Zápis

z konference delegátů OS ČS CHPH konané dne 7. dubna 2007 ve Slivenci

 

Účast : ŘV – Josef Toušek, Petr Husák, Jan Baláž, Václav Novotný, Václav Kasal,

                      Omluven Ladislav Král, ing. Stanislav Jáchym

            KRK – ing. Václav Vorlíček, Jiří Štípek, omluven Jaroslav Reiterman

            Delegáti  16 OS, omluven St.Jáchym z OS Klatovy

            Hosté – výcvikáři OS, Jos.Vacek, Fr.Kolář, J.Van Houten

 

Schůzi zahájil předseda ČS CHPH Josef Toušek přivítáním přítomných a seznámil je s programem schůze, který delegáti schválili.

 

K jednotlivým bodům programu :

 ad 2. Do mandátové komise byli zvoleni Jan Konopčík, Václav Novotný a Jaroslav Neděla,

         do návrhové komise byli zvoleni Václav Blažek, Stanislav Sunkovský a Václav Kasal

ad 3. Kontrola usnesení z poslední konference ze dne 4. listopadu 2006. Jednotlivé body

         konference byly splněny.

ad 4. Zprávu o činnosti ŘV a jednotlivých OS za období 2006 přednesl předseda Josef

        Toušek, zhodnotil celé období od jarní konference delegátů v roce 2006, stav členské

         základny, problémy v jednotlivých ZO a OS týkající se jak členské základny, tak i jejich

        činnosti, regulérnosti celé jejich činnosti.

Zhodnotil průběh závodní sezóny a problémů,

        které narušily její regulérnost. Zdůraznil nutnost zvýšené kontroly a to ve všech

        organizačních složkách ČS CHPH. Informoval o průběhu schůzí a jednání v rámci

        ČMS CHPH, schůzích prezídia aj. Kladně hodnotil průběh naší první Zemské výstavy a

        poděkoval organizátorům OS Prácheň. Zdůraznil, že účast na příštích výstavách musí být

        pro jednotlivé oblasti i chovatele povinností.

Předseda informoval o průběhu jednání ohledně možnosti konání CV v roce 2009.

        V úvahu připadá místo Výstaviště Lysá n.Labem, které odpovídá všem našim

        požadavkům.

Dále informoval o požadavku  majitele testovací stanice Milana Bizoně o poskytnutí

        finanční půjčky ve výši 100.000,- Kč.

Provedl zhodnocení účasti našich členů na Olympiádě v Ostende a  poděkoval

        účastníkům a společně s výcvikářem Petrem Husákem jim předal čestné

        diplomy z Olympiády.

V závěru své zprávy popřál všem chovatelům pevné zdraví a

        úspěchy v nasávající sezóně.

ad.5 Zprávu vycvikáte přednesl výcvikář ČS Petr Husák a seznámil s výsledky jednání

        s výcvikáří jednotlivých OS, které proběhlo před konferencí.

Zhodnotil závodní sezónu  2006, která byla proti minulým sezónám úspěšnější. Také

        účast našich chovatelů na olympiádě byla početnější.

Zpracování výsledků soutěží bylo bez větších chyb, jednotlivá  OS již dodržovala

        schválené soutěžní propozice.

            Pro rok 2007 je nutné zaměřit činnost všech složek na zajištění regulérnosti nastávající

        závodní sezóny, dodržování platných předpisů a schválených propozic.

Dle usnesení prezidia ČMS CHPH musí jednotlivé OS provést celkem minimálně 15

        kontrol dodržování ZŘ ve svých organizacích. Nedodržení počtu kontrol bude mít za

        následek vyřazení OS ze soutěží.

            Soutěže ČS jsou stejné jako v roce 06, pouze rozšířené o mistrovství holoubat, které je

        stejné jako v ČMS CHPH.

            Nové je také Mistrovství mladých chovatelů do 21 let. Přihlášky prostřednictvím OS.

