Z á p i s

Ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 14.11.2009 ve Slivenci.

 

Účast: Delegáti všech 19 OS CHPH - viz prezenční listina,

           (všichni delegáti obdrželi při prezenci hlasovací lístky s mandátními hlasy)

ŘV            Josef Toušek, Václav Špilar, Václav Hrudka, Petr Husák, Jan Baláž,

Ing. Václav Švec, Ing. Jan Jakubec.

RK            Ing. Václav Vorlíček, Václav Kratochvíl, Jiří Fikar.

Hosté            Ing. Jan Konopčík, omluven byl Josef Bastl

 

Program: viz pozvánka na konferenci

 

1)      Schůzi v 10,15 zahájil a řídil Josef Toušek. Po zahájení navrhl doplnit program uvedený na pozvánkách o přednesení informace o činnosti Českého maratón klubu a Klubu příznivců dlouhých tratí přes noc. Doplnění programu bylo schváleno všemi hlasy delegátů.

2)      Do mandátové a volební komise byli navrženi Ing. Jan Jakubec, Václav Špilar a Jan Baláž. Do návrhové komise byli navrženi Ing. Václav Švec, Václav Hrudka a Ing. Václav Vorlíček. Navržení členové komisí byli zvoleni všemi hlasy delegátů.

3)      Kontrolu usnesení z minulé konference provedl Josef Toušek. Konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny mimo doporučení pro OS České Budějovice ohledně svozu holubů na závody v závodní sezóně 2009. OS České Budějovice doporučení obsažené v usnesení z minulé konference nerespektovalo.

4)      Zprávu o činnosti za období od minulé konference přednesl Josef Toušek. Konstatoval, že závodní sezóna proběhla bez zásadních problémů a nebylo nutné řešit závažná porušení Závodního řádu, popřípadě dalších svazových dokumentů. Zdůraznil, že není možné nečinně přihlížet dalšímu rozmělňování oblastních sdružení, neboť by to vedlo k úbytku členské základny, rozpadu ZS a zániku slabších ZO. Zabýval se též zkvalitněním jednotlivých soutěží a ocenil návrhy výcvikové komise, které lze považovat za pozitivní posun pro zajištění větší objektivity soutěží. Konstatoval, že pokud nechceme tyto soutěže dále znevažovat, musíme stanovit alespoň minimální hranici soutěžících chovatelů pro závody započtené do soutěží ČS ale i NM. Vysoce ocenil účast naší kolekce na druhém ročníku MS holoubat a blahopřál oceněným chovatelům. V závěru pozval všechny chovatele k účasti na Zemské výstavě 2009 v Kladně a Celostátní výstavě 2010 v Lysé n. Labem, současně vyjádřil přesvědčení, že si všichni odnesou domů hezké vzpomínky na tyto akce.

5)      Petr Husák seznámil delegáty s návrhem propozic soutěží ČS CHPH pro rok 2010. Propozice byly projednány ve výcvikové komisi a ŘV ČS CHPH. Po obsáhlé diskusi především k minimálnímu počtu chovatelů a minimálnímu počtu nasazených holubů byly propozice schváleny. Dále Petr Husák seznámil přítomné s doporučeními výcvikové komise ČMS CHPH ohledně celostátního mistrovství a z toho vyplývajících podmínek propozic NM. Konstatoval též, že vyhlášením oficiálních startovacích míst v Německu v roce 2009 vznikly našim chovatelům nemalé potíže jak organizační tak především finanční. V rámci diskuse k doporučením výcvikové komise byly probrány i otázky stabilizace členské základny, vzniku nových OS a dalšího vývoje závodní činnosti, též bylo poukázáno na stárnoucí program pro výpočet výsledků závodů poštovních holubů vzhledem k dnešním počítačovým systémům.

6)      Zprávu o činnosti ČMK přednesl Ing. Jan Konopčík. Sezóna 2009 neměla větších negativ, v rámci klubu byl odsouhlasen návrh na neměnnost výpočtu mistrovství ČMK po dobu 5 let tj. do roku 2014. Vyhodnocení sezóny 2009 bude provedeno při Zemské výstavě V Kladně 12.12.2009. Zde budou rovněž vystaveni holubi nejúspěšnějších chovatelů a vítězové jednotlivých závodů. Seznámil přítomné též se závodním plánem ČMK pro rok 2010.

