Z á p i s

ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 22.11.2008 ve Slivenci.

 

 

Účast:  Delegáti – zástupci 17 OS CHPH (viz. prezenční listina),

            Omluven: O. Svoboda – OS Polabí

             ŘV – Josef Toušek, Václav Špilar, Petr Husák, Václav Hrudka, Jan Baláž,

                       Jiří Novotný, Ladislav Potůček, Ing. Václav Švec, Ing. Jan Jakubec

             RK – Ing. Václav Vorlíček, Jiří Fikar, Václav Kratochvíl.

 

Program: 1. zahájení a schválení programu

                2. volba mandátové a návrhové komise

                3. kontrola usnesení z minulé konference

                4. zpráva předsedy ČS CHPH

                5. zpráva výcvikáře

                6. zpráva pokladníka a projednání rozpočtu na r. 2008

                7. zpráva předsedy RK

                8. informace z jednání prezídia

                9. zpráva o průběhu příprav na celostátní výstavu

              10. zpráva o průběhu příprav na zemskou výstavu

              11. projednání situace kolem zaměřování zeměpisných bodů

              12. diskuse

              13. usnesení

              14. závěr

 

 

1)      Schůzi v 10,00 zahájil a řídil Josef Toušek. Po seznámení přítomných s programem schůze podal předseda OS Svitavy Jaroslav Neděla návrh na doplnění programu o vysvětlení proč bylo OS Svitavy vyřazeno z celostátních soutěží. Delegáti navržený program včetně doplňujícího návrhu schválili.

 

2)      Do mandátové komise byli zvoleni Václav Špilar, Ladislav Unger, Josef Havlík, do návrhové komise byli zvoleni ing. Jan Jakubec, Jiří Šafranko, Ladislav Potůček.

 

3)      Kontrolu usnesení z minulé konference provedl Josef Toušek. Konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny mimo bodu vyvození závěrů ze zprávy RK.

 

4)      Josef Toušek přednesl zprávu o činnosti od minulé konference. Ve své zprávě mimo jiné zhodnotil činnost ŘV ČSCH a kriticky se vyjádřil k dodržování svazových dokumentů jednotlivými organizačními složkami svazu ale i samotnými chovateli. Konstatoval postupný pokles zájmu o závody na dlouhých tratích a zdůraznil nutnost vytvořit podmínky aby se dlouhým tratím mohlo věnovat větší množství chovatelů. Zabýval se též současným trendem, kdy dochází k štěpení jednotlivých oblastních sdružení a mnohé oblasti jsou v počtu členů na hranici udržitelnosti. Zabránit každoročnímu přeskupování jednotlivých ZO mezi oblastními sdruženími je třeba úpravou a zpřísněním podmínek soutěží ČS a NM. Dále mimo jiné konstatoval, že České sdružení poprvé v historii zabezpečuje přípravu celostátní výstavy. Výstavní areál v Lysé n. Labem, který byl pro pořádání výstavy vybrán je jak z hlediska prostornosti, tak z hlediska zázemí pro obchodníky a servisu pro návštěvníky odpovídající významu pořádané akce.  Předseda rovněž konstatoval, že je třeba dodržet slib daný na jarní konferenci ohledně úhrady klecného za jednotlivé OS na celostátní výstavě. Zpráva předsedy je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 

5)      Petr Husák ve své zprávě uvedl, že veškeré závodní výsledky za sezónu 2008 jsou přístupné na svazových stránkách. Závodní sezóna byla ovlivněna nepříznivým počasím při některých závodech. Dále předal přítomným tabulky zachycující vývoj členské základny zvláště pak porovnání celkového stavu členů k členům vykazujícím pravidelnou závodní činnost. Konstatoval, že úroveň protokolů o startu se zlepšuje, kontroly provedly všechny OS v souladu s závodním řádem.

 

6)      Pokladní zprávu a rozpočet pro rok 2008 přednesl Václav Hrudka. Celková finanční hotovost k 31.10.2008 činí 914.955,64 Kč. Předpokládané příjmy za rok jsou 297.100,-- Kč a předpokládané výdaje 448.100,-- Kč. To znamená, že rozpočet bude schodkový ve výši –151.000,-- Kč. Předpokládaný zůstatek    finančních prostředků k 31.12.2008 je 763.955,64 Kč.

