České sdružení chovatelů poštovních holubů

Zápis

z řádné konference předsedů OS ČS CHPH konaná dne 4. listopadu 2006 ve Slivenci od 10,00 hod.

 

Účast  : ŘV , mimo ing. Jáchyma ( omluven )

Předsedové OS ČSCHPH   mimo zástupce OS Tábor – omluven a OS Jihlava a Svitavy

 

Program :             1. Zahájení

                        2. Volba návrhové a mandátové komise

                        3. Kontrola usnesení z poslední konference

                        4. Zprávy funkcionářů ČS

                        5. Zemská výstava

6. Informace z jednání ČS CHPH

7. Volba nového člena KRK

8. Různé

9. Usnesení

 

  K jednotlivým bodům programu :

  1. Zahájení provedl předseda ČS Josef Trošek a seznámil přítomné s programem konference.
  2. Do mandátové komise byli zvoleni př. Král Ladislav, Novotný Jiří a Novotný Václav.

Do návrhové komise byli zvoleni př. Blažek Václav, Konopčík Jan a Václav Kasal.

  1. Kontrola usnesení z minulé konference ze dne 15. dubna 2006 – splněno.
  2. Zprávu o činnosti ČS přednesl předseda Josef Toušek. Mimo jiné se zmínil o cílech sdružení v oblasti informovanosti členů, zvýšení regulérnosti veškeré činnosti v rámci ZO a OS. Zajištění objektivnosti všech soutěží a problémech vzniklých s výskytem ptačí chřipky.

Zprávu o průběhu letošní závodní sezóny a výsledcích všech pořádaných soutěžích  přednesl Petr Husák. Zdůraznil, že závodní sezóna proběhla bez větších problémů i když začátek  i celý průběh mohl být ohrožen výskytem ptačí chřipky v ČR a následně přijatých bezpečnostních  nařízeních v rámci republiky.  Dodržování všech předpisů týkajících se regulérnosti závodní sezóny a výsledků se všeobecně zlepšilo.  Chyb radikálně ubylo, pouze dvě OS a to K. Vary a Středočeské nedodržela usnesení ČS CHPH a byla za tato porušení potrestána a to pouze v rámci soutěžích pořádaných a určovaných ČS CHPH.  Dále př. Husák seznámil s průběhem jednání a činnosti výcvikové komise.

Zprávu o stavu finanční hotovosti přednesl př. L. Král. Schválený rozpočet na rok 2006 se plní a nebude překročen.  Veškeré finanční požadavky a pohledávky jsou jak ze strany ČS CHPH a jednotlivých OS průběžně plněna.

  1. Zemská výstava 2006. Dle plánu a schválením konference z 15.4.06 bylo pověřeno OS 

      Prácheň uspořádáním první zemské výstavy pro všechna OS ČS CHPH. Výstava se  

      uskuteční 18. listopadu 2006 ve Vodňanech, sportovní hale. Přednesené propozice

      byly konferencí schváleny s tím, že účast všech OS je jejich povinností. Informaci o

      průběhu příprav výstavy podal př. Milan Cvaniga. Vystaveno bude cca 190 holubů.

  1. Předseda ČS podal informaci z jednání ŘV ČS CHPH, schůzí výcvikové komise a  

      zasedání prezidia ČMS CHPH.

  1. Na základě návrhu a jednohlasného schválení delegáty konference byl za člena 

      KRKCS CHPH schválen př. Ing. Václav Vorlíček z OS Lidice.

  1. Různé. Byly podána informace o tvořící se nové oblasti s názvem OS Sever. Dále byly 

      vzneseny připomínky k regulérnosti všech soutěží – různé počty závodů, předem  

      určení a označení soutěžních závodů se všech soutěžních kategorií. Určení

      mistrovských družstev atd.  Byl přednesen požadavek na přesné zpracování 

      organizačního rozložení a členění v rámci OS i ČS. Projednány byli i informace

      z některých oblastí týkající se počtu jejich aktivních členů. Nutné je dodržovat

      veškerá usnesení a předpisy související s činností OS. Dodržovat korektnost v

      jednání.

     9.   Usnesení přednesl na základě průběhu konference Václav Kasal. Přítomní delegáti

      s počtem platných hlasů 45, tj. 88%  z celkového počtu, jednohlasně schválili

      usnesení konference.

10.  Závěr konference provedl předseda ČS CHPH Josef Toušek.

 

 

Usnesení  řádné konference ČS CHPH konané dne 4. listopadu 2006

 

Konference bere na vědomí a schvaluje přednesené zprávy předsedy ČS Josefa Touška, výcvikáře Petra Husáka a zprávu Ladislava Krále.

 

Konference schvaluje :

a)      Propozice Zemské výstavy konané dne 18.11.06 ve Vodňanech.

 

b)      Doplnění propozic o bod – neúčast určeného holuba ve výstavní kategorii ZV bude mít za následek jeho neocenění ( mimo ztrátu holuba, za pravdivost zodpovídá OS).

 

c)      Ing. Václava Vorlíčka za člena KRK ČS CHPH.

 

Konference ukládá :

 a)  Předsedům OS zaslat kopii zápisu o provedeném proškolení  vedoucích ZS a výcvikářů  v rámci OS ze znalosti ZŘ a ostatních předpisů. Zápis zaslat výcvikáři ČS př. P. Husákovi.                            Termín do 30.4.2007

 

b)      OS ČS CHPH účast na zemské výstavě konané dne 18.11.2006 ve Vodňanech.

 

c)   OS projednání možnosti konání druhé ZV v roce 2007 a možností CV v létech 2009 a 2010.                                              Termín – návrhy do konání jarní konference 2007

 

zapsal Václav Kasal                     Josef Toušek, předseda ČS CHPH

 

 

ŘV ČSCHPH po konferenci opětovně projednal stížnost ZO Cheznovice, vyjádření OS Středočeské a ZO Komárov a dospěl k závěru že trvá na vyřízení celé záležitosti, jak již bylo schváleno na předešlé schůzi, tj. uhrazení finanční pohledávky do 30.11.06