Z á p i s

Ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 11.4.2009 ve Slivenci.

 

Účast. Delegáti všech 18 OS CHPH (viz prezenční listina)

ŘV –    Josef Toušek, Václav Špilar, Václav Hrudka, Petr Husák, Ladislav Potůček, Ing. Václav Švec, Ing. Jan Jakubec. (omluven Jan Baláž).

RK –   Ing. Václav Vorlíček, Václav Kratochvíl, Jiří Fikar.

Hosté –Účastníci světového šampionátu ve Fritzlaru.

 

Program: viz pozvánka na konferenci

 

1)      Schůzi v 10,15 zahájil a řídil Josef Toušek. Po zahájení navrhl doplnit program uvedený na pozvánkách o bod předání čestných diplomů účastníkům světového šampionátu ve Fritzlaru a ocenění vítězi závodu holoubat z Berlína a bod změna počtu členů ŘV ČS CHPH. Doplnění programu bylo schváleno všemi hlasy delegátů.

2)      Do mandátové a volební komise byli navrženi Ing. Jan Jakubec, Václav Špilar a Petr Husák. Do návrhové komise byli navrženi Ing. Václav Švec, Václav Hrudka a Jaroslav Fuka. Navržení členové komisí byli zvoleni všemi hlasy delegátů.

3)      Kontrolu usnesení z minulé konference provedl Josef Toušek. Konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny.

4)      Petr Husák a Josef Toušek předali účastníkům světového šampionátu ve Fritzlaru čestné diplomy a vítězi závodu holoubat z Berlína věcnou cenu věnovanou členy německého svazu.

5)      Josef Toušek přednesl zprávu o činnosti za období od minulé konference. V úvodu připomenul Svazovou konferenci z 21.3.2009, na které byly schváleny úpravy svazových dokumentů, o jejichž novelizaci ČS CHPH již 2 roky usilovalo. Poděkoval při této příležitosti Ing. Václavu Vorlíčkovi, Václavu Špilarovi a Petru Husákovi za práci a čas, který přípravě novelizace dokumentů věnovali. Dále J. Toušek konstatoval, že Svazová konference nedala jasnou odpověď na závažné připomínky z oblasti vyšší porovnatelnosti a objektivity nadoblastních soutěží jako jsou z místa zaměřené a odeslané souřadnice startů, nebo s ohledem na budoucí vývoj poštovního holubářství v ČMS přísněji a závazně vymezená pravidla kdo je závodící chovatel. V druhé části zprávy se J. Toušek zabýval prací ŘV. Řídící výbor se od minulé konference sešel 5 krát, z toho 3 krát v Lysé n. Labem společně s výstavním výborem CV. Příprava CV 2009 kromě běžné agendy a operativních úkolů zabrala podstatnou část v programu schůzí ŘV. Dále J. Toušek konstatoval, že problém se zaměřením a následným odesláním souřadnic z místa startu pro české OS bude do značné míry vyřešen přidělením startérů a určením vypouštěcích míst německým svazem. V závěru předseda ŘV popřál předsedům OS a členům ŘV co nejméně konfliktů v porušování svazových dokumentů a co nejvíce klidu pro chovatelskou a organizační práci.

6)      Zprávu výcvikáře ČS CHPH přednesl Petr Husák. Mimo jiné upozornil přítomné předsedy OS, že v souvislosti s určením startérů přímo německým svazem, není třeba uzavírat písemné dohody se startéry na území Německa. Informoval předsedy o možnosti výpočtu samostatných výsledků holubic a ročních holubů z jednotlivých závodů v rámci OS. Výpočtový program je těmto možnostem přizpůsoben, je pouze nutné v záhlaví kontrolního listu uvádět za celkovým počtem zasazených holubů též počet zasazených holubic a počet ročních holubů. Tomuto požadavku je již přizpůsoben i souborný protokol. Dále přítomné seznámil s jmény koordinátorů hlášení příletu ZZ Oostende. Pásmo Západ – Václav Špilar (tel. 607220642), pásmo Střed – Robert Vávra (tel. 606636195), pásmo Jih – Milan Cvaniga (tel. 602887232), pásmo Východ – Ing. Václav Švec (731464021). V druhé části seznámil P. Husák delegáty s návrhem propozic zemských soutěží. Propozice byly schváleny všemi hlasy přítomných delegátů. Propozice jsou přílohou tohoto zápisu a budou umístěny na internetových stránkách ČMS.

7)      Václav Hrudka přednesl zprávu o čerpání rozpočtu ČS CHPH v roce 2008. Celkové příjmy dosáhly výše 297.466,-- Kč, celkové náklady byly čerpány v částce 551.035,-- Kč, rozpočet byl schodkový – 253.569,-- Kč. Stav finančních prostředků k 31.12.2008 na termínovaných a běžných účtech byl 661.386,40 Kč. Dále Václav Hrudka přednesl návrh rozpočtu na rok 2009. Příjmy se předpokládají v částce 458.185,-- Kč a výdaje 419.750,-- Kč. Předpokládaný výsledek v roce 2009 je zisk ve výši 38.435,-- Kč. Návrh rozpočtu byl všemi delegáty schválen. Václav Hrudka též provedl podrobný rozbor finančního výsledku CV 2009. Celkové výnosy z CV dosáhly výše 346.040,-- Kč a náklady 345.584,-- Kč, rozpočet výstavy tedy skončil přebytkem 456,-- Kč. Na otázku zástupce OS Louny vysvětlil V. Hrudka, že platba 100 Kč za členství v ČMS je příjmem do pokladny ČMS CHPH a půjčky poskytnuté z prostředků ČS CHPH jsou spláceny  dle schválených harmonogramů.