 

7)      Zprávu RK přednesl Ing. Václav Vorlíček. Ve zprávě zhodnotil některé nedostatky v průběhu závodní sezóny, ale i nedostatky v činnosti jednotlivých organizačních složek. Zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

 

8)      Informaci z jednání prezídia podal ing. Jan Jakubec. V návaznosti na doplňující bod programu byly doslovně citovány části zápisů z prezídia týkající se vyřazení OS Svitavy z celostátních soutěží. Podrobně byly rovněž citovány návrhy úprav  svazových dokumentů, které prezídium předkládá svazové konferenci. K doplnění Václav Špilar přítomné seznámil s obsahem jednání koordinátorů startů ve Spolkové republice Německo.

 

9)      O stavu příprav Celostátní výstavy 2009 v Lysé n. Labem informoval Ing. Václav Kasal. Konstatoval, že přípravy probíhají dle plánu, veškeré materiální vybavení pro výstavu je zajištěno. Přípravu výstavní plochy bude organizovat František Bouška za pomoci chovatelů z okolí Lysé. Vzhledem k brzkému termínu výstavy bude instalace klecí zahájena již 1. ledna. Instalaci prodejních stánků zabezpečuje přímo vedení výstaviště.

 

10)   Informaci o přípravě Zemské výstavy, která se koná 6.12.2008 v Lysé n. Labem podal František Bouška. Výstava je po stránce technické a organizační zajištěna – bude generálkou na pořádání celostátní výstavy. Některé OS dosud nepotvrdily vystavování konkrétních výkonných holubů. Vzhledem k nutnosti časové rezervy pro tisk katalogu je nutné aby všechny dotčené OS ihned nahlásily na adresu František Bouška 277 13 Kostelec nad Labem, ul. 5. května 785 (elektronická adresa: fbousek@bramex.cz)  čísla vystavovaných holubů. Jedná se o tyto oblastní sdružení:

OS Domažlice – kolekce mistra OS (Konopík)

OS Tábor – kolekce mistra OS (Mafiozo Team)

OS Středočeské – kolekce mistra OS (Pešek)

OS České Budějovice – kolekce mistrovství profi (Kužel – 3 ks)

OS Lidice – kolekce mistrovství profi  (Sklenář – 3 ks)

OS Polabí – kolekce mistrovství holoubat (Hniličkovi M a D 3 ks, Dvořák Jiří 3 ks)

 

11)  Ing. Vorlíček doporučil zabývat se novými systémy zaměření holubníků, pohybu vozidel přepravujících holuby na závody a možností sledování pohybu přepravních automobilů přes internetové stránky.

 

12)  Předseda OS Svitavy Jaroslav Neděla ve svém vystoupení označil usnesení prezídia k vyloučení OS Svitavy z celostátních soutěží za neplatné proto, že změny kriterií mistrovských soutěží může provádět pouze svazová konference, nikoliv prezídium. Tento názor podpořil též předseda RK ing. Václav Vorlíček a předseda OS Pardubice Ing. Václav Blažek, který rovněž navrhl aby zástupci českých OS na svazové konferenci podpořili odvolání OS Svitavy proti rozhodnutí prezídia.

 

13)  Diskuse

a)         OS Plzeň žádá o návratnou půjčku 100.000,-- Kč na  přestavbu dopravního prostředku, při čemž se rozšíří kapacita ze současných 2.100 holubů na 2.900. Půjčku uhradí do 3 roků.

b)        Při závodě Callais nebyla organizátory závodu dodržena dohodnutá vzdálenost a závod byl zkrácen cca o 200 km. V důsledku toho došlo ke zkrácení dotace na tento závod ve výši 5.720,- Kč – úhrada této částky bude rozdělena mezi OS Polabí, Lidice, Louny, Karlovy Vary a Sever dle počtu přihlášených holubů.

c)         Jaroslav Fuka navrhl posunout termíny DT o týden později – nebylo odsouhlaseno, dále se pozastavil nad navrhovanou povinnosti ukládat v ZS kopie průkazů o vlastnictví holubů od jiných holubů než-li mateřské organizace – bude projednáváno na svazové konferenci.

d)        Josef Toušek vznesl dotaz na možnost pořízení kvalitnějších a vizuálně přehlednějších závodních gumiček, které používá slovenský a polský svaz. Dotaz bude postoupen do diskuse na celostátní konferenci.

e)         František Bouška navrhl zpracovat jednotnou metodiku pro přepravu a vypouštění DT a dále pro příští roky pevně stanovit barevnou posloupnost rodových kroužků, aby nedocházelo k situacím, že 2 roky po sobě jsou kroužky podobných barev – bude navrženo k projednání v prezídiu.

