Zápis

z konference delegátů OS ČS CHPH konané dne 13.4.2008 ve Slivenci

 

Přítomni: ŘV – Josef Toušek, Petr Husák, Jan Baláž, Ladislav Potůček, Jiří Novotný, Václav Špilar.

KRK – ing. Václav Vorlíček, Václav Kratochvíl, Jiří Fikar.

Delegáti – zástupci všech 18 OS účast 100 %

 

Schůzi zahájil předseda ČS CHPH Josef Toušek v 10,30 minutou ticha za zesnulého pokladníka a dlouholetého člena ŘV a presidia Ladislava Krále. Dále přednesl program schůze, který byl bez připomínek schválen.

1.      zahájení

2.      volba návrhové a mandátové komise

3.      kontrola usnesení ze ZK z 2.12.2007

4.      zpráva předsedy o činnosti ČS od ZK 2.12.2007

5.      zpráva výcvikáře – soutěže ČS 2008

6.      zpráva pokladní – rozpočet na r. 2008

7.      zpráva KRK

8.      informace z presidia

9.      CV Lysá nad Labem

10.  Diskuse

11.  Usnesení

12.  Závěr

 

K jednotlivým bodům:

 

ad 2/ do mandátové komise byli zvoleni: Ondřej Bukovický, Josef Havlík a ing. Václav Zikmund.

do návrhové komise byli zvoleni: Václav Špilar, ing. Václav Blažek a Jiří Novotný

 

ad 3/ všechny body usnesení z konference 2.12.2007 byly splněny, nebo se průběžně plní.

 

ad 4/ Zpráva předsedy za období od 2.12.2007 – V ČS je k 1.1.2008 evidováno 18 OS, 148 ZO a 2127 členů. Proti r. 2007 je to nárůst o 40 členů, 2 ZO a 1 OS. Tento nárůst lze brát kladně, pokud se projeví i ve zvýšení počtu aktivních chovatelů a nejen členů. Vznik nové OS proběhl v souladu s platnými předpisy.

 

Dále předseda seznámil delegáty s činností ŘV za uplynulé období – návrhy týkající se dotací DT dopravcům, kooptování nových členů do ŘV a utvoření komise pro jednání s ČSCH budou součástí usnesení.

 

Ve své zprávě seznámil přítomné i s mimořádným jednáním ŘV ČS a předsedy KRK v ZO Mělník za účasti představitelů OS Polabí na základě odvolání přítele Eliáše. Na základě tohoto jednání se odhalilo několik nedostatků v základních dokumentech ČMS CHPH a ŘV ČS CHPH bude iniciovat změny v těchto dokumentech.

 

ad 5/ Výcvikář ČS Petr Husák ve své zprávě upozornil na zveřejňování všech druhů výsledků, které OS vydává na internetu. Program umožňuje počítat samostatné výsledky holubic, ročních holubů atd. a je chybou OS, když tyto možnosti nevyužívá. Dále upozornil na dodržování počtů holubů v boxech dle ZŘ. Navrhl ustanovení koordinátorů za jednotlivá pásma na závody Oostende a Sint Niklaas – je součástí usnesení.

 

Samostatně řešen byl závod holoubat z Berlína dne 31.8.2008 – garantem přepravy je OS Polabí a pojede se, pokud bude přihlášeno nejméně 1000 ks holoubat. Počty holoubat je třeba nahlásit DO 30.4.2008 na telefon 607 501 753 – Svoboda Oldřich.

 

ad 6/ Nový pokladník př. Hrudka předložil návrh rozpočtu na r. 2008 a tento byl jako vyrovnaný schválen. Příjmy i výdaje ČS CHPH v letošním roce budou ve výši 328 700 Kč.

 

ad 7/ Zprávu RK přednesl její předseda ing. Vorlíček.

Zpráva byla převážně kritická, ale nutno říci, že oprávněně. Je nepochopitelné, že ještě existují ZO, které používají razítka kdy jsme byli členy ČSCH. Až při různých sporech je zjištěno, že neexistují zápisy ze schůzí a tudíž není možno jednoznačně projednávané spory uzavřít.

RK doporučuje, aby spory o majetek mezi ZO ČMS CHPH a ČSCH byly financovány z pokladen obou komor, tedy ČS a MSS CHPH, protože žádná ZO nemá finance na to, aby si soudy hradila sama a docházelo by k jejich likvidaci.

Dalším nedostatkem je nesprávné vyplňování cestovních příkazů. U špatně vyplněných navrhuje RK – NEPROPLÁCET!

RK doporučuje  kontrolu smluv o půjčkách – zejména záruky!

