Z á p i s

 

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konaného 4. 11. 2009 ve Slivenci

 

 

Přítomni: Josef Toušek, Petr Husák, Jan Baláž, Ing. Jan Jakubec.

                Ing. Václav Vorlíček – předseda RK.

 

Hosté:      František Boušek, Ing. Jan Konopčík,

Omluveni: Václav Špilar, Václav Hrudka, Ing. Václav Švec.

 

Program:   1.   Celostátní výstava 2010

2.      Zemská výstava 2009

3.      Propozice soutěží ČS CHPH

4.      Organizační záležitosti

 

 

1.      Celostátní výstava. Kontrolu plnění úkolů v přípravě Celostátní výstavy vyplývajících z minulé schůze řídícího výboru provedl Josef Toušek. Jednotliví garanti přednesli zprávu o plnění úkolů na vlastním úseku. Bylo konstatováno, že schválený harmonogram je plněn. Doplněny byly počty chovatelů, kteří budou zajištěni pro výpomoc při montáži a demontáži výstavy od dalších OS.

 

2.      Zemská výstava. Zprávu o průběhu příprav na zemskou výstavu přednesl Ing. Jan Konopčík. Výstava je po stránce organizační zabezpečena. Pro účastníky výstavy bude mimo kvalitního občerstvení připravena též bohatá tombola.

 

3.      Propozice soutěží ČS CHPH pro rok 2010. Návrh propozic přednesl Petr Husák a podal vysvětlení ke změnám proti minulým rokům. Po diskusi k tomuto bodu programu byly propozice všemi přítomnými členy ŘV schváleny. Návrh propozic byl rovněž konzultován se všemi omluvenými členy ŘV a ti také vyjádřili souhlas s jejich obsahem. Propozice budou umístěny na internetové stránky ČMS CHPH.

 

4.      Organizační záležitosti:

-         Josef Toušek seznámil přítomné se zápisem ze schůze výboru OS Svitavy ze dne 15.2.2009. Návrhy obsažené v zápise byly projednány ve sportovní komisi, která nedoporučila jejich další aplikaci. K této otázce podá vysvětlení na konferenci ČS CHPH výcvikář P. Husák.

-         Byly projednány návrhy na udělení čestného členství ČMS CHPH. Návrhy budou předloženy zemské konferenci.

-         Půjčky od ČS CHPH, poskytnuté OS Domažlicko, OS Prácheň, OS Plzeň a Testovací stanici Podlesí jsou spláceny podle dohodnutých splátkových kalendářů (popřípadě v předstihu). Na účtech je k 31.10.2009 celkem 779.111,70 Kč.

-         O další půjčky na pořízení dopravních prostředků žádají OS Peruť, Horácko a Prácheň – všechny žádosti budou předloženy k posouzení zemské konferenci.

-         Ing. Jakubec seznámil přítomné s odvoláním Miroslava Vincence proti uložení disciplinárního trestu výborem OS Louny. Odvolání bylo postoupeno konferenci OS Louny jako příslušnému disciplinárnímu orgánu.

-         Bylo projednáno plnění úkolu Prezídia ČMS ohledně nahlášení vhodných vypouštěcích míst. K dnešnímu dni je úkol téměř splněn.

-         Ing. Václav Vorlíček upozornil, že u některých nahlášených startovacích míst nejsou zcela přesné údaje o zaměření tohoto místa. Dále seznámil přítomné s tím, že má připraven návrh práv a povinností výpočtáře, startéra a status funkcionáře ČMS CHPH.

                       

 

 

 

                                                                                         schválil Josef Toušek

                                                                                        předseda ŘV ČS CHPH

 

 

zapsal: ing. Jan Jakubec