Zápis

z konference delegátů OS ČS CHPH konané dne 2. prosince 2007 ve Slivenci

 

Účast : ŘV – Josef Toušek, Petr Husák, Jan Baláž, Václav Kasal, Ladislav Král,

ing. Stanislav Jáchym, omluven – Václav Novotný

            KRK – ing. Václav Vorlíček, Jiří Štípek, Václav Kratochvíl

            Delegáti  17 OS, viz prezenční listina – 100% účast

            Hosté – Pecha Oldřich, ing. Pastyřík Jiří, Špilar Václav, Fikar Jiří, Potůček  Ladislav,

                         Ing.Švec Václav, Hnilička Marek, ing. Konopčík Jan

 

Schůzi zahájil předseda ČS CHPH Josef Toušek přivítáním přítomných a seznámil je s programem schůze, který delegáti schválili.

 1. zahájení
 2. volba komisí
 3. kontrola usnesení z minulé konference
 4. zprávy předsedy o činnosti ČS za tříleté období
 5. zpráva výcvikáře
 6. zpráva pokladníka
 7. zpráva předsedy KRK ČS
 8. volby do nového ŘV, KRK, Prezidia, předsedy ČS CHPH
 9. návrh kandidátů do KRK ČMS a prezidenta ČMS CHPH
 10. diskuze
 11. usnesení a závěr 

 

K jednotlivým bodům programu :

 ad 2. Do mandátové komise byli zvoleni, Král Lad., Boušek Fr., Baláž Jan

         do návrhové komise byli zvoleni  ing. Kasal V., ing. Pastyřík J., Sunkovský

         do volební komise byli zvoleni ing. Jáchym St., ing. Braňka, Novotný J.

           

ad 3. Kontrola usnesení z poslední konference ze dne 4. listopadu 2006. Jednotlivé body  konference byly splněny.

 

ad 4. Zprávu o činnosti ŘV a celého ČS CHPH od r. 2004 přednesl  předseda Josef  Toušek. Ve své zprávě zhodnotil celé tříleté volební období. V ČS je evidováno 17 OS, 145 ZO a 2087 členů. Počet členů se  za toto období nezměnil, ubyl  pouze jeden člen. Kladně zhodnotil práci ŘV ČS, KRK ČS a výcvikové komise při prosazování přísnějších pravidel do soutěží vyhlášených ČS CHPH. Zaobíral se též problémy v jednotlivých OS a ZO. Připomenul nutnost pokračovat ve zkvalitnění práce vedoucích ZS, kde dochází k porušování ZŘ.

Zdůraznil potřebu kontroly a to ve všech organizačních složkách ČS CHPH. Znalost Stanov, ZŘ, DŘ a ostatních dokumentů  vydaných ČMS CHPH u všech funkcionářů je předpokladem jejich dobré práce. Informoval o průběhu schůzí a jednání v rámci ČMS CHPH, schůzích prezídia aj. Kladně hodnotil průběh naší první a druhé Zemské výstavy které se konaly ve Vodňanech  a  poděkoval jejich organizátorům OS Prácheň, dále zhodnotil pořádání CV v Kladně a Klatovech a též poděkoval organizátorům OS Lidice a OS Klatovy. Předseda informoval o průběhu jednotlivých jednání ohledně organizace a přípravy CV v roce 2009 a 2010 na Výstavišti v Lysé n. Labem. Dále připomenul zavedení  pevných pravidel do soutěží ČS a startu NZ.

Ve své zprávě se též zaměřil na úkoly, které před naší organizací jsou. Propagace poštovního holubářství, snižování finančních nákladů na celkovou činnost, zajištění větší objektivity a regulérnosti soutěží v jednotlivých OS ČS CHPH, změnu Stanov při vzniku nových OS. Dále seznámil delegáty konference se změnou propozic soutěže ČMK. V závěru své zprávy poděkoval všem funkcionářům za jejich práci, zvlášť pokladníkovi ČS př. Královi za výhodné zúročení finančních prostředků ČS.

