Zápis ze schůze Řídícího výboru Českého sdružení chovatelů poštovních holubů  konané dne 6. března 2007 v Lysé nad Labem

 

Přítomni :   ŘV - Toušek Josef, Novotný Václav, Král Ladislav, Balaž Jan, Husák Petr, Jáchym Stanislav, Kasal Václav,

KRK – Vorlíček Václav, Štípek Jiří

Nepřítomen – Reiterman Jaroslav ml.

Hosté – zástupci Výstaviště Lysá n. L. ředitel a manažer výstaviště Petra Blažková

-         Dubský Jiří a Bizon Milan

Před samotnou schůzí ŘV proběhlo jednání se zástupci výstaviště ohledně možnosti konání výstav poštovních holubů v jejich areálu. Po prohlídce samotných výstavních prostor a seznámení se s výstavními podmínkami, ŘV konstatoval, že samotné výstaviště i další požadavky na výstavu jsou velmi dobré a pro naše potřeby vyhovující. Se zástupci výstaviště byly dohodnuty předběžné podmínky, které budou dále doplněny. Další schůze ŘV se uskuteční opět v Lysé a na jednání budou pozváni též zástupci Prezidia ČMSCHPH.

 

Schůze se konala v areálu výstaviště. Přivítáním všech přítomných zahájil schůzi předseda Josef Toušek s následujícím programem.

 

1) Projednání žádosti př. Milana Bizoně ohledně půjčky od ČS CHPH ve výši 100 tis. Kč na výstavbu testovací stanice mladých holubů. Př. Milan Bizoň informoval o současném stavu stanice, pro první rok bude připravena kapacita pro 600 holoubat do 1. května 2007, v budoucnu bude kapacita ještě rozšířena. V areálu stanice bude mimo hospodářské části také místo pro občerstvení a společenská místnost, která může být využívána i pro účely ČS CHPH (schůze, školení, semináře aj.) Př. Bizon bude stanici provozovat minimálně 15 let. Rozpočet na testovací stanici je jeden milion Kč.

ŘV navrhuje Konferenci pro projednání a doplnění podmínek ( kolaudace, zápis v katastru nemovitostí, splátkový kalendář aj.), návratnou půjčku ve výši 100 tis. Kč schválit. Pověření zástupci ŘV na místě samém se seznámí s testovací stanicí a podají na jarní konferenci zprávu.

2) Ladislav Král přednesl zprávu týkající se stavu členské základny v roce 2007.Celkem je v 146 ZO celkem 2087 členů. Problémy se začleněním do OS má ZO Hradec Králové, bude dále řešeno. Některé ZO mají menší členskou základnu, tj. 8 členů, jedná se o ZO Nýrsko, Příchovice, Stod, Žižkov, Všemíry, Rumburk, Dolní Heřmanice, Protivín.

 

3) Petr Husák přednesl informaci o Olympiádě a příštích olympiádách, které se budou konat v Německu, Polsku a Slovensku.

Soutěže pro letošní rok jsou stejné jako v roce 2006. Nové je Mistrovství mladých chovatelů.Zemský závod je z Ostende.

ČSCHPH chce zatraktivnit jím organizované závody, např. formou příspěvků na provozní náklady závodů.

Soutěže holoubat budou v letošním roce vyhodnocovány.

V roce 2007 musí být zpřísněny kontroly regulérnosti všech závodů pořádaných ˇOS a ČS CHPH.

4) Finanční rozpočet na rok 2007 předložil pokladník Ladislav Král. Proti původnímu rozpočtu došlo k několika úpravám, rozpočet na rok 2007 bude vyrovnaný.

Čerpání rozpočtu v roce 2006.

Celkem příjmy      plán  192.870,- Kč     skutečnost  208.012,- Kč

Celkem výdaje      plán  297.000,- Kč     skutečnost  255.891,50 Kč

Schodek rozpočtu plán  104.130,- Kč      skutečnost   47.879,50 Kč

 

Stav účtu k 31.12.2006 celkem 909.660,31  

Př. Ladislav Král na konferenci předloží návrh rozpočtu na rok 2007

 

5) ing. Václav Vorlíček informoval členy ŘV o činnosti KRK. Připomenul, že práce KRK je částečně omezena. Př.  Reiterman v důsledku pracovního zaneprázdnění se nezúčastnil posledních zasedání komise. Bude nutné zajistit vyjádření př. Reiterman zda bude pracovat v této komisi. Dále ing. Vorlíček přednesl několik připomínek k ZŘ a Stanovám. Na internetových stránkách neuvádět při počítání vzdálenosti souřadnice vypouštěcích míst jako oficiální, ale pouze jako informativní. Používat souřadnice z konkrétního místa vypuštění.

 

6) Různé.

Předseda informoval o průběhu schůze Prezidia ČMS CHPH. Kritizoval nekázeň některých chovatelů při vyhodnocování mistrovství na Zemské výstavě ve Vodňanech. Bylo nevyzvednuto 16 cen. Bude nutné do propozic soutěží zahrnout konkrétní postupy při jejich nedodržení a případné sankce.

Předseda seznámil členy ŘV s odvoláním Milana Poláčka proti jeho disciplinárnímu trestu, který mu uložil ČMS CHPH.  Vzhledem k jeho dřívější svazové funkci, je celé řízení a i odvolání v řešení ČMS CHPH.

ŘV projednal disciplinární přestupek Václava Poláčka ze ZO Vosňany, dřívější trest uložený OS Prácheň neodpovídá závažnosti přestupku a proto ŘV navrhuje Zemské konferenci delegátů OS, která se uskuteční 7. dubna ve Slivenci schválit návrh disciplinárního trestu dle §3 odst.1 j Disciplinárního řádu a to odvolání z funkce na dobu tří let. Václav Poláček bude pozván na jednání ŘV.

 

Zemská konference delegátů OS Čech se uskuteční dne 7. dubna 2007 ve Slivenci od 11,00 hod. Schůze ŘV a schůze výcvikářů se uskuteční jednu hodinu před konferencí, tj. od 10,00 hod.

 

Usnesení schůze ŘV

1)      ŘV schvaluje všechny přednesené zprávy.

2)      Nadále jednat s Výstavištěm Lysá n.Labem za účelem pořádání výstav v tomto areálu.

3)      Pověřuje jednotlivé funkcionáře ŘV a KRK zpracováním zpráv o činnosti pro Zemskou konferenci.

4)      ŘV schvaluje návrh disciplinárního trestu pro Václava Poláčka z Vodňan.

5)      ŘV bere na vědomí přednesené informace ze schůze Prezidia a z Olympiády.

6)      ŘV stanovuje termín konání Zemské konference na 7. dubna 2007

 

Zapsal V.Kasal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na Zemskou konferenci ČS CHPH

dne 7. dubna 2007,

místo konání Slivenec od 11,00 hod.

 

 

Program konference :

1.    zahájení

2.    volba návrhové a mandátové komise

3.    kontrola usnesení z minulé konference

4.    zpráva o činnosti od minulé konference

5.    zpráva výcvikáře

6.    zpráva pokladní, rozpočet

7.    zpráva o činnosti KRK

8.    Zemská výstava 2007, zájemci, místo konání

9.    různé, došlá pošta, připomínky zástupců OS

    10. usnesení

    11. závěr

 

 

Schůze výcvikářů OS ČS CHPH se uskuteční již od 10,00 hod.

Členové ŘV se setkají v 10,00 hod.

 

 

                                                                                                      Josef Toušek

                                                                           předseda ČS CHPH