Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konaného 30.1.2009 ve Slaném

 

 

Přítomni: Josef Toušek, Václav Hrudka, Jan Baláž, Jiří Novotný, Ladislav Potůček, Ing. Václav Švec, Ing. Jan Jakubec

               Ing. Václav Vorlíček – předseda RK.

 

Omluveni: Václav Špilar, Petr Husák.

 

Hosté:      Ing. J. Konopčík, O. Svoboda, Ing. J. Pastyřík (hosté byli přítomni projednání bodu č. 1. programu).

 

Program:   1.   Zhodnocení a finanční rozbor Celostátní výstavy.

2.      Rozbor doručených dokladů a vyjádření ve věci stížnosti ZO Jindřichův

Hradec, ZO Děbolín a ZO Dačice.

                         

 

1.      Zhodnocení Celostátní výstavy 2009 provedl Josef Toušek. Konstatoval, že po stránce společenské i chovatelské se jednalo o úspěšnou akci, což se také projevilo na pozitivních ohlasech návštěvníků výstavy. Nezájem chovatelské veřejnosti o sobotní společenský večírek a malá účast návštěvníků druhý den výstavy (neděle) rozhodně vybízí k zamyšlení jak program zpestřit. Ekonomické výsledky výstavy zhoršily závazné i nezávazné služby výstaviště sjednané nad rámec smlouvy o pronájmu výstavní a společenské plochy. Celkem se jedná o navýšení v částce 51.604,-- Kč. Tyto služby zahrnovaly především  požární a zdravotnický dozor, technickou asistenci, úklid ploch a WC v průběhu výstavy a po jejím ukončení, dále ozvučení sálů, provoz televize, stavba 2 pódií a dělící stěny na oddělení prostor pro konferenci a večírek.

 

Václav Hrudka přítomné seznámil s jednotlivými příjmovými a nákladovými položkami. Celkové výnosy z celostátní výstavy dosáhly výše 321.040,-- Kč (ve výnosech jsou zahrnuty i dosud neuhrazené příjmy za reklamu ve výši 15.000 Kč). Celkové náklady dosáhly výše 321.459,-- Kč. Finanční výsledek výstavy není dosud konečný a k 30. 1. 2009 je  schodkový – 419,-- Kč. Položkový rozpis jednotlivých výnosových a nákladových položek je přílohou tohoto zápisu.

 

V diskusi k tomuto bodu programu se Ing. J. Pastyřík a O. Svoboda zabývali možností lepší propagace příští CV, Ing. V. Vorlíček navrhl zřízení úzkého týmu 2 – 3 členů, kteří by se již od současné doby zabývali přípravou CV 2010. J. Toušek požádal členy ŘV a členy současného výstavního výboru aby si připravili náměty ke zlepšení realizačních podmínek příští CV. Členové výstavního výboru budou pozváni k oficiálnímu zhodnocení CV na jarní Konferenci.

 

2.      Členové ŘV současně s pozvánkou na toto jednání obdrželi k prostudování všechny materiály došlé k tomuto bodu jednání od poslední schůze ŘV, která se uskutečnila 2.1.2009. Přímo na jednání přečetl J. Toušek dopis M. Ouředníka z 21.1.2009 (dopis došel po rozeslání pozvánek na schůzi ŘV) a ing. Jakubec přečetl zápis z volební konference OS České Budějovice, která se konala dne 27.10.2007. Potom J. Toušek vyzval přítomné aby každý na základě skutečností uvedených v zaslaných materiálech a skutečností uvedených v shora citovaných dopisu a zápisu  podal návrh jak dále pokračovat v řešení předmětné stížnosti. Po vyjádření všech členů ŘV bylo rozhodnuto takto:

    1. Volba mandátové a volební komise
    2. Schválení rezignace předsedy OS České Budějovice Jiřího Novotného.
    3. Volby nového výboru OS České Budějovice.
    4. Závodní sezóna 2009.
    5. Organizační záležitosti.

 

Zhodnocením doložené části požadovaných materiálů od M. Ouředníka ve věci stížnosti ZO Jindřichův Hradec, ZO Děbolín a ZO Dačice bude jednání související s touto stížností ukončeno na příští schůzi ŘV.

 

 

 

                                                                                           Josef Toušek v.r.

                                                                                        předseda ŘV ČS CHPH

   

 

zapsal: ing. Jan Jakubec