůzi dne 23.2.2010. Na závěr Josef Toušek poděkoval za dobře odvedenou práci všem členům výstavního výboru a všem chovatelům, kteří se podíleli na úspěšném zvládnutí příprav a průběhu CV.

 

2.      Zemská výstava. Zhodnocení průběhu a výsledků Zemské výstavy 2009 provedli Josef Toušek a Ing. Jan Konopčík. Pro výstavu byly zvoleny velice vhodné prostory a po stránce organizační byla dobře zvládnuta. Negativně se projevila, především na ekonomickém výsledku, nízká účast chovatelů (zapříčiněná nepříznivým počasím). Výstavy se zúčastnilo celkem 127 návštěvníků. V diskusi k tomuto bodu doporučil Václav Hrudka pro pořádání příštích zemských výstav zlepšit označení výstavních klecí a nepřipuštění holubů bez splněných výstavních podmínek na výstavu. Dále doporučil zavedení jednotného systému ve vyplňování výstavních karet (tak jak je tomu na CV) – garantem úplnosti a správnosti údajů musí být domovské OS vystavujících chovatelů.

 

3.      Středoevropská výstava. Informaci o konání Středoevropské výstavy PH, která se uskutečnila ve dnech 29.1. – 31.1. 2010 v Sosnowieci podal Petr Husák. Kolekce ČMS dosáhla velice pěkných výsledků, celkové výsledky výstavy byly publikovány na internetových stránkách ČMS. Nejúspěšnější chovatelé budou pozváni k ocenění  na zasedání Prezídia ČMS. Negativně se na výstavě projevila skutečnost, že pořadatel výstavy zvolil prostory, které kapacitně neodpovídaly počtu návštěvníků a tudíž komfort pro návštěvníky byl v porovnání s CV v Lysé n. Labem daleko nižší.

 

4.      Zemská konference. Zemská konference ČS CHPH se uskuteční v sobotu 20. března 2010 v 10,00 hod. ve Slivenci. Konference se zúčastní předsedové OS jako statutární zástupci a výcvikáři OS jako hosté.** V rámci přípravy konference byla odsouhlasena startovací komise pro Zemský závod Ootende 2010 ve složení Václav Špilar (předseda), Petr Serlinger a Ing. Václav Vorlíček. Přepravní prostředky musí být na místě startu nejpozději v den startu v 00,00 hod a posádky vozidel budou informovat o příjezdu Václava Špilara prostřednictvím SMS.

** - z důvodů kapacity sálu opravil 1.3. Ing. Jakubec

5.      Organizační záležitosti:

-         Školení k provádění dopingových kontrol u poštovních holubů se za ČS CHPH zúčastní RNDr. Eva Nováková. Vzhledem ke svému vzdělání (magisterské v oboru biologie a doktorské v oboru parazitologie) a vzhledem k dosavadní profesní praxi (Biologické centrum Parazitologického ústavu Akademie věd ČR) má Eva Nováková veškeré předpoklady k provádění případných dopingových kontrol.

-         Byl projednán návrh na omezení věkové hranice u členů zasazovacích a vyhodnocovacích komisí. Prezídiu ČMS bude předložen návrh aby funkci člena zasazovací a vyhodnocovací komise mohli vykonávat chovatelé starší 12 roků.

-         Přítomní byli informování o vývoji členské základny. Podrobný rozbor bude přednesen na konferenci.

-         Správce zámku Bon-Repos, Ptačí Hůrka, obec Čihadla u Staré Lysé požádal o účast na diskusním setkání k chovatelství a sokolnictví. Toto setkání se uskuteční 21. 3. 2010 a za ČS CHPH se ho zúčastní František Boušek – předseda OS Praha. Další setkání je plánováno na měsíc září 2010.

-         Po zhodnocení ohlasů na vystavení standardních holubů bez splněných výstavních limitů na CV 2010 bylo rozhodnuto doporučit Prezídiu ČMS nepokračovat ve vystavování této kategorie na příštích celostátních výstavách.

 

6.      Diskuse

-         diskuse byla vedena průběžně ke všem bodům programu.

-         Ing. Vorlíček doporučil před každou schůzí překontrolovat splnění úkolů z minulých jednání. K tomu Josef Toušek odpověděl, že se tímto způsobem postupuje.

 

 

 

 

 

                                                                                        schválil Josef Toušek

                                                                                        předseda ŘV ČS CHPH

 

 

zapsal: ing. Jan Jakubec