Z á p i s

 

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konaného 16.9.2009 ve Slivenci

 

Přítomni: Josef Toušek, Václav Špilar, Václav Hrudka, Petr Husák,

                Jan Baláž, Ing. Václav Švec, Ing. Jan Jakubec.

                Ing. Václav Vorlíček – předseda RK.

Hosté:      Ing. Václav Blažek, Ing. Jan Konopčík, Oldřich Svoboda

Omluveni: František Boušek, Ing. Václav Kasal, Ing. Stanislav Braňka.

 

Program:   1.   Celostátní výstava 2010

2.      Zemská výstava 2009

3.      Organizační záležitosti

4.      Diskuse

 

  1. Celostátní výstava se uskuteční na výstavišti v Lysé nad Labem jako dvoudenní ve dnech 15. – 16. 1. 2010. Propozice CV byly schváleny Prezídiem ČMS a budou zveřejněny ve svazovém časopise a na svazových stránkách. Harmonogram výstavy byl zredukován na pátek a sobotu z důvodu nízkého zájmu chovatelů o nedělní program. Smlouva na pronájem výstaviště je již podepsána prezidentem ČMS. Návrh rozpočtu celostátní výstavy zpracuje Václav Hrudka. Zbývá projednat dodatek ke smlouvě na služby výstaviště. Bylo rozhodnuto, že budou sjednány tyto služby:

-         zdravotník v pátek 16,00 – 20,00 hod., v sobotu 10,00 – 19,00 hod.

-         požárník v pátek 16,00 – 02,00 hod., v sobotu 8,00 – 20,00 hod.

-         technická asistence: pátek 7,00 – 15,00 hod. sobota 8,00 – 16,00 hod.

-         velkoplošná televize na 1 den

Místo pódia bude ocenění vystaveno náhradním způsobem (zajistí Ing. Konopčík).

Veterinární dozor zajistí ing. Jakubec.

Výstavní klece dodá OS Lidice.

Grafickou úpravu výsledkové tabule a objednávku pohárů na ocenění jednotlivých soutěží zabezpečí Petr Husák.

Možnosti výpomoci chovatelů OS Peruť při pořadatelské službě, montáži a demontáži výstavy oznámí Ing. Braňka po schůzi OS Peruť dne 24.9.2009.

 

Výstavní výbor celostátní výstavy bude pracovat v tomto složení:

- předseda:                  Josef Toušek

- tajemník:                   Ing. Jan Jakubec

- ekonom:                    Václav Hrudka

- ubytování:                  Michaela Mecerová

- přejímka holubů:        Ing. Václav Švec

- pořadatelská služba:  Václav Špilar

- výstavní plocha:         František Boušek

- prodejní stánky:         Ing. Václav Vorlíček

- dražba:                      Ing. Václav Vorlíček

- propagace a styk s médii:      Ing. Václav Kasal

- výpočetní středisko, katalogy:            Petr Husák

- tombola:                    Ing. Jan Konopčík

 

Program celostátní výstavy:

Pátek 15.1.2010

-         7,00 – 8,00     přejímka holubů

-         7,00 – 8,00     instruktáž posuzovatelů

-         8,30 – 11,00   posuzování holubů

-         11,00 – 15,00 zpracování výsledků a tisk katalogu

-         16,00              zahájení výstavy

-         20,00              ukončení 1. dne výstavy

-         20,00 – 02,00 společenské posezení

 

Sobota 16.1.2010

-         8,00    otevření výstavy

-         10,00  přednáška MVDr. Dubaje

-         11,00  vyhodnocení výstavy

-         13,00  dražba holubů

-         15,00  tombola

-         19,00  ukončení výstavy a výdej holubů

 

Občerstvení návštěvníků celostátní výstavy zajistí pracovníci Zemědělského družstva Rosice. Garantem je Ing. Václav Blažek.

Občerstvení bude zajištěno v pátek od 8,00 do 02,00 hod a v sobotu od 08,00 do 19,00 hod.

 

  1. Zemská výstava se uskuteční 12.12.2009 v kulturním domě Kladno-Sítná. Pořadatelem výstavy je OS Lidice, propozice výstavy jsou součástí tohoto zápisu. Zprávu o průběhu příprav na zemskou výstavu přednesl zástupce pořadatele Ing. Jan Konopčík.

 

  1. Organizační záležitosti

 

-         Předseda ŘV seznámil přítomné se zápisem z Prezídia ČMS z 1.9.2009

 

-         Tajemník ŘV seznámil přítomné se zápisem z disciplinárního jednání ze dne 11.8.2009 v Oblastním sdružení Louny.

 

-         Na základě žádosti 3 ZO byla opětovně projednána situace v OS České Budějovice. ŘV ČS CHPH konstatuje, že ze strany předsedy OS České Budějovice došlo k zanedbání povinností vyplývajících z Jednacího řádu ČMS CHPH. OS České Budějovice nerespektovalo doporučení z usnesení Konference ČS CHPH ze dne 11.4.2009, čímž došlo k opakovanému porušení ustanovení § 3 Závodního řádu a § 8, odst. 5 Stanov ČMS. Řídící výbor ČS CHPH ukládá předsedovi OS České Budějovice sjednat nápravu tohoto stavu a to tak, že dopravní prostředek OS České Budějovice bude zabezpečovat svoz holubů ze všech zasazovacích středisek v rámci OS v roce 2010 a dále. Ke splnění tohoto úkolu se stanovuje termín 31.1.2010, ve stejném termínu podá předseda OS zprávu o přijatých opatřeních. V případě nerespektování tohoto úkolu podá Řídící výbor ČS CHPH návrh Konferenci ČS CHPH a Prezídiu ČMS CHPH na vyřazení všech chovatelů OS České Budějovice z nadoblastních soutěžív roce 2010 a z účasti na CV 2011.