8)      Ing. Václav Vorlíček přednesl zprávu RK. Kontrolou pokladních dokladů nenašla RK žádné nesrovnalosti a doporučila schválit správu o výsledku hospodaření. Potom delegáti konference zprávu  o čerpání rozpočtu za rok 2008 schválili. Ke kontrolám usnesení připomenul, že se ne vždy se závěry RK dále pracuje. Následně zdůraznil, že dne 21.3.2009 vešly v platnost novelizované Svazové dokumenty a tudíž je nutné si je řádně prostudovat a hlavně se jimi důsledně řídit. Dále připomenul, že dosud nebyla vyřízena stížnost z Karlových Varů. V závěru svého vystoupení upozornil, že zůstatek finanční hotovosti na účtech ČS CHPH je v přepočtu na jednoho člena cca 500 Kč, což není mnoho, a proto RK doporučuje zodpovědně zvážit poskytování dalších finančních podpor.

9)      Delegáti konference rozhodli, že Zemská výstava 2009 se uskuteční dne 12.12.2009 v Kladně. Pořadatelem bude OS Lidice.

10)  Zhodnocení CV 2009 provedl Ing. Václav Kasal. Konstatoval, že výstava se povedla, návštěvnost odpovídala podmínkám a že organizátoři výstavy našim přátelům z Moravy, kteří předpokládali krach výstavy, ukázali, že umíme uspořádat kvalitní akci. Ing. Kasal poděkoval J. Touškovi, O. Svobodovi a F. Bouškovi za pracovní nasazení, kterým se podíleli na úspěchu výstavy. Do budoucna navrhl pořádat celostátní výstavy jako jednodenní a zvýšenou pozornost věnovat propagaci výstavy. Ing. Václav Blažek při této příležitosti poukázal na skutečnost, že do Lysé n. Lab. přijelo poměrně málo chovatelů z Moravy, zatímco chovatelé z Čech jezdí do Hluku v hojném počtu. Dále Ing. Blažek kladně zhodnotil komplexnost vyúčtování CV a vyjádřil hluboké přesvědčení, že příští CV v Lysé skončí větším přebytkem. J. Toušek informoval o jednáních s ředitelstvím výstaviště o podmínkách nájemní smlouvy a o sjednávání závazných a nezávazných služeb výstaviště, které zhoršily finanční výsledek výstavy.

11)  Delegáti konference odsouhlasili výstavní výbor pro Celostátní výstavu ČMS 2010 v tomto složení: Ing. Václav Vorlíček, Josef Toušek, Václav Hrudka, Václav Špilar, Jan Baláž, František Boušek, Oldřich Svoboda, Ing. Jiří Pastyřík a Ing. Václav Kasal. V užším výboru, který bude jednat s majitelem výstaviště v Lysé n. Labem o podmínkách pronájmu výstavních prostor budou Ing. Václav Vorlíček, Josef Toušek a Václav Hrudka.

12)  Na základě novelizace svazových dokumentů – konkrétně § 16 Stanov ČMS tvoří Řídící výbor zemského sdružení předseda a 6 členů ŘV. Vzhledem k tomu, že současný ŘV ČS CHPH tvoří předseda a 8 členů byla konferenci přednesena informace o nutnosti redukce počtu členů ŘV. V této souvislosti požádal Ladislav Potůček o uvolnění z funkce člena ŘV ČS CHPH a člena Prezidia ČMS a Jiřímu Novotnému zanikl mandát člena ŘV v souvislosti s ukončením členství v ČMS. Delegáti konference hlasováním rozhodli o uvolnění L. Potůčka z obou funkcí. Do funkce člena Prezidia ČMS byli navrženi dva kandidáti: Jan Baláž a Ing. Václav Švec. V tajné volbě rozhodli delegáti konference, že pátým zástupcem ČS CHPH v Prezidiu bude Ing. Václav Švec.

13)  Po obsáhlé diskusi k přepravě holubů na ZZ Oostende bylo rozhodnuto a delegáty konference schváleno, že přeprava se uskuteční přepravními prostředky OS Polabí, Pardubice a Klatovy. Úhrada přepravních nákladů bude 18,50 Kč na jednoho přihlášeného holuba tj. OS Klatovy 29.600,-- Kč, OS Polabí 47.200,-- Kč a OS Pardubice 21.300,-- Kč. Z diskuse přepravců vzešel názor, že na podzimní konferenci by bylo vhodné přehodnotit poskytování dotace ze strany ČS CHPH a nechat na přepravcích jak si vyjednají počty přepravovaných holubů a podmínky financování. Startéra ZZ Oostende 2009 vybere ze svých řad kooperace DT Východních Čech. Sraz všech dopravních prostředků na ZZ byl stanoven na 5,00 v den startu.

14)  Prof. Klabzuba a Ing. Kožnarová z  České zemědělské univerzity v Praze podali přítomným delegátům informace o možnostech využití předpovědi počasí, čtení synoptických map a získávání informací z oblasti hydrometeorologie. Rovněž předvedli praktické ukázky získávání informací o stavu a změnách počasí na nejznámějších internetových adresách.

15)  L. Syrovátka (profesionální řidič v dálkové přepravě) předvedl přítomným praktické ukázky systémů odsledování pohybu vozidel po cestách, včetně určení zeměpisných souřadnic pomocí notebooku a adapterů (mapy, myš).

16)  Diskuse:

 

17) Ing. Václav Švec přednesl návrh usnesení, který konference schválila všemi hlasy přítomných delegátů takto:

Konference schvaluje:

Konference bere na vědomí:

Konference doporučuje:

 

 

Konferenci ukončil Josef Toušek v 16,00 hod.

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Josef Toušek

                                                                                       předseda ŘV ČS CHPH