 

Přednesená zpráva je přílohou tohoto zápisu.

 

ad 8/ Předseda ČS seznámil delegáty s několika body z jednání presidia:

Účast kolekce jednotlivých OS na CV bude zdarma. Hradit se budou jen holubi jednotlivci, přihlášení nad rámec kolekcí OS.

Při financování soudů o majetek s ČSCH bude hrazeno jen 50 %.

MS holoubat bude letos v Německu za účasti 25 holoubat z ČR – reprezentací byli pověřeni Mistři jednotlivých OS vylosovaní na CV v Hluku. Závěrečný závod proběhne 6.9.2008.

 

ad 9/ Ing. Kasal jako jmenovaný předseda organizačního výboru CV 2009 v Lysé nad Labem seznámil přítomné se stavem příprav. Dva pavilóny výstaviště jsou již zadány a do konce dubna proběhne další jednání s vedením výstaviště. O pronájmu klecí se v současné době také jedná a nebude problém s umístěním všech holubů, tedy i holubů ke komerčním účelům. Také pracovní skupina složená převážně z chovatelů okolních OS je již dávána dohromady. Do 31.5.2008 proběhne na výstavišti jednání členů pracovního vedení CV včetně presidenta ČMS CHPH.

 

ad 10/ př. Jáchym vyslovil připomínku, že dotací jen dopravy na NZ budou dopravci vlastně v prodělku, protože musí zajišťovat mimo samotný svoz i krmení holubů, průvodce atd.

Předseda ŘV vyzval přítomné, aby se do 15.5.2008 přihlásili zájemci o uspořádání Zemské výstavy v Lysé nad Labem coby generálky na CV na termín posledního víkendu v listopadu.

 

ad 11/ Př. Špilar za návrhovou komisi přednesl návrh na usnesení, který byl jednohlasně přijat.

 

Schůzi ukončil předseda ČS CHPH Josef Toušek ve 14,30 hodin

 

Usnesení konference delegátů OS ČS CHPH konané dne 13.4.2008

 

Konference schvaluje:

a/ Kooptování nových členů do ŘV ČS CHPH a to Hrudku Václava, ing. Jana Jakubce a ing. Václava Švece a to z důvodu náhrady za zemřelého Ladislava Krále a dodržení lichého počtu členů ŘV.

 

b/ Zprávy předsedy ČS CHPH Josefa Touška a předsedy KRK ing. Václava Vorlíčka.

 

c/ Půjčku na vlek pro OS Domažlice ve výši 100 000.- Kč za předpokladu, že ve smlouvě bude výslovně uvedeno, že až do úplného zaplacení vlek bude majetkem ČS CHPH.

 

d/ Koordinátory na NZ Oostende a St. Niklaas pro jednotlivá pásma:

-         pásmo JIH – Jiří Novotný OS Č. Budějovice

-         pásmo ZÁPAD – Václav Špilar OS Plzeň

-         pásmo VÝCHOD – ing. Václav Švec OS Jihlava

-         pásmo STŘED – ing. Robert Vávra OS Peruť

Hlášení doletů na koordinátory z NZ Oostende do 60 minut a ze St. Niklaas do 30 minut po příletu. Nenahlášení holuba znamená ztrátu ocenění. Koordinátoři zajistí hlášení holubů př. Husákovi a u prvních holubů kontrolu na holubníku chovatele.

 

e/ Vytvoření 3členné komise pro zastupování ZO ČS CHPH při jednáních s ČSCH v otázkách majetku ve složení Josef Toušek, ing. Václav Blažek a ing. Václav Vorlíček.

 

f/ Úhradu dopravy na NZ Oostende pro 2 dopravce a přepravu do svozového uzlu v OS Polabí pro pásmo Východní Čechy.

 

g/ Zveřejňování všech druhů výsledků v OS na internetu, čímž je podmíněno uznání výsledků do soutěží.

 

h/ Vydání společných výsledků ze závodů pouze se souhlasem všech zúčastněných OS.

 

i/ Rozpočet ČS CHPH na r. 2008 jako vyrovnaný když příjmy i výdaje budou ve výši 328 700,- Kč.

 

Ukládá ŘV:

 

1/ Projednat zprávu KRK a vyvodit z ní závěry.

2/ Prověřit, případně doplnit Smlouvu o půjčce př. Bizoňovi JUDr Opatrným.

 

3/ Předsedovi výstavního výboru CV ing. Kasalovi do 31.5. svolat schůzku organizačního výboru s konkrétními úkoly pro jednotlivé referenty.

 

 

 

Usnesení v této podobě bylo schváleno všemi 18 delegáty OS.

 

 

Zapsal: Václav Špilar