 

ad.5  Zprávu vycvikáře ČS CHPH přednesl Petr Husák.

Zhodnotil závodní sezónu  2007, která dle jeho názoru patřila k těm lehčím.Částečně u tří oblastí byla ovlivněna zákazem pořádání závodů v důsledku výskytu ptačí chřipky. Statisticky zhodnotil soutěže a jejich výsledky v rámci celé republiky, skladbu závodních plánů jednotlivých OS v Čechách a Moravě atd.  

Zpracování výsledků soutěží bylo bez větších chyb, jednotlivá  OS již dodržovala schválené soutěžní propozice.

Všechna OS dodržela usnesení prezidia ČMS CHPH o provedení 15 kontrol dodržování ZŘ ve svých nasazovacích střediscích a u jednotlivých chovatelů.

Na závěr své zprávy přednesl návrhy změn soutěží pro příští období, provádění kontrol, potvrzování vypouštěcích míst, tvoření vyhodnocovacích pásem v rámci národního závodu, aj.

           

ad.6   Pokladníka Ladislava Krále přednesl zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2007. Zástupci OS obdrželi písemnou zprávu. K 1. 12.2007 byly příjmy ve skutečnosti 238.750,- Kč a výdaje 262.495,- Kč. Na účtech ČS a DZ Fio k 30.11.07 je celkem 904.321,46 Kč.

Čerpání rozpočtu ČS pro rok 2007 k 1.12.2007 předložené Ladislavem Králem je v přílohové části zápisu.

           

ad.7   Zprávu KRK přednesl ing. Václav Vorlíček.     

KRK v průběhu volebního období změnila své složení, za odstoupivší členy Milana Poláčka a Jaroslava Reitermana ml. byla plnohodnotně doplněna o ing. Václava Vorlíčka a Václava Kratochvíla.

KRK provedla kontrolu usnesení z konferencí a schůzí ŘV.  Delegátům konference přednesla návrhy na zlepšení celkové činnosti ČS CHPH.

Přednesená zpráva ing. Václavem Vorlíčkem je součástí zápisu z konference v přílohové části.

 

ad. 8 a 9   Volby do ŘV a KRK  ČSCHPH.  Předseda volební komise ing. Jáchym St. Seznámil s průběhem voleb. Zástupci OS obdrželi volební lísky se jmény kandidátů na členy ŘV a KRK ČS CHPH, členy Prezidia ČMS CHPH, předsedu ČS CHPH a návrh kandidátů do KRK ČMS CHPH. Hlasovalo se tajně. Po odevzdání hlasovacích lístků provedla volební komise sečtení platných hlasů pro jednotlivé kandidáty.

Výsledky voleb do ŘV ČS. Maximální počet hlasů 50. Jednotliví kandidáti obdrželi : Špilar Václav 47, Král Ladislav 46, Toušek Josef 45, Husák Petr 44, Potůček Ladislav 34, Baláž Jan 29, Novotný Jiří 27, Pecha Oldřich 24, Pastyřík Jiří 19, Švec Václav 18 a Hnilička Marek 14.  Do ŘV ČSCH byli zvoleni Špilar Václav, Král Ladislav, Toušek Josef, Husák Petr, Potůček Ladislav, Baláž Jan a Novotný Jiří.

Výsledky vole KRK. Do KRK byli zvoleni Vorlíček Václav, Fikar Jiří a Kratochvíl Václav.

Volba předsedy ČSCHPH. Předsedou byl jednohlasně zvolen Josef Toušek.

Předsedou KRK  byl jednohlasně zvolen ing. Václav Vorlíček.

Výsledky voleb do prezidia ČMS CHPH. Tajnou volbou byli zvoleni čtyři zástupci ŘV a to: Špilar Václav 45, Husák Petr 44, Král Ladislav 35 a Potůček Ladislav 26 hlasů. Pátým zástupcem je předseda Toušek Josef. Novotný Jiří obdržel 25 a Baláž Jan 12 hlasů.

Do KRK ČMSCHPH byli zvoleni ing. Vorlíček Václav a Fikar Jiří.

 

ad 10. Diskuse

 a) Josef Kondrys, zástupce FCI, informoval o činnosti výcvikové komise FCI a problémech v rámci federace při řešení celkové kooperace a veterinárních problémech v EU.

b) předseda Josef Toušek informoval o nastávající CV organizované ČS CHPH. Navrhl Václava Kasala za předsedu výstavního výboru CV konané v Lysé n.L. Doporučil za členy výboru Václava Špilara a Jiřího Pastyříka. Další členy výstavního výboru navrhne předseda výstavního výboru.

c) zástupci jednotlivých oblastí hodnotili činnost ČS, zaobírali se závodními soutěžemi, jejich počtem, počtem závodů, propozicemi. Navrhují podpořit finančně účast OS na dlouhých závodech.

d) Prezidium ČMS CHPH neprojednalo žádost Konference ČS CHPH ze dne 15.4.06 ohledně zrušení disciplinárního trestu uloženého ing. Františku Šebestovi.

 

ad.11  Usnesení. Návrhová komise přednesla návrh na usnesení z konference delegátů. Po

      připomínkách a doplnění bylo usnesení jednohlasně přijato.

.

 Schůzi ukončil předseda ČS CHPH Josef Toušek s přáním mnoha zdraví a úspěchů všem chovatelům v ČS CHPH.

 

Usnesení konference delegátů OS ČS CHPH konané dne 2.12.2007

 

Konference bere na vědomí a schvaluje :

a) přednesené zprávy předsedy ČS CHPH Josefa Touška, výcvikáře Petra Husáka a zprávu 

    pokladníka  Ladislava Krále

b) zprávu předsedy KRK ing. Václava Vorlíčka

c) průběh a regulérnost voleb do ŘV ČS CHPH a KRK

 

Konference schvaluje :

a) složení nového ŘV ČS CHPH pro nadcházející volební období a to : Josef Toušek, Ladislav Král, Václav Špilar, Petr Husák, Ladislav Potůček, Jiří Novotný, Jan Baláž.

b) složení KRK ČS CHPH a to: ing. Václav Vorlíček, Jiří Fikar, Václav Kratochvíl

c) zástupce ČS CHPH do Prezidia ČMS CHPH a to: Josef Toušek, Petr Husák, Ladislav Potůček, Ladislav Král a Václav Špilar

d) předsedou ČS CHPH Josefa Touška a předsedu KRK ČS CHPH ing. Václava Vorlíčka

e) kandidáty do KRK ČMS CHPH ing. Václava Vorlíčka a Jiřího Fikara

f)  kandidáta na prezidenta ČMS CHPH ing. Jaroslava Novotného

g) předsedou výstavního výboru CV 2009 v Lysé n. Labem ing. Václava Kasala

h) služební cestu členů výstavního výboru 2009 ing. Pastyříka, Špilara a ing. Kasala na CV 2008 v Hluku.

ch) pro rok 2008 závodní plám DT a vyhodnocování MDT z pásem. Propozice zpracuje výcviková komise do jarní ZK 2008

 

 

 

 

 

Konference ukládá ŘV ČS CHPH :

a) projednat zpráva KRK přednesené v roce 2007 a navrhnout opatření do jarní ZK zástupců OS 2008 ( vedení pokladních dokladů, neprolínání funkcí, školení funkcionářů, dodržování platných směrnic, ZŘ,  atd.)

b) projednat možnost dotací pořadatelům závodů DT

c) prosazovat v rámci celého ČMS CHPH požadavky, dohody a usnesení ČS CHPH

d) ve spolupráci s ČMS CHPH řešit operativně a ve prospěch CHPH problematiku případně vzniklých veterinárních nařízení.

 

Usnesení bylo jednohlasně odsouhlaseno 17 delegáty OS.

                                                                       předseda ČS CHPH  Josef Toušek