Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konaného 18.12.2008 v Lysé n. Labem

 

Přítomni: Josef Toušek, Václav Hrudka, Jan Baláž, Jiří Novotný, Ing. Václav Švec,

                Ing. Jan Jakubec, Ing. Václav Vorlíček – předseda RK.

Omluveni: Petr Husák, Ladislav Potůček

Hosté:      Ing. Matouš, Ing. V. Kasal, F. Boušek, O. Svoboda, Ing. J. Pastyřík.

 

Program:   Informace o plnění harmonogramu přípravy Celostátní výstavy

                  Odvolání L. Nováka a ZO Ejpovice proti rozhodnutí OS Plzeň

                  Stížnost ZO Dačice, ZO Děbolín a ZO Jindřichův Hradec.

 

1)      Byl projednán stav příprav na Celostátní výstavu – k tomuto bodu byli přizváni jako hosté Ing. Matouš – ředitel Výstaviště Lysá nad Labem, Ing. V. Kasal, F. Boušek, O. Svoboda a Ing. J. Pastyřík.

 

Řediteli výstaviště byl předán nákres s požadavky na zabezpečení zázemí výstavy - vyčlenění plochy pro konferenci, pro přednášku a pro občerstvení účastníků CV, pódium o velikosti 6 x 3 m pro vyhodnocování jednotlivých soutěží, pult pro řečníka a ozvučení. Vedení výstaviště dále zabezpečí nasvícení olympijské kolekce a výsledkové tabule, dále obsluhu do šatny v sobotu 8 – 17 hod., v neděli 8 – 14 hod. (šatna na večírek bude v režii pořadatelů). Vedení výstaviště dále zabezpečí vhodný uzamykatelný prostor pro provoz velkoplošné televize, ozvučení na konferenci a postavení pódia s el. přípojkou na společenský večírek. Ředitel výstaviště přislíbil zajištění přítomnosti protipožární služby po celou dobu výstavy, přítomnosti zdravotní služby v sobotu 10 – 17 hod., v neděli 10 – 12 hod. a přítomnosti technického dozoru v sobotu 8 – 22 hod., v neděli 8 – 12 hod.

 

Dále J. Toušek provedl kontrolu plnění úkolů uložených výstavnímu výboru 6.12.2008 a projednal některé další operativní opatření.

Informační služba bude zabezpečena ve vlastní režii z prostor ve vstupní hale (odkud je provedeno i ozvučení celého areálu výstaviště). O. Svoboda předal seznam osob, které se budou podílet na výběru vstupného, úpravách výstavní plochy a na pořadatelské službě při večírku, další jména pořadatelů dodá F. Boušek 19.12. Stavění klecí na ploše započne 29.12. od 8 hod. a v případě potřeby bude pokračovat i 30.12. Panel pro výsledkovou listinu dodá Ing. Konopčík, výrobu označení všech 35 OS na tento panel zajistí F. Boušek. Dále F. Boušek zajistí výrobu označení OS Domažlicko na jejich kolekci, označení nesoutěžních kolekcí, označení dražby a výrobu loga výstavy. Hlavní heslo výstavy bude použito z minulé CV. Záštitu nad CV převzal hejtman MUDr. Rath, o čemž budou návštěvníci informováni v katalogu. Katalog bude vydán ve formátu A5, Ing. Švec předal obsahovou náplň katalogu F. Bouškovi. Do dražby je přihlášeno 43 holubů od domácích a zahraničních chovatelů. Zákaz prodeje holubů mimo oficiálně k tomu určené prostory bude kontrolován státní veterinární správou.

 

 

2)      Bylo projednáno odvolání L. Nováka proti rozhodnutí OS Plzeň o vyřazení jeho holubů ze závodu Bad Kreuznach 3 a odvolání členů zasazovací komise ZO Ejpovice proti rozhodnutí OS Plzeň o uložení disciplinárního trestu. Vzhledem k tomu, že v obou případech odvolatelé nevyvrátili skutečnost, že došlo k porušení závodního řádu, byla obě odvolání zamítnuta.

 

 

3)      Byly projednány stížnosti ZO Jindřichův Hradec, ZO Děbolín a ZO Dačice ze dne 28.11.2008 a 30.11.2008. Pro objektivní posouzení celé záležitosti byl pozván k podání vysvětlení tajemník OS České Budějovice na schůzi ŘV ČS CHPH, která se uskuteční dne 2.1.2009 v Lysé nad Labem.

 

 

      

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                Josef Toušek - předseda ŘV ČS CHPH