Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konaného 27.3.2009 ve Slivenci

 

 

Přítomni: Josef Toušek, Václav Špilar, Václav Hrudka, Petr Husák,

                Ing. Václav Švec, Ing. Jan Jakubec.

                Ing. Václav Vorlíček – předseda RK.

Omluveni: Jan Baláž, Ladislav Potůček.

 

Program:   1.   Celostátní výstava 2009

2.      Zemská výstava 2009

3.      Přípravný výbor CV 2010

4.      Příprava Zemské konference

5.      Stížnost ZO Jindřichův Hradec, ZO Děbolín  ZO Dačice

6.      Organizační záležitosti.

 

  1. Finanční vyúčtování Celostátní výstavy 2009 provedl pokladník ČS CHPH Václav Hrudka. Přítomné seznámil s konečnými příjmovými a nákladovými položkami. Celkové výnosy z celostátní výstavy dosáhly výše 346.040,-- Kč. Celkové náklady dosáhly  výše  345.584,--  Kč.  Finanční  výsledek  výstavy  tedy  skončil  přebytkem 456,-- Kč. Položkový rozpis jednotlivých výnosových a nákladových položek je přílohou tohoto zápisu.
  2. Zemská výstava se uskuteční 28. 11. 2009. O její pořádání projevily předběžný zájem OS Prácheň a OS Lidice. OS Prácheň již zaslala i písemné vyjádření. Pro OS Lidice byl stanoven termín do 11.4.2009 k podání závazného stanoviska. Konečné rozhodnutí o pořadateli výstavy ČS CHPH bude na Konferenci dne 11.4.2009.
  3. Celostátní výstava se uskuteční ve dnech 15. – 17. 1. 2010. Předpokládá se obdobný program jak na předešlé CV. V pátek od 12,00 hod. příjem holubů a jejich posuzování, v sobotu od 8,00 hod. zahájení výstavy a její ukončení v neděli v 17,00 hod. Počet dnů výstavy bude odvislý od výsledku jednání výstavního výboru s majitelem výstaviště v Lysé n. Labem o výši nájmu. V případě, že by došlo ke zkrácení výstavy , byl by vypuštěn nedělní program a výstava by byla zakončena v sobotu v 17,00 hod.       Výstavní výbor bude pracovat ve složení Ing. Václav Vorlíček, Josef Toušek, Václav Špilar, Václav Hrudka, Jan Baláž, František Boušek, Oldřich Svoboda a Ing. Jiří Pastyřík. Podle potřeby bude výstavní výbor operativně doplněn dalšími členy. Jednáním s majitelem výstaviště v Lysé n. Labem o podmínkách pořádání výstavy a výši nájmu byli pověřeni Josef Toušek, Ing. Václav Vorlíček a Václav Hrudka.      Václav Hrudka připraví návrh žádosti o příspěvek na pořádání Celostátní výstavy CHPH z prostředků Středočeského kraje.
  4. Zemská konference se uskuteční 11.4.2009 dle programu uvedeného v pozvánkách, které obdrželi všichni předsedové OS a členové ŘV. Ing. Václav Vorlíček vznesl návrh na doplnění programu konference o volbu nových členů Ústřední revizní komise tak, aby  jejich počet byl v souladu s novým zněním Stanov ČMS CHPH – bude zařazeno na program podzimní Konference. Vzhledem k tomu, že Jiří Novotný ukončil členství v ČMS a tím mu zanikl mandát člena ŘV ČS CHPH bude na konferenci doplněn program o volbu nového člena řídícího výboru. Řídící výbor s ohledem na geografickou vyváženost doporučuje Zemské konferenci zvolit nového člena ŘV ze zástupců OS Pardubice, Polabí, Sever, Svitavy a Trutnov, žádáme tímto předsedy výše uvedených OS aby v termínu do 11.4.2009 nahlásili případné kandidáty na člena ŘV ČS CHPH.
  5. ŘV opětovně projednal stížnost ZO Jindřichův Hradec, ZO Děbolín a ZO Dačice a došel k závěru, že v bodě rozdělení OS České Budějovice na pásma je stížnost neopodstatněná, neboť do dnešního dne nebyl žádnou ze stran předložen zápis, který by toto rozhodnutí potvrzoval. V bodě stížnosti na porušení Stanov a Jednacího řádu došel řídící výbor k závěru, že M Ouředník, jako tajemník OS České Budějovice, porušil ustanovení jednacího řádu článek 8 odst. 3, a článek 15 odst. 2, tím, že bez pokynu předsedy OS svolal výborové schůze OS dne 15.9.2008 a 13.11.2008 a zápis z těchto schůzí, který zpracoval nenechal schválit předsedou OS. Vzhledem k tomu, že předseda OS podal k 1.8.2008 demisi na svoji funkci a od tohoto data prakticky svoji funkci nevykonával (přestože jeho demise nebyla projednána a schválena konferencí OS) nebylo shledáno důvodným ukládat za výše popsané porušení Jednacího řádu disciplinární trest a disciplinární jednání se tímto zastavuje.
  6. Organizační záležitosti:

a)      Václav Špilar požádal z důvodu vysoké pracovní zaneprázdněnosti o uvolnění z funkce tajemníka ŘV. Novým tajemníkem byl odsouhlasen Ing. Jan Jakubec.

b)      Josef Toušek informoval přítomné, že proti roku 2008, kdy bylo evidováno v rámci ČS CHPH celkem 2.127 chovatelů, došlo pro rok 2009 k poklesu na 2.089 chovatelů.

c)      K transportu holubů na ZZ Oostende byly nabídnuty přepravní kapacity OS Klatovy, Pardubice a Polabí. Přeprava bude svěřena přepravcům, kteří nabídnou nejlepší podmínky.

d)      Ing Václav Vorlíček opětovně podal informace o možnostech využití navigačních systémů a systémů stanovení souřadnic. Petr Husák vybere 3 – 4 druhy systémů k projednání na konferenci s možností jejich využití případného při pořádání DT v rámci ČS CHPH. Na konferenci bude přizván profesionál (řidič kamiónu) aby delegátům osvětlil praktické možnosti využití výše uvedených systémů.

e)      Václav Hrudka rámcově seznámil přítomné s rozpočtem ČS CHPH, který bude projednán na konferenci. Předpokládané příjmy 200.000,-- Kč, předpokládané výdaje 300.000,-- Kč. Schodek v rozpočtu tvoří především úhrada přepravy holubů pro všechny OS v rámci ČS CHPH na ZZ Oostende.

  1. Diskuse

-         Ing. Václav Vorlíček se podivil nad skutečností, že v zápise z Konference ČMS, která se konala 21.3.2009 nebyl zaznamenán jeho příspěvek k využívání systémů navigace a stanovení souřadnic pro potřeby startu poštovních holubů.

-         Petr Husák informoval, že z důvodu Německým svazem pevně stanovených startérů v případě vypouštěcích míst na území Spolkové republiky Německo, nebude nutné sepisovat smlouvy (tak jak se to provádělo v minulých letech) na potvrzení startu v Německu.

 

 

 

 

                                                                                         schválil Josef Toušek

                                                                                        předseda ŘV ČS CHPH

 

 

zapsal: ing. Jan Jakubec