 

-         Pokladník Václav Hrudka informoval, že k dnešnímu dni nemá ČS CHPH žádné pohledávky po termínu splatnosti, ani žádné závazky. Na bankovním účtu je částka 834.109,09 Kč.

 

-         Konference ČS CHPH se uskuteční 14.11.2009 v 10,00 hod. ve Slivenci, všichni předsedové OS obdrží pozvánku.

 

-         Zemský závod 2010 se uskuteční 26.6.2010.

 

  1. Diskuse:

Ing. Václav Vorlíček

-         doporučil sjednat s Českými drahami obdobnou dohodu jakou má Český svaz chovatelů ohledně přepravy holubů formou nekomerční výměny chovného materiálu,

-         konstatoval, že výsledky Zemského závodu byly vydány opožděně především z důvodů opožděného dodání podkladů z jednotlivých OS,

-         zdůraznil, že v komisi, která zabezpečuje start Zemského závodu musí mít rozhodující hlas zástupce Řídícího výboru,

-         upozornil na blížící se termín pro uzavření nájemní smlouvy mezi Českomoravským svazem CHPH a ZO Brno-Židenice o pronájmu poštovní schránky na příjem pošty pro ČMS.

-         připomenul usnesení jarní konference ČMS ohledně návrhu kandidátů na doplnění RK ČMS a dodržení termínu nahlášení startérů a startovacích míst vyplývajících jako úkoly ze schůze Prezídia z 1.9.2009.

-         členům ŘV, kteří se zúčastňují kontrol připomenul nutnost podepisování kontrol.

                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                         schválil Josef Toušek

                                                                                        předseda ŘV ČS CHPH

 

 

zapsal: ing. Jan Jakubec

 

příloha: Propozice zemské výstavy ČS CHPH 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozice zemské výstavy PH ČS CHPH

Místo konání : Kladno , KD Kladno Sítná

Datum konání : 12.12.2009

Pořadatel výstavy : OS Lidice  z pověření ČS CHPH

Vystavené kategorie

Mistr OS                                                        3 ks

Mistrovství krátkých tratí         1. – 3. místo     3 ks

Mistrovství středních tratí         1. – 3. místo     3 ks

Mistrovství dlouhých tratí         1. – 3. místo     3 ks

Generální mistrovství                1. – 3. místo     3 ks

Profi mistrovství                       1. – 3. místo     3 ks

Mistrovství ročních holubů       1. – 3. místo     3 ks

Mistrovství holoubat                1. – 3. místo     3 ks

Olympijská kategorie SPORT A          1. – 5. místo

Olympijská kategorie SPORT B          1. – 5. místo

Olympijská kategorie SPORT C          1. – 5. místo

Olympijská kategorie SPORT D          1. – 5. místo

Olympijská kategorie SPORT E          1. – 5. místo

Super ESO                                         1. – 5. místo

ESO holub                                          1. – 5. místo

ESO holubice                                      1. – 5. místo

ESO ročních holubů                            1. – 5. místo

ESO holoubat                                     1. – 5. místo

kolekce ČMK                                     27ks

kolekce Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech  :

Technické a organizační zabezpečení zemské výstavy

 1.      Přejímka vystavovaných holubů:

a)      Vystavovaní holubi na ZV musí být zdraví a vybaveni veterinárním potvrzením o vakcinaci proti paramixoviróze příslušným veterinárním orgánem.

b)      Holubi budou předáni ve výstavním prostoru v ucelených zásilkách pověřeným zástupcem OS CHPH. Současně bude předán dvojmo vyhotovený seznam předávaných holubů a veterinární potvrzení. Převzetí holubů potvrdí pořadatel na kopii seznamu holubů a vrátí ji zástupci OS CHPH.

c)      OS CHPH zašlou seznam vystavovaných holubů podle jednotlivých kategorií do  1.12.009 na  adresu :Karel Ondráček   S.K.Neumanna 401,Stochov  273003, 605 435385, holubar.charles@seznam.cz

d)      Strojem vyplněný originál výstavní karty ve všech kolonkách, podepsaný předsedou OS CHPH a opatřený razítkem, bude předán při přejímce holubů.

e)      Klecné  50,- Kč za jednoho holuba uhradí předávající při přejímce holubů.

f)        Výdaje spojené s dopravou holubů na ZV hradí jednotlivá OS CHPH.

g)      Za předané holuby odpovídá organizátor, který zajistí veterinární dozor.

h)      Po skončení výstavy budou vystavení holubi předáni pověřeným zástupcům OS CHPH po předložení dokladu o předání holubů.

 2.         Program výstavy

                        Přejímka holubů                                        7:00 – 9.00

                        Zahájení výstavy                                             9:00

                        Vyhodnocení ČS CHPH a ČMK                    13:00

                         Tombola                                                        14.30

                        Ukončení  výstavy                                          16:00

                        Výdej holubů                                                  16:30

 

3.      Zájemci o stavbu a instalaci prodejních stánků pro prodej chovatelských potřeb a ostatních produktů se přihlásí přímo: Ing. Jan Konopčík, Slaný 140, 274 01  ,tel.:607 800 763, e-mail: ekonom@ovusslany.cz                                 

4      Jednotliví chovatelé nebo chovatelské týmy mající zájem o propagační stánek u příležitosti ZV se přihlásí do 1.12.008   na adresu: Ing. Jan Konopčík, Slaný 140, 274 01 tel.:607 800 763 , e-mail: ekonom@ovusslany.cz                 ,                   

Praha  16.9.2009

       Ladislav Unger                                                         Josef Toušek

     předseda OS Lidice                                             předseda ČS CHPH