Zápis

Č.1/2008

 

Ze schůze ŘV ČSCHPH konané dne 25.3.2008 v Praze-Slivenci.

 

Přítomni:

Josef Toušek, Petr Husák, Ladislav Potůček, Václav Špilar. Ing. Václav Vorlíček j.h.

Omluveni: Jan Baláž, Jiří Novotný

 

Program:

            1.Kontrola úkolů ze zemské konference 3.12.2007

            2.Evidence členské základny – počty členů v ZO

            3.Soutěže ČS CHPH na r.2008

            4.Plán činnosti ŘV ČSCHPH na období 2008-2010

            5.Zpráva pokladní

            6.Kooptování členů do ŘV ČSCHPH

            7.Zpráva KRK – odvolání př. Eliáš

            8.Informace o přípravách CV 2008 – ing. Kasal

            9.Informace z jednání presidia – majetkoprávní vypořádání s ČSCH

            10.Příprava konference

 

Schůzi zahájil předseda ŘV Toušek v17.30 hodin. Navrhl program, který byl schválen.

 

ad 1/ Administrativa – vedení dokladů. Na některých dokladech chybějící podpisy odpovědných funkcionářů.

            Na podzim letošního roku proběhne školení pokladníků OS.

 

ad 2/ Evidence členské základny ČS na r. 2008 bude předložena na konferenci.

 

ad 3/ Návrh nového mistrovství DT ČS CHPH vyhodnocovaného z pásem.

-na podporu DT zaplatí ČS dopravu holubů na NZ Oostende dvěma dopravcům a    dopravu do svozového uzlu / do OS Polabí/ pro pásmo Vých. Čechy po dobu minimálně tří let.

-ŘV ČSCHPH připomíná OS dodržování počtů holubů do boxů dle ZŘ § 13 odst.2. V případě porušení se vystavuje OS sankcím ze strany ŘV.

 

ad 4/ Řádné zajištění obou CV / 2009 a 2010/.

-stálé doplňování a zdokonalování svazových dokumentů

-zjednodušení soutěží do budoucna

 

ad 5/ K 17. 3. 2008 proběhla změna podpisových vzorů u účtu ČS CHPH /nový pokladník/.

         -k uvedenému datu je na účtu ČS CHPH 914 955,64 Kč.

         -nový pokladník požaduje používání bezhotovostních plateb ze strany OS v maximální možné míře.

 

ad 6/ ŘV navrhuje kooptování nových členů do ŘV za zesnulého př. Krále a z důvodu dodržení lichého počtu členů ŘV doplnění o tři členy – př.Hrudku,ing.Jakubce a ing.Blažka

 

ad 7/ Odvolání př.Eliáše – konečné rozhodnutí padne na konferenci.

ad 8/ Neproběhlo – ing. Kasal se z jednání omluvil.                

ad 9/ S informacemi z presidia bude seznámena Konference ČS CHPH, která se uskuteční ve Slivenci v neděli 13.4. od 10.00 hodin za účasti předsedů a výcvikářů OS.

 

Schůzi ukončil předseda Toušek ve 21.45 hodin

 

Zapsal: Václav Špilar