7)      Informaci o činnosti Klubu příznivců DT přes noc přednesl za omluveného Josefa Bastla Petr Husák. Klub byl ustanoven v roce 2009 a má za sebou první sezónu. Přes potíže při prvním závodu se podařilo uskutečnit všechny plánované starty. Přítomné Petr Husák požádal o podporu a propagaci klubu a rovněž přednesl seznam předpokládaných vypouštěcích míst v roce 2010.

8)      Václav Hrudka přednesl zprávu o čerpání rozpočtu ČS CHPH za prvních deset měsíců roku 2009. K 31. 10. 2009 je rozpočet přebytkový v částce 117.725 Kč. Splátky půjček jednotlivých oblastních sdružení a testovací stanice jsou plněny dle schválených splátkových kalendářů. Na zemský závod Oostende 2009 bylo nasazeno o 950 holubů méně než bylo nahlášeno před sezónou (a také zaplaceno jako úhrada dopravy ZZ ze strany ČS CHPH). Po diskusi k úhradě přepravy na zemský závod bylo odsouhlaseno neposkytovat v příštích letech úhradu přepravy z prostředků ČS CHPH. O. Svoboda doporučil v diskusi k tomuto bodu aby ušetřené finanční prostředky byly použity na zkvalitnění kontrolní činnosti a zlepšení výpočtů zemských soutěží.

9)      Ing. Václav Vorlíček přednesl zprávu RK ČS CHPH . Celá zpráva je přílohou tohoto zápisu. V rámci diskuse ke zprávě RK byla projednána kvalita rodových kroužků, požadavky na rychlé vydání nových svazových dokumentů, vhodnost termínu svazové konference při celostátní výstavě a návrh na změnu termínu Zemského závodu 2010. Hlasováním bylo rozhodnuto, že již vyhlášený termín zemského závodu 26.6.2010 se nemění.

10)  Informaci o přípravě Zemské výstavy 2009 v Kladně podal předseda OS Lidice Ladislav Unger. Účast na výstavě projednal osobně výcvikář OS Lidice se všemi výcvikáři jednotlivých OS. Dle informací z OS se předpokládá, že bude vystaveno cca 150 holubů. Závěrem vyzval L. Unger chovatelskou veřejnost k hojné účasti na výstavě.      

11)  O průběhu příprav na CV 2009 informoval Josef Toušek. Příprava probíhá dle schváleného harmonogramu, v nadcházejícím období je třeba ve větším rozsahu se věnovat propagaci výstavy. S ohledem na možnost přístupu mladistvých na výstavu bude přehodnocen systém prodeje losů do tomboly. O prodej holubů na výstavě je větší zájem než se předpokládalo, zvýšená potřeba klecí na prodej holubů bude řešena výpomocí z OS Plzeň.Vzhledem k odsouhlasenému termínu konání svazové konference na pátek 15.1.2010 se předpokládá začátek v 8,30 hod.

12)  Organizační záležitosti:

13) Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu, po vyčerpání programu byly vzneseny tyto připomínky:

-         Josef Havlík přednesl návrh aby byli do výsledků OS zařazeni též zahraniční chovatelé – v současné době to není možné, byla by nutná změna Stanov.

-         Ivan Voneš navrhl projednat v Prezídiu ČMS možnost podání stížnosti na činnost některých startérů v Německu. K tomuto požadavku se přidali další delegáti.

-         Václav Špilar konstatoval, že závod holoubat z Berlína je problematický jak z hlediska vzdálenosti (pro část oblastních sdružení), tak z hlediska příliš brzkého startu (pro všechny OS).

-         Petr Husák informoval o Středoevropské výstavě v Sosnowieci, která se uskuteční ve dnech 29.1 – 31.1. 2010. Kolekce na tuto výstavu bude vybrána na CV v Lysé nad Labem.

-         Ing. Václav Kasal požádal aby do zápisu bylo uvedeno, že nesouhlasí s odůvodněním rozhodnutí Prezídia ČMS o ustanovení OS Horácko.