 

14. Konference odsouhlasila všemi hlasy přítomných delegátů toto usnesení:

a)      Konference schvaluje volbu mandátové a návrhové komise

b)      Konference schvaluje zprávu předsedy Josefa Touška, zprávu výcvikáře Petra Husáka, zprávu pokladní včetně rozpočtu na rok 2008 přednesenou Václavem Hrudkou a zprávu předsedy revizní komise Ing. Václava Vorlíčka.

c)      Konference bere na vědomí zprávu o průběhu přípravy celostátní výstavy přednesenou Ing. Václavem Kasalem a zprávu o zabezpečení zemské výstavy přednesenou Františkem Bouškou.

d)      Konference schvaluje úhradu klecného na celostátní výstavě za oficiální kolekce (10 kusů) všech oblastních sdružení v rámci Českého sdružení CHPH.

e)      Konference schvaluje poskytnutí půjčky 100.000,-- Kč pro OS Plzeň za těchto podmínek: splatnost ve třech rovnoměrných splátkách vždy ke konci kalendářního roku (první splátka nejpozději do 31.12.2009), úrok 4 %.

f)        Konference schvaluje úhradu nákladů vzniklých v důsledku nedodržení vzdálenosti při závodu Callais takto: OS Polabí 230,-- Kč, OS Lidice 1.209,-- Kč, OS Louny 1.348,-- Kč, OS Karlovy Vary 1.385,-- Kč a OS Sever 1.536,-- Kč.

g)      Konference pověřuje Ing. Václava Vorlíčka přípravou podkladových materiálů týkajících se uplatňování systémů zaměřování zeměpisných bodů využitelných k dokumentaci vypouštěcích a doletových míst a dovybavení systému sledování pohybu přepravních vozidel přes internetové stránky k projednání v prezídiu.

h)      Konference doporučuje delegátům svazové konference, kteří zastupují České sdružení CHPH  aby podpořili OS Svitavy při projednávání jejich odvolání proti rozhodnutí prezídia ČMS.

i)        Konference ukládá předsedům OS, které dosud nedodaly čísla holubů určených pro zemskou výstavu, aby tak obratem učinili.

 

 

15. Schůzi ukončil Josef Toušek v 15,15 hod.

 

 

 

 

 

Zapsal: ing. Jan Jakubec                                                  předseda ČS CHPH Josef Toušek

 

 

 

 


Příloha č. 1 k zápisu z konference ČS CHPH dne 22.11.2008

 

 

 

 

ZEMSKÁ  KONFERENCE  ČS CHPH

Praha  Slivenec  22.11.2008

 

Vážení přátelé,

       dovolte, abych úvodem dnešní Zemské konference přivítal členy ŘV ČS, KRK ČS, předsedy OS a členy výstavního výboru.

       Scházíme se ke zhodnocení sportovní činnosti a ke kontrole připravenosti Zemské a Celostátní výstavy.

       Ani závodní sezona 2008 nebyla výjimkou v narušování mezilidských vztahů, v porušování Základních dokumentů ČMS CHPH a usnesení zemských konferencí. Šetření jednotlivých případů zatěžuje jak členy KRK ČS, tak funkcionáře na všech stupních organizačních složek ČMS. Připomenu OS Jihlava – závod Beroun 18.5.2008, OS Svitavy – nerespektování usnesení prezidia z 12.3.2008, OS Sever se ZO Liberec – stěžovatel pan Tomsa na vyloučení z ČMS CHPH a zcela poslední stížnost na OS K. Vary –  porušování ZŘ při svozu holubů do svozového uzlu Cheb. Nemohu opomenout selhání dopravců a startérů při závodě Aachen I. a nedodržení propozic při závodech Orleans a Callais.