        Podmínky – 3 závody holoubat, bodují první tři dolétlá holoubata z jednotlivých závodů.

        Do 30.7. zaslání přihlášky k vyhodnocení na tajemníka svazu.

ad.6 Za nepřítomného pokladníka Ladislava Krále přednesl zprávu ing. Václav Blažek.

            Delegáti všech OS obdrželi písemnou zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2006 a návrh

         rozpočtu ČS CHPH pro rok 2007. Rozpočet na rok 2007 je vyrovnaný a činí 248 tis. Kč.

            Delegáti velmi kladně zhodnotili práci pokladníka Ladislava Krále.

ad.7 Zprávu KRK přednesl ing. Václav Vorlíček. KRK zkontrolovala předložené pokladní

        doklady př. L. Králem, provedla kontrolu usnesení z poslední konference a delegátům a

        členům řídícího výboru přednesla návrhy na zlepšení celkové činnosti ČS CHPH.

            Za odstoupivšího člena KRK Jaroslava Reitermana ml. bylo provedeno doplnění této

         komise o př. Kratochvíla Václava, 332 22 Volduchy 316

ad.8  Zemská výstava 2007. Uspořádáním druhé Zemské výstavy bylo pověřeno OS Prácheň.

         Třetí výstava v roce 2008 bude uspořádána v Lysé n.Labem.

ad.9  Různé.

Josef Vacek informoval přítomné o možnosti účasti na závodech po naší hlavní

         sezóně pořádané chovateli z Německa. Předal delegátům písemné propozice závodů.

            Rodové kroužky. Jednotlivé ZO mají možnost volby číselné řady, např. od 1000 výše

          a pod. Tyto požadavky nahlásit prostřednictvím OS.

ad.10 Testovací stanice Podlesí. Informace z návštěvy tohoto areálu a jednání s majitelem

          Milanem Bizoněm podal Václav Novotný. Po následné diskuzi byla odsouhlasena

          návratná půjčka od ČS CHPH ve výši 100.000,- Kč. Z 16 delegátů jednotlivých OS při

          hlasování bylo 14 pro a 2 se zdrželi hlasování.

ad.11 Usnesení. Návrhová komise přednesla návrh na usnesení z konference delegátů. Po

          připomínkách a doplnění bylo usnesení jednohlasně přijato.

 Schůzi ukončil předseda ČS CHPH Josef Toušek.

 

 

Usnesení konference delegátů OS ČS CHPH konané dne 7.4.2007

 

Konference bere na vědomí a schvaluje :

a) přednesené zprávy předsedy ČS CHPH Josefa Touška, výcvikáře Petra Husáka a zprávu 

    pokladníka  Ladislava Krále

b) zprávu předsedy KRK ing. Václava Vorlíčka

c) informaci KRK o zvolení ing. Vorlíčka jejím předsedou

Konference schvaluje :

a) rozpočet ČS CHPH pro rok 2007

b) propozice Zemských soutěží pro rok 2007 rozšířených o soutěž mladých chovatelů

c) pořadatele druhé Zemské výstavy a to OS Prácheň

d) doplnění KRK o Václava Kratochvíla z OS Plzeň

e) návratnou půjčku pro př. Milana Bizoně, testovací stanici holoubat „Podlesí“ ve výši  

    100.000,- Kč

f) doplnění propozic Zemské výstavy o bod určující pravidla ocenění. Nepřevzetí ceny na

    výstavě bude mít za následek propadnutí této ceny ve prospěch pořadatele.

g) doplnění propozic zemského závodu o bod povinné kontroly pravděpodobného prvního

    dolétlého holuba v OS. Konkrétní postup kontroly zajistí a zpracuje výcvikář ČS.

 

Usnesení bylo jednohlasně odsouhlaseno 16 delegáty OS.

                                                                                                předseda ČS CHPH

                                                                                                    Josef Toušek