 

14) Ing. Václav Švec přednesl návrh usnesení, který konference schválila všemi hlasy přítomných delegátů takto:

Konference schvaluje:

Konference bere na vědomí:

Konference ukládá ŘV ČS CHPH:

-         projednat další možnosti výpočtů výsledků závodů a soutěží

-         projednat v Prezídiu ČMS možnost podání stížnosti na činnost některých startétů v Německu.

Konference zve k účasti všechny chovatele na Celostátní výstavě v Lysé nad Labem ve dnech 15. – 16. ledna 2010 a Zemské výstavě v Kladně dne 12. prosince 2009.

 

 

Konferenci ukončil Josef Toušek v 15,00 hod.

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Josef Toušek

                                                                                       předseda ŘV ČS CHPH

 

 

 

příloha: Zpráva RK ČS CHPH


Zpráva KRK.

 

 

Pánové,

KRK měla letos docela leháro,dořešila Aš p.Fialu ,i když s trochou problémů.Vrátila spolu  s ŘV OS Louny k vyřešení problému p.Vincence.

V obou případech se prokázal nezájem funkcionářů o pořádné prostudování dokumentů i když tady bych dával velkou vinu prezidiu,které slíbilo v září vydání „Dokumentu“,zatím se nám o nich zdá.Myslíte si,že by se to mělo obejít bez připomínek na konferenci??

Takových nedostatků je více –Jihlava zápis,oprava souřadnic atd.V případě potřeby doložíme.

RK provedla,i když to nebylo v zápise z Jihlavy,kontrolu souřadnic,vysloužila si za to pěkně ostrou kritiku.Špičkovým funkcionářům se otevřená výtka moc nelíbí,ale vypouštět holuby na rybníku ,to se opravdu nedá a také souprava v místě startu nemůže mít jiné souřadnice u tahače a jiné u vleku.Z velké části se to podařilo opravit,ale proč na toto nikdo neupozornil v zápise při informaci,že se nedá vypouštět v Berouně na mostě,v Kocelovicích na rybníce,ve Slaném na parádním náměstí atd.,toto nikomu nevadilo,až někomu,kdo to neschroupnul.A od toho se odvinul problém“Chytil“,o tom se nebudu rozšiřovat,to je problém SZ.Důslednost musí být.

Zbývá dotvořit povinnosti a práva startéra-komisaře.Z části to bylo projednáno na posledním prezidiu.No a také vztah výcvikář OS x výpočtář se musí zlepšit , výpočtář si nemůže dovolit zaokrouhlit souřadnice o své vůli.Musí se také dodělat místa určená pro starty na našem území.V současné době máme 71 vypouštěcích míst ,která využívá Slovensko,přes 50 pro Moravu a 17 míst využíváme sami.Je pravda,že některá místa se překrývají,ale porovnejme se sousedy ze západu.Redukce musí přijít,kde bychom nahrabali tolik komisařů(startérů v místě).

Dodržování termínů také není naší silnou stránkou.Podívejte se na termín 30.9.2009 –odevzdání startovacích míst a startérů.Dodnes není hotovo.

Stínové vlády,stínové startovací skupiny – obojí je nanic,také jsme si to předvedli při národním závodě Ostende.Na tento závod musí být vícečlenná startovací komise,jak už jsem dříve říkal.

Nedokázali jsme se rozhodnout pro systém navigace s určením místa přepravního vozidla,ale myslím si,že doba naučí.

KRK doporučuje této konferenci ,aby na celorepublikové konferenci,která bude podle posledního prezídía  při CV v Lysé nad Labem,i když původně měla být od CV oddělena,bude se opět opakovat nesoustředěnost delegátů při jednání- možná se objeví i časová tíseň a jednání nebudou dostatečně probrána,ošetřit a doplnit Stanovy o problém a jeho řešení,jak se má postupovat po prodeji celého chovu,zda může chovatel závodit ihned v následující sezoně nebo si dá pauzu jeden rok či více let.Zabrání se tím spekulacím,jak se zbavit nepotřebných holubů.

No,ale jinak,co by to bylo za rok,aby se nám nenarodila další OS.Chovatelů ubývá,OS přibývá,možná se dostaneme tak daleko,že co chovatel,to OS,aby přece všichni vyhráli.

Rád se budu mýlit a doufám ,že zvítězí zdravý rozum.

S pozdravem Letu zdar

 

Za KRK Ing.Václav Vorlíček

Slivenec 14.11.2009