       Při hodnocení prvního roku volebního období musím přiznat i nedostatky v práci ŘV ČS. Nebyli jste včas informováni prostřednictvím webových stránek se zápisy ze schůzí, chyběly včasné informace o termínech výstav a schůzí,  což u některých OS mohlo zapříčinit souběžnost s dnešní konferencí a v neposlední řadě postrádali chovatelé včasné výsledky ČMK. Věřím, že po dnešní konferenci si každý člen ŘV uvědomí, že zvolením na sebe přejímá povinnosti, ale i zodpovědnost za současnost a budoucnost poštovního holubářství v Čechách a práce ŘV ČS se zlepší.   

       Svazové dokumenty nejsou 100%, jejich tvůrci nedokázali předvídat vynalézavost našich chovatelů, spoléhali na morální vlastnosti funkcionářů i poctivost většiny řadových členů. Je naší povinností předkládat pozměňující návrhy svazových dokumentů tak, aby byly jednodušší ve výkladu a dokonalé v praxi. Každý váš návrh na úpravy či změny svazových dokumentů bude projednán v příslušné komisí při ŘV ČS a následně předložen k diskuzi a projednání na příští zemské konferenci. Návrhy změn svazových dokumentů, které budou schváleny nadpoloviční většinou předloží ČS celosvazové konferenci. Zde je  morální povinností předsedů OS  zasadit se o schválení předložených změn a hájit tak  zájmy našich členů.

       Některé z pozměňovacích nebo doplňovacích návrhů, které předkládalo ČS celosvazové konferenci byly schváleny a dva s odstupem jednoho roku paradoxně předkládá prezidium prostřednictvím zástupců MSS. Konkrétně potvrzování „Protokolu o vypuštění holubů“ startérem a povinnost archivovat v ZS kopie průkazů rodových kroužků z jiných než mateřských organizací.

       ČMS CHPH je zájmové sdružení občanů, jehož hlavním cílem je chov poštovních holubů zaměřený na rozvoj sportovní a výstavní činnosti. Tomuto cíli musíme věnovat veškerou pozornost, zkušenosti i předvídavost. Celosvětový vývoj společnosti se ubírá jiným směrem a našemu hobby není nakloněn. Všichni jak na dnešní konferenci sedíme, jsme odpovědni za budoucnost této činnosti nejen pro nadcházející sezonu, ale je naší povinností rozklad a zánik této zájmové činnosti co nejvíce oddálit.

       Většině českých chovatelů nejsou lhostejné nerovné podmínky  soutěží ČS a NM s porovnáním rozlohy a hustoty členské základny jednotlivých OS. Záměrně pominu olympijské kategorie, schválené kongresem FCI a budu se věnovat soutěžím, které schvalují složky ČMS CHPH. Jedná se o problematiku velmi citlivou, která každoročně přeskupuje jednotlivce i celé ZO a ve své podstatě vede k destrukci OS. Nevěřím tomu,  že máme v Čechách méně vyspělé chovatele nebo méně kvalitní chovy. Jde jen o to si říct, kam až jsme ochotni jít, za jakých podmínek se chceme porovnávat, aby nás  holubaření nepřestalo bavit. Pro pozastavení nežádoucích přestupů a k porovnání chovů nám postačí přijmout přísnější pravidla pro soutěže ČS a NM.

       Žijeme v demokratickém státě a ČMS CHPH je založen na demokratických zásadách. Chovatelé i celé ZO mají právo přestupu při dodržení Stanov. Zde dochází k rozporu mezi deklarovaným právem a skutečným ekonomickým zázemím ZO a hlavně OS. Ke svému přežití potřebují OS početnou členskou základnu a chovatelé v čele výsledků dobrou náletovou stranu. Dvě rozdílné veličiny, které když se potkají dělají mistry. Problémy nastanou v okamžiku, když chovatelé z opačné strany OS také  chtějí okusit slávu z vítězství v závodech a vavříny mistrů. V takovém případě dochází k rozdělení OS bez ohledu na ostatní chovatele. Každým rokem ve zprávách z konferencí upozorňuji na nebezpečí náletových stran, podpořené silou větrů při závodech ze západních směrů. Každým rokem  nám chovatelé a celé ZO za touto výhodou přestupují. Částečně by tento problém vyřešili závody z východních směrů, ale k realizaci již nemají OS dostatek morálních sil.

