Zápis ze schůze ŘV ČSCH konané v Lysé n.Labem dne 16.října 2007

 

Účast : Josef Toušek, Jan Baláž , Petr Husák, Ladislav Král, Stanislav Jáchym, Václav Novotný, Václav Kasal.

 Před zahájením schůze proběhlo jednání s ředitelem výstaviště v Lysé n.Labem kterého se zúčastnil též ing. Jaroslav Novotný. Byly prohlédnuty výstavní prostory a celkové zázemí. Na závěr bylo konstatováno, že CV v roce 2009 se může uskutečnit v tomto výstavním areálu. 

Samotnou schůzi zahájil předseda Josef Toušek s následujícím programem :

1.      Zahájení, schválení programu schůze

2.      CV 2009, příprava

3.      Odvolání p. Luboše Eliáše

4.      Soutěže pořádané ČS CHPH

5.      Kontroly v závodní sezóně

6.      Konference OS ČS CHPH

7.      Zemská výstava, propozice

8.      Zpráva pokladní

9.      Zpráva KRK

 

K jednotlivým bodům :

 Ad. 2.   Celostátní výstava se uskuteční vzhledem k volnému termínu výstaviště ve dnech 2. – 4. ledna 2009. Využity budou dvě výstavní haly. Při organizaci výstavy bude úzce spolupracováno s pracovníky výstaviště.

 

Ad. 3.   ŘV projednal odvolání p. L. Eliáše. Na základě vyžádaných a OS Polabí dodaných dokladů ŘV souhlasí s navrženým vyřazením p. L. Eliáše ze závodů poštovních holubů v roce 2007, kterých se zúčastnil a na kontrolním listě uvedl holuba Pl. 04-085-1411 z důvodu nedodržení ZŘ ( nepředložení karty vlastnictví v předepsané lhůtě).

ŘV zároveň upozorňuje výbor OS Polabí na nutnost dodržení předepsané oznamovací povinnosti a formy ve smyslu jednacího a disciplinárního řádu (způsob doručení, obsah a termín oznámení).

Případné nejasnosti zodpoví ŘV na základě písemného dotazu nebo při osobním jednání z něhož bude pořízen krátký zápis.

 

Ad. 4. Výcvikář ČS CHPH Petr Husák informoval o průběhu závodní sezóny 2007 a konečných výsledcích soutěží pořádaných ČS CHPH. Výsledky jsou k nahlédnutí na internetových stránkách svazu.

 

Ad. 5  Kontroly dodržování ZŘ v jednotlivých oblastech byly ve všech OS uskutečněny.

 

Ad. 6  Konference delegátů OS ČS CHPH se uskuteční v neděli dne 2. prosince 2007 od 11,00 hod. v Praze – Slivenci.

OS nahlásí do 15. listopadu  tajemníkovi  V. Kasalovi své kandidáty do ŘV pro nové volební období.

 

Ad. 7  Zemská výstava 2007 se uskuteční ve Vodňanech, sportovní hale dne 24. 11. 2007. Pořadatelem je OS Prácheň. ŘV schválil propozice výstavy. Neúčast nominovaného holuba na výstavě bude mít za následek jeho zákaz účasti na CV.

Jednotlivá OS zajistí účast svých chovatelům kteří budou na výstavě oceněni. Nepřevzaté ceny zůstávají v majetku organizátora výstavy, tj. OS Prácheň.

 

Ad. 8  Pokladník Ladislav Král informoval o stavu financí v pokladně.  Celková zpráva bude předložena na konferenci delegátů.

 

Ad. 9  Předseda KRK ing. Václav Vorlíček přednesl zprávu o činnosti komise za období od dubna do současné doby. Komise pracuje ve složení Vorlíček, Kratochvíl, Štípek. Ing. Vorlíček upozornil na to, že OS Prácheň a ZO Vodňany nedodržují DŘ  § 3 odst. 1f v případě trestu p. Milana Poláčka.

 

 

Usnesení.

 

Řídící výbor ČS CHPH beze na vědomí přednesené informativní zprávy jeho členů a předsedy KRK.

ŘV schválil místo konání CV v roce 2009 a to výstaviště Lysá n. Labem v termínu 2.-4. ledna

ŘV navrhuje za vedoucího organizačního týmu CV 2009 Václava Kasala

ŘV schvaluje výsledky soutěží pořádaných ČS CHPH v roce 2007

ŘV schvaluje propozice Zemské výstavy konané ve Vodňanech 24.11.07

ŘV projednal odvolání p. L. Eliáše a potvrzuje rozhodnutí OS Polabí

 

                                                                                                            Josef Toušek

                                                                                                            předseda ČS CHPH

 

zapsal Václav Kasal