Zápis ze schůze ŘV ČSCHPH konané dne 10.10.2006

 

Schůzi zahájil v 15,00 hod. předseda Josef Toušek.

Účast : členové výboru Baláž Jan, Husák Petr, Jáchym Stanislav ing., Kasal Václav, Novotný Václav, Toušek Josef a zástupci OS Prácheň Hrudka Václav a Cvaniga Milan.

Omluven : Král Ladislav

 

Program :            1. zahájení

                        2. Zemské soutěže ČS CHPH

                        3. Zemská výstava – propozice

                        4. Projednání stížnosti ZO Cheznovice

                        5. Různé, informace o činnosti komisí aj.

                        6. Závěr

K jednotlivým bodům programu schůze :

 

  1. Zahájení a seznámení s programem schůze provedl předseda Josef Toušek. Jan Baláž požádal o změnu termínu konání příštích schůzí ŘV z 15 hod. na 16,00 hod.
  2. Předseda výcvikové komise Petr Husák seznámil výbor s konečnými výsledky soutěží pořádaných ČS CHPH v roce 2006.  

Předání podkladů z jednotlivých OS ke zpracování celkových výsledků se obešlo bez zásadních problémů. Jediný se vyskytl při sestavování výsledků kategorie Eso holoubě. OS Pardubice nezařadilo do celkového pořadí holoubata př. Van Houtena (OS Trutnov), který na závody holoubat v tomto OS hostoval. ŘV projednal vzniklou situaci a souhlasí s návrhem výcvikové komise s nezařazením holoubat Van Houtena do této soutěže.

ŘV ČSCH odsouhlasil konečné výsledky jednotlivých soutěží pořádaných ČSCH v roce 2006.

  1. ŘV projednal se zástupci OS Prácheň přípravu a propozice první Zemské výstavy 

ČSCHPH která se uskuteční ve Vodňanech dne 17. listopadu 2006.

Bylo odsouhlaseno složení jednotlivých kolekcí, počty holubů, ocenění. Na této výstavě budou vystaveni nejlepší holubi ze všech soutěžích pořádaných ČSCHPH, dále kolekce jednotlivých mistrů OS, kolekce vítězných holubů z Národního závodu a samostatná kolekce vítězů MK.

Schválené propozice výstavy na jednotlivá OS zašle pořadatel, tj. OS Prácheň.

  1. ŘV projednal vyřízení stížnosti ZO Cheznovice. ŘV se seznámil s obsahem dopisu 

      OS Středočeské ke stížnosti ZO Cheznovice a k vyřízení usnesení ŘV ze dne 12. září

      2006.

      ŘV po projednání konstatuje, že OS Středočeské nesplnilo usnesení ŘV ČSCHPH  ze 

      dne 12. září 2006 v bodě 9, kde se ukládá OS uhradit finanční pohledávku ZO

      Cheznovice. Termín vyřízení do 10.10. nebyl splněn.

      ŘV nesouhlasí s obsahem dopisu zaslaného OS Středočeské předsedovi ŘV Josefu

      Touškovi. Část tohoto dopisu lze považovat za spekulativní výklad ZŘ a

      nerespektování rozhodnutí nadřízeného orgánu.

      Nebude-li stížnost ZO Cheznovice vyřízena, bude se zástupci OS zahájeno

      disciplinární řízení.  T. do 30.11.2006

  1. Různé.

-         Podána informace o činnosti Českého maratón klubu, výsledky soutěží v roce 2006, plán akci klubu na rok 2007, uspořádání pásem, závodů aj.

-         Petr Husák informoval  o činnosti výcvikové komise ČS CHPH a ČMS CHPH

-         Václav Kasal podal informaci o průběhu schůze posuzovatelů a provedených zkouškách čekatelů.

-         Projednána možnost stálých výstavních míst pro pořádání CV v příštích létech.Vytipovat vhodné prostory - Lysá n. Labem, Praha, Č.Budějovice. Navrhnout případně další možnosti výstavních ploch - úkol pro OS.

-         Současná situace v některých OS v počtu jejich členů není dobrá, počet se neustále snižuje k padesáti aktivním chovatelům.

-         Přehodnotit možnosti hostování, rajonizace oblastí, počtu členů, společných výsledků a různých možností spekulativního výkladu stanov a ostatních předpisů.

-         ŘV vyzývá všechna OS k aktivní podpoře a následné účasti první Zemské výstavy konané ve Vodňanech.

-         ŘV ukládá výborům jednotlivých OS zajistit účast na Zemské výstavě jejich chovatelů, obzvláště oceněných v soutěžích ČS CHPH a MK.

-         OS se vyzývají k přednesení návrhu na doplnění KRK místo Milana Poláčka.

-         Konference ČS CHPH se uskuteční dne 4. listopadu 2006 od 10,00 hod. ve

Slivenci – Praha.

 

                                                                          Josef Toušek

       předseda      

                 zapsal V. Kasal 

 

___________________________________________________________________________