Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konaného 6.12.2008 v Lysé n. Labem

 

Přítomni: Josef Toušek, Václav Špilar, Petr Husák, Václav Hrudka, Jan Baláž,

                Jiří Novotný, Ladislav Potůček, Ing. Václav Švec, Ing. Jan Jakubec.

Hosté:      Ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka.

 

Program:   Změna ve vyhodnocení soutěží vyhlašovaných ČS CHPH

                  Operativní úkoly v činnosti ČMS CHPH

                  Odvolání ZO Ejpovice proti rozhodnutí OS Plzeň

                  Informace o plnění harmonogramu přípravy Celostátní výstavy

                  Stížnost ZO Dačice, ZO Děbolín a ZO Jindřichův Hradec.

 

1)      Josef Toušek seznámil přítomné se skutečností, že ve výpočtech jednotlivých soutěží pořádaných ČS CHPH, které prováděl p. Škovran se vyskytlo větší množství chyb. Vlivem  této značné chybovosti došlo k situaci, že Zemskou konferencí byly schváleny výsledky, ve kterých neměl Jaroslav Novotný z OS Prácheň započítaného 1 holuba, což ovlivnilo pořadí na prvních dvou místech generálního mistrovství. S ohledem na skutečnost, že řídící výbor nemůže změnit rozhodnutí konference, byl na tento bod jednání přizván chovatel Jiří Fikar, který ve výsledcích GM, schválených konferencí figuroval na 1. místě. Jiří Fikar potom co byl  seznámen s výše popsanou skutečností prohlásil, že se vzdává ocenění na 1. místě a že toto náleží Jaroslavu Novotnému. Řídící výbor vysoce ocenil toto sportovní gesto Jiřího Fikara. Opravené výsledky soutěží budou projednány na jarní konferenci.

 

2)      Ing. Jaroslav Novotný projednal s přítomnými členy ŘV některé aktuální úkoly. Bylo odsouhlaseno, že oficiálním delegátem ČMS CHPH na Celostátní výstavě Slovenského svazu bude za ČS Ladislav Potůček (spolu s RSDr. Z. Uherkem za MSS) Mistrovství světa holoubat se v roce 2009 uskuteční ve Francii – pro ČMS je opět přiděleno 25 míst. Podmínky budou stejné jak v roce 2008, doprava bude asi letecky. V rámci zveřejněných výsledků mistrovských soutěží vyhlašovaných ČMS došlo také vlivem chyb ve výpočtech p. Škovrana ke korekcím , naposledy v olymp. kategorii E, kde bude na 2. místo posunut chovatel Kolman z OS Zlín. V závěru svého vystoupení vyzval Ing. Novotný přítomné členy ŘV k aktivnějšímu zapojení v práci prezídia a následnému respektování přijatých usnesení.

 

3)      Předseda OS Plzeň Ing. V. Zikmund předal odvolání ZO Ejpovice proti rozhodnutí OS Plzeň o vyřazení holubů L. Nováka ze závodu. Toto odvolání bude řešeno na příští schůzi ŘV.

 

4)      Byl projednán stav příprav na Celostátní výstavu – k tomuto bodu byli přizváni jako hosté Ing. Václav Kasal, František Boušek a Oldřich Svoboda. Rozmístění klecí po výstavní ploše bude organizovat O. Svoboda a F. Boušek (jedná se o 35 kolekcí jednotlivých OS po 10 klecích, kolekce nadoblastních soutěží, 50 klecí pro dražbu a příslušný počet klecí pro chovatele nabízející své holuby v soukromém prodeji).  Dopravu výstavních klecí z OS Prácheň a OS Lidice zajistí F. Boušek, dopravu výstavního materiálu ze Šternberka zajistí O. Svoboda. Zajištění výstavních klecí proti zcizení holubů provede O. Svoboda. Přejímku holubů zajistí P. Husák, J. Baláž a Ing. V. Švec – k tomu dostanou od výstavního výboru k dispozici 6 pracovníků. Veterinární potvrzení o proočkování holubů proti Paramyxoviróze  dodají zástupci OS při přejímce holubů. Výběr klecného za jednotlivé kolekce OS zabezpečí ing. Jakubec. Vstupné bude vybíráno ve dvou pokladnách, v nichž se bude střídat 6 pracovníků a jeden koordinátor, který bude průběžně odevzdávat vybrané peníze pokladníkovi ČS V. Hrudkovi. Místo vrácenek bude používáno razítko, které bude k dispozici v každé pokladně. Bude vydáno 1.500 ks výstavních katalogů a 100 ks dražebních katalogů, jejich vytištění zabezpečí F. Boušek. Obsahovou náplň výstavního katalogu zajistí P. Husák a Ing. V. Švec. Úvodní článek do katalogu a pozvání hostů zajistí Ing. V. Kasal, obsahovou náplň dražebního katalogu zajistí Ing. Pastyřík. Dražba se uskuteční v sobotu ve 13,00 hod a organizačně ji budou zajišťovat Ing. Pastyřík, Ing. Konopčík a Ing. Vorlíček. Do dražby je přihlášeno 40 holubů, předpokládá se, že celkový počet bude 50 ks. Úpravu výstavní plochy včetně vybudování pódia zajistí O. Svoboda. Konferování celé akce, včetně ozvučení zajistí Ing. Konopčík. Grafickou úpravu výsledkové tabule zabezpečí ing. Kasal. Na konferenci bude připraveno 50 židlí a k tomu příslušný počet stolů, na večírek bude připraveno 150 židlí a příslušný počet stolů – tyto budou též využity pro přednášku Dr. Dubaje, která se uskuteční v sobotu v 15,00 hod.

 

5)      J. Toušek přečetl stížnost ZO Jindřichův Hradec, ZO Děbolín a ZO Dačice na činnost výboru OS České Budějovice – stížnost bude řešena na příštím zasedání ŘV.

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                Josef Toušek - předseda ŘV ČS CHPH