        OS se vyvíjela dlouhodobě, mají vlastní dopravní prostředky a jsou právními subjekty. Nebylo by rozumné zasahovat direktivně a vytvářet OS se stejným počtem členů. K tomu nemá ČS dostatek finančních prostředků na ekonomickou podporu jejich činnosti. Za rozumnější a méně násilné považuji zpřísnit propozice pro soutěže ČS. Případy, kdy chovatel nasadí na závod 1 holuba pro záchranu ZS jsou známé a jsou v souladu se ZŘ. V tom horším případě je majitelem holuba zcela jiný aktivní chovatel ze ZS, ale z důvodu zákazu ZS se nenajde žalobce. Podobného podvodu se dopouštějí i ty ZO, které přihlásí příslušníky rodin za členy pro svoji záchranu. Příčinou úbytku členské základny bývají často spory uvnitř organizace a hlavně vysoké stáří jejich členů. Výše uvedené důvody a celá řada dalších, pro které není v této zprávě dostatek místa, mě vedou k předložení návrhu na změnu propozic soutěží ČS v tomto znění:

       Do soutěží Českého sdružení CHPH konkrétně MKT, MST by se chovatelům započítávaly pouze ty závody, kde neklesne počet závodících chovatelů pod padesát a počet nasazených holubů na jednoho chovatele nebude nižší než tři kusy.

       Tím otevírám na toto téma diskusi pro jarní konferenci. Naši chovatelé jsou soutěživí a sami se začlení tak, aby splňovali podmínky soutěží ČS. Rozdělením závodících chovatelů na dvě rovnocenná  pásma umožníme českým chovatelům srovnatelné podmínky s chovateli moravskoslezskými při plnění olympijských podmínek.

      Dále mi dovolte rozebrat z mého pohledu příčiny kritiky části chovatelů k podpoře dlouhých tratí v Čechách. Novodobí chovatelé jsou ochotni podřídit přípravě svých svěřenců na závody celé měsíce, ale nejsou ochotni čekat na své holuby minuty a při závodu z dlouhé trati dokonce celé hodiny. Odchovávají stále více jedinců, kteří jsou systémem přípravy vybuzeni k obdivuhodnému výkonu, ale na straně druhé potlačují přirozené vlastnosti poštovního holuba jako je vůle, houževnatost a orientace. A zde nastává základní rozpor v názoru na krátké a střední tratě na straně jedné a dlouhé tratě na straně druhé. Tyto dvě skupiny holubů se od sebe vzájemně liší již zmíněnými vlastnostmi, stavbou těla a z toho vyplývající délkou letu pro překonání závodní vzdálenosti. Holubi letí krátkou a střední trať od dvou do šesti hodin, holubi pro překonání dlouhé trati jsou dvanáct a více hodin “na křídlech“. Z veřejných diskusí vyplývá, že celá řada chovatelů vyzkoušela své středotraťové  holuby na delší trati a po zklamání z jejich návratu tuto kategorii tratí již odmítá. A právě zde se naskýtá opodstatnění pro soutěž GM vyhlášenou ČS. Nebudou-li  dlouhé tratě podporované závodními plány OS, tak postupně zaniknou. Nadoblastní soutěže  pro velkou vzdálenost do svozových uzlů a malý počet přepravovaných holubů by se staly neekonomické a pro chovatele finančně nedostupné. Musíme si rovněž připomenout, že stále více našich chovatelů užívá důchodového věku.

       ČS se pokusilo ekonomicky podpořit závodní sezonu 2008 s cílem zvýšit zájem o dlouhé tratě a také navýšit počty nasazených holubů. Mám dojem, že výsledek této podpory není dostatečně přesvědčivý a budeme muset celou záležitost v ŘV přehodnotit. Příčiny neúspěchu vidím v nulové propagaci, pozdní informovanosti chovatelů, nepodařeným závodem Aachen I a v neposlední řadě výše rozebraným nechutenstvím části chovatelů k závodům z dlouhých tratí. Jak dopadly dotované závody Oostende, Orleans a Callais jste si vyčetli z výsledků. Seznámím vás s přípravou startu, která se nesmí v příštích závodních sezonách opakovat. Do startu mluvili zástupci výborů zúčastněných OS a zásadním způsobem změnili start i průběh těchto závodů. Nebyly dodrženy konferencí schválené odpolední starty a závod Callais byl o 200 km zkrácen. Domnívám se, že olympijská kategorie E je českým chovatelům nedostupná, neboť za takto zkrácený závod není náhrada. Zároveň se chovatelům OS Karlovy Vary odebírá možnost plnohodnotného zapojení do soutěže MDT ČS. Všichni víme, že s tímto OS nechce žádné sousední OS ani ZO do společného vyhodnocení v rámci stanoveného pásma a odpolední starty byly podmínkou pro společné vyhodnocení.

       Pro nedodržení podmínek startu závodu Callais rozhodl ŘV ČS na své schůzi 3.10.08 pozastavit proplacení dotace tohoto závodu ve výši 5 720 Kč s návrhem úhrady. Rozdíl se rozpočítá koeficientem na přihlášené holuby pěti zúčastněných OS a přepravce OS Louny obdrží dorovnání tohoto rozdílu od zbývajících čtyř OS do konce roku 2008. Prostředky na úhradu OS mají z ušetřených nákladů za závod Ostende. Je na vás, zástupcích OS, aby jste svým hlasováním rozhodli o úhradě dotace. Zemská konference dotace schválila a jenom konference je může změnit nebo zrušit.

       Celé ČS stojí před dalším velkým úkolem, jak nejlépe obstát při uspořádání dvou celostátních výstav. Jak víte, prezidium pověřilo tímto úkolem ŘV ČS, který vybral jako vhodné místo pro uspořádání výstavní prostory Výstaviště v Lysé n. Labem. Je uzavřená smlouva, jsou dohodnuté podmínky, jmenován výstavní výbor v čele s Ing. V. Kasalem. Vzhledem k tomu, že CV je jedním z bodů dnešního programu, ponechám hodnocení příprav CV samotným členům výstavního výboru.

       Již třetím rokem pořádá ČS zemskou výstavu. Jako generálku na CV se rozhodl ŘV ČS otestovat služby Výstaviště v Lysé n. Labem a pověřil předsedy OS Polabí a Praha uspořádáním této výstavy. Za tím účelem byla zamluvena polovina haly v poschodí a dohodnutá cena pronájmu ve výši 15 000 Kč. ŘV na svém posledním zasedání přislíbil pořadatelům doplatek ceny nájmu v případě prodělku. Ale i tato výstava je předmětem samotného bodu schváleného programu a tak necháme o přípravách hovořit pověřené předsedy OS.

       Záměrně se nebudu pouštět do hodnocení výsledků jednotlivých soutěží, to patří do zprávy výcvikáře ČS, ale dovolte, abych poděkoval předsedovi OS Polabí př. Svobodovi, který se přihlásil k výzvě prezidenta ČMS a organizačně i prakticky zajistil účast našich chovatelů z hvězdicového závodu holoubat Berlín, který pořádal Německý svaz. Bylo by dobré, kdyby nám v diskusi sdělil své pozitivní dojmy z celé akce.

       Při různých holubářských sezení se objevují  připomínky k obtížnému zajišťování startérů v zahraničí. Nechceme od této zásadní podmínky pro zařazení výsledků do soutěží ČS ustoupit, ale zároveň by nebylo správné konstruktivními návrhy se nezabývat. Proto jedním bodem programu dnešní konference bude projednání možnosti použít systém GPS pro uznání startu závodů.

 

 

                                                                                        Toušek Josef


 

Příloha č. 2 k zápisu z konference ČS CHPH dne 22.11.2008 

 

 

 

Výčet činnosti RK za rok 2008.

 

1)       Kde a jak RK působila.

Nijak do hloubky jsem to nepřipravoval,to co budu říkat souvisí pouze s činností RK.

a)       zúčastnila se všech schůzí ŘV  a nepůsobila pasivně

b)       připomínkovala přípravnou schůzi ve Slaném co do programu,průběhu a řízení,což se ukázalo jako oprávněné později

c)       požádala dvěma doporučenými dopisy ZO Liberec ,je možno doložit podacími lístky ze dne 24.4. a 4.6., o vysvětlení ke stížnosti pana Tomsy z Krásné Studánky,člena ZO Liberec,bylo i několik telefonátů na toto téma s předsedou OS Sever panem Havlíkem, do dnešního dne tj.21.11.2008 žádná odpověď,.Co navrhujete:pozastavit činnost OS,zrušit ZO nebo RK.

Během dnešní konference tj.22.11.2008 jsem obdržel vyjádření od přítele Havlíka,předsedy OS Sever v němž ZO Liberec přehodnocuje svoje rozhodnutí z dubna 2008 ,kde jednoznačně odmítá členství přítele Tomsy.V dopise oznamuje ,že dne 18.11.2008 souhlasí všichni přítomní členové na konané schůzi s členstvím přítele Tomsy v ZO Liberec.

d)       RK se zúčastnila jednání v Mělníce při řízení případu Eliáš,s výsledkem jste byli seznámeni

e)       připomínkovala a požadovala kontrolu a začlenění do hospodaření výsledku roku výsledek celostátní výstavy,tak jak bylo navrženo ,do konce února – nic

f)        pozastavila se nad způsobem jednání a volby paragrafu při řešení případu Jihlava .Požaduje od té části prezídia,která případ vyřešila tak jak vyřešila,na základě jakých dokumentů a paragrafů k jimi uvedenému závěru došla.V případě nevysvětlení nebude schopna řešit podobné případy ,budou –li se opakovat.Je podivné,že vše nebylo předem konzultováno s českou částí prezídia,která byla postavena před hotovou věc a pak na místě jednání lapala po dechu.

g)       obdržela stížnost od OS Karlovy Vary a navrhuje ŘV :

                              dodat vzorek plomby 

                              dodat zápis z projednání stížnosti

                              zlepšit komunikaci v rámci OS

                              dodat zápis o probrání a prodiskutování závodního řádu

h)       vypracovala a předložila odpověď na stížnost „CÁCHY“ (od OS Praha),

bohužel zveřejněno až téměř po půl roce,takže se to minulo účinkem                                                                                                                

 

2)      Vzhledem k tomu,že bylo návrhů na zlepšení činnosti komisí podáno snad 10 listů,nechtěl jsem  další předkládat ,ale život je takový,že jsem se neposlechl a přeci

jenom pár připomínek předkládám :

a)       RK doporučuje vypracovat a upřesnit způsob a zaměření holubníků tak,aby se

neopakovaly Lidice z roku 2008 (zásady měření -přesnost,zhodnocení volby

dříve zaměřeného bodu a volba aparatury použité k zaměření)

b)       pro zprůhlednění kontroly vozidel dopravujících holuby doporučuje zavést

systém www.vidimte.cz nebo něco podobného,po zavedení takového způsobu

nám nebude nikdo vykládat kde byl,co tam dělal a nebudou se opakovat Cáchy

z letošního roku.Požadujeme zaměřit i souřadnice vypouštění.

c)       RK opět doporučuje ŘV projít  její všechny předchozí připomínky a žádá o

vyjádření,zda jsou potřebné.

d)       RK doporučuje vypracovat zadání pro řešení změny zaměření holubníků,

pohybu vozidel a navržení systému v návaznosti na systém Galileo (volba

Megalan nebo GPS).Na toto navazuje dovybavení systému sledování pohybu

holuby přepravujících vozidel tak, aby bylo možno vozidlo zaměřit přes

internetové stránky kdykoliv a kdekoliv během přepravy – viz bod 2b.

Možnost zaměření souřadnic v místě startu v případě přesunu místa startu

v Německu.Použít stejný přístroj pro zaměření holubníků jako byl použit při

zaměření aut.Stanovit přesnost měření maximálně na 1“ = 30 běžných metrů

běžné přístroje umí přesnost na 10 m.

e)       Posoudit pořizovací cenu a výši provozních poplatků u navrhovaných přístrojů.

f)        Jmenovat tříčlennou komisi,která toto podrobně připraví pro diskusi na další

schůzi.

g)       Doporučuje správci svazových internetových stránek na významné svátky,jako

jsou Vánoce ,Velikonoce  upravit internetové stránky tak,aby odpovídaly

těmto svátkům.

h)       Doporučuje nekonat svazovou konferenci souběžně  s celostátní výstavou

( delegáti jsou roztěkaní a nevěnují patřičnou pozornost jednání).

                 

 

 

 

                                                  Za RK předseda Ing.Václav